Čas
Kurzy
1.01
1000
Zavřít
Vážení klienti, ve úterý 21. září proběhne od 3:00 do 8:00 plánovaná odstávka našeho webu se sportovními sázkami. Během odstávky si sice žádné tikety nevsadíte, ale můžete to roztočit v našem online casinu, které stále běží. Díky za pochopení a hodně štěstí ve hře.

Pravidla soutěže „FORTUNA:SPORTOVNÍ KVÍZ

1.ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže „FORTUNA:SPORTOVNÍ KVÍZ“ (dále jen„soutěž“) je společnost FORTUNA GAME a.s., se sídlem Praha 2,Vinohrady, Italská 2584/69, PSČ 120 00, IČ: 43003575, zapsaná v obchodnímrejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 944 (dále jen„Fortuna“).

2.OBDOBÍ KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž je vyhlášena v období od 20.08.2020 do 30.06.2021 a jerozdělena do několika dílčích kol, přičemž jednotlivá dílčí kola se konají vždykaždé pondělí a čtvrtek v období konání soutěže, vždy od 20:05:00 hod. (dále jen„soutěžní kolo“).

3.ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která se dosoutěže zaregistruje prostřednictvím internetových stránek ifortuna.cz v sekci„sportovní kvíz“ (dále jen „soutěžící”), přičemž pro každé soutěžní kolo jenutná samostatná registrace. Registrace bude provedena poté, co zájemce vyplnísvou e-mailovou adresu, přezdívku, vyjádří souhlas s těmito pravidly a tytoúdaje odešle Fortuně prostřednictvím příslušného funkčního tlačítka. Registracído příslušného soutěžního kola soutěžící potvrzuje, že se seznámil s těmitopravidly a zavazuje se je dodržovat.

Pro registraci do soutěžního kola může být zvolena libovolná přezdívka.E-mailová adresa však musí být shodná s e-mailovou adresou, kterou másoutěžící registrovanou u Fortuny v souvislosti s uzavřením smlouvy oúčasti na hazardních hrách, nebo kterou Fortuně sdělí v souvislostis novou registrací, kterou provede v případě výhry v souladus podmínkami stanovenými v těchto pravidlech; v opačném případěnevzniká soutěžícímu nárok na výhru, a to i přesto, že jinak budou splněnyostatní podmínky stanovené v těchto pravidlech.

4.MECHANIKA SOUTĚŽE

V denkonání příslušného soutěžního kola bude na internetových stránkách ifortuna.cz,v sekci sportovní kvíz, v době od 20:00:00 hodin do 20:04:59 hod. zpřístupněnatzv. „čekací místnost“, do které se soutěžící dostane po vyplnění své přezdívky,kterou si zvolil pro účely účasti v příslušném soutěžním kole a stisknetlačítko „Připojit se“, čímž se přihlásí do příslušného soutěžního kola.V případě, že se soutěží nepřipojí ke kvízu příslušného soutěžního kolav době zpřístupnění čekací místnosti, nebude mu účast na kvízu příslušnéhosoutěžní kola umožněna, a to i přesto, že provedl registraci.

Kvíz začínávždy v den konání příslušného soutěžního kola v 20:05:00 hod. a budezpřístupněn pouze soutěžícím, kteří se do příslušného soutěžního kola zaregistrovalia ke kvízu se připojili. Každý kvíz obsahuje 8 vědomostních otázek, které setýkají sportovní tématiky, přičemž na zodpovězení každé otázky je předemstanovená doba 10 vteřin. V souvislosti s účastí v kvízu získávásoutěžící body, a to tak, že za každou správnou odpověď získává soutěžící 500 bodůa v případě správné odpovědi získává také body za rychlost správnéodpovědi tak, že čím rychlejší správná odpověď bude, tím více bodů soutěžícízíská, maximálně vždy však 500 bodů za rychlost u jedné správné odpovědi.

Výhercemkaždého dílčího soutěžního kola se stává 10 soutěžících, kteří v rámcipříslušného soutěžního kola získali nejvyšší počet bodů. V případěrovnosti dosažených bodů se za výherce považuje ten soutěžící, který získávyšší počet bodů v souvislosti s odpovědí na poslední otázkuv rámci daného kvízu. V případě rovnosti i tohoto parametru buderozhodnuto slosováním. Každý soutěžící bude po ukončení kvízu informován o dosaženémpořadí.

V případě,že soutěžící v příslušném soutěžním kole zvítězí, bude ze strany Fortunykontaktován na e-mail, který uvedl při registraci do soutěžního kola, a tonejpozději následující pracovní den, s pokyny pro uplatnění nároku navýhru. V případě, že e-mailová adresa, kterou soutěžící uvedlv souvislosti s registrací do soutěžního kola není Fortunou evidovánav souvislosti s uzavřením smlouvy o účasti na hazardních hrách, tj. soutěžícínení registrovaným klientem Fortuny, je pro uplatnění nároku na výhru nutné,aby ve lhůtě 3 dnů po obdržení e-mailu od Fortuny soutěžící plně dokončil svouregistraci u Fortuny, tj. nebyl ve stavu tzv. dočasného konta, a registraciprovedl s e-mailovou adresou, kterou zadal při registraci do soutěžníhokola. V opačném případě nárok na výhru zaniká.

Výhercikaždého dílčího soutěžního kola se stává 10 soutěžících, kteří dosáhnounejvyššího počtu bodů a kteří splní všechny podmínky stanovené v těchtopravidlech, obdrží následující nabídku:

Pořadí

Nabídka

1.

Bonus v hodnotě 5.000 Kč

2.

Bonus v hodnotě 3.000 Kč

3.

Bonus v hodnotě 2.000 Kč

4.

Bonus v hodnotě 1.000 Kč

5.

Bonus v hodnotě 500 Kč

6.

100 volných zatočení (freespinů) do technické hry FORTUNA:LIGA

7.

60 volných zatočení (freespinů) do technické hry FORTUNA:LIGA

8.

40 volných zatočení (freespinů) do technické hry FORTUNA:LIGA

9.

20 volných zatočení (freespinů) do technické hry FORTUNA:LIGA

10.

10 volných zatočení (freespinů) do technické hry FORTUNA:LIGA

Výhercům bude nabídka na využití bonusu a volných zatočenízpřístupněna v aplikaci Fortuny dostupné na ifortuna.cz po přihlášení, ato nejpozději do 2 dnů po ukončení kvízu v rámci příslušného soutěžníhokola, ověření nároku na výhru a splnění všech podmínek stanovenýchv těchto pravidlech. Výherce musí nabídku akceptovat do 3 dnů pozpřístupnění nabídky. Výhry budou výhercům poukázány na jejich hráčskékonto, které mají vedeno u Fortuny v souvislosti s uzavřením smlouvyo účasti na hazardních hrách, a to bez zbytečného odkladu po akceptacinabídky, přičemž jiný způsob výplaty této výhry není možný. V případě, ževýherce nabídku prostřednictvím aplikace odmítne, resp. neakceptuje vestanovené lhůtě či nevyužije ve lhůtě 3 dnů od akceptace, nárok na výhruzaniká.

Každý soutěžící, který se zúčastní příslušného soutěžního kola anebude mezi prvními 10 výherci, se může, v případě zájmu, zúčastnitslosování o další výhry. Pro zařazení do slosování je nutné, aby se soutěžícído slosování přihlásil, a to zadáním svého telefonního čísla po ukončení kvízu,kdy k tomu bude vyzván. Nejpozději následující pracovní den po ukončení kvízuv rámci příslušného soutěžního kola bude ze všech soutěžících, kteří nevyhráliv rámci kvízu a kteří se přihlásili do slosování, vylosován 1 výherce,který získá věcnou cenu dle níže přiloženého seznamu. Výherce tétovýhry bude o výhře informován nejpozději následující pracovní den po slosování,a to na telefonním čísle, které uvedl při přihlášení do slosování a budes ním dohodnut způsob předání výhry.

2. září - fotbalový dres reprezentace ČR
6. září - fotbalový dres reprezentace ČR
9. září - NHL 21 na Playstation
13. září - fitness náramek
16. září - FIFA 22 na Playstation
20. září - F1 21 na Playstation
23. září - fotbalový dres Real Madrid
27. září - oficiální fotbalový míč LM
30. září - fotbalový dres (ACS/SKS)

5. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Dle platných právních předpisů budou výhry, před jejich vyplacenímvýhercům, poníženy o veškeré zákonem stanovené daně a odvody (zejména paksrážkovou daň), které je Fortuna povinna odvést, a to v zákonem stanovenévýši. Výhry jsou nepřenosné a nevzniká na ně právní nárok a není možné místonich požadovat jiné plnění, není-li v těchto pravidlech výslovně stanovenojinak.

Pro účelytěchto pravidel platí, že veškeré lhůty stanovené v těchto pravidlech ve dnech,se přepočítávají na hodiny a z tohoto důvodu se pro počítání času použijípravidla stanovená v ustanovení § 608 občanského zákoníku. Ustanovení § 605odst. 1 občanského zákoníku se tak pro účely počítání času dle těchtopravidel nepoužije.

Fortuna si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínkysoutěže včetně změny období konání soutěže, či soutěž kdykoliv ukončit beznáhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění takové informace čizměny na ifortuna.cz.

Osobní údaje soutěžících, které v souvislosti se soutěžíposkytnou Fortuně, jsou zpracovávány v souladu a za podmínek stanovenýchv dokumentu označeném „Ochrana osobních údajů“, jehož aktuální znění jedostupné na internetových stránkách ifortuna.cz. Fortuna prohlašuje, že plněručí za bezpečnost poskytnutých osobních údajů a odpovídá za to, že poskytnutéosobní údaje nebudou zneužity neoprávněnou osobou. Osobní údaje budouzpracovávány za účelem umožnění účasti v soutěži a zároveň také zaúčelem jejich dalšího využití pro marketingovou komunikaci Fortuny, cožsoutěžící bere výslovně na vědomí. V případě, že soutěžící bude mítzájem zpracování osobních údajů za účelem jejich využití pro marketingovoukomunikaci Fortuny omezit, je oprávněn využít tohoto svého práva, a to způsobempopsaným v dokumentu označeném „Ochrana osobních údajů“.  

V případě, že výherce nebude mít zájem o výhru v podoběvolných zatočení, musí tuto skutečnost Fortuně sdělit, a to odesláníme-mailu na adresu [email protected] ze svéhoregistrovaného e-mailu, který má evidován u Fortuny, před jejich využitím.Po ověření nároku na výhru bude výherci do 30 dnů ode dne doručenípředmětného e-mailu připsána hodnota výhry na jeho konto (dle stavuuloženého v centrálním systému Fortuny), a to namísto přidělení volnýchzatočení, to vše za předpokladu, že ke dni vyřízení žádosti výherce volnázatočení nevyužije, a to ani částečně. Pro účely této soutěže činí hodnotajednoho volného zatočení 4 Kč. V případě, že výherce bude mít zájem využítplnění získané z volného zatočení před tím, než uplatní všechna volnázatočení ve stanovené lhůtě, je povinen postupovat shodným způsobem jako jepopsáno výše v tomto odstavci, přičemž žádost musí být odeslána nejpozdějido 2 dnů od akceptace předmětných volných zatočení.

Bude-li mít Fortuna podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekaléjednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohlanapomoci k bonusu (výhře), nebo pokud k takovému jednání dojde, budesoutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednánísoutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k bonusu(výhře), jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo sezásadami poctivé soutěže a fair play. Ve sporných případech si Fortunavyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Účastí v soutěživyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plnědodržovat. Tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., ohazardních hrách, v platném znění.

V Praze dne 23. září 2020

 

FORTUNA GAME a.s.