Čas
Kurzy
1.01
1000

PRAVIDLA SOUTĚŽE „BOJUJ JAKO LEV“

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže „BOJUJ JAKO LEV“ (dále jen „soutěž“) je společnost FORTUNA GAME a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Italská 2584/69, PSČ 120 00, IČ: 430 03 575, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 944 (dále jen „Fortuna“).

2. OBDOBÍ KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž je vyhlášena v období od 06.10.2021 od 10:00:00 hod. do 12.10.2021 do 23:59:59 hod.

3. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která uzavřela s Fortunou smlouvu o účasti na hazardních hrách a v souladu s příslušným herním plánem je oprávněna k účasti na hazardní hře provozované Fortunou, prostřednictvím internetu pomocí aplikace dostupné z ifortuna.cz (dále jen „aplikace“), ke které je nutná registrace (dále jen „soutěžící“).

4. MECHANIKA SOUTĚŽE

Podmínkou účasti v soutěži je, aby soutěžící kdykoliv v den konání soutěže provedl bezhotovostní vklad na své konto vedené Fortunou v minimální výši 1.000 Kč (ve formě jedné transakce), a to prostřednictvím platební metody, která byla, resp. bude ověřena, vše v souladu s pravidly stanovenými v příslušném herním plánu (dále jen „kvalifikační vklad“) a zároveň v souvislosti s provedením kvalifikačního vkladu doplnil do příslušné kolonky v peněžence v rámci aplikace promokód „repredres“. Pro účely této soutěže se za kvalifikační vklad považuje první vklad, který bude učiněn v příslušném dílčím období konání soutěže a bude splňovat podmínky stanovené v těchto pravidlech. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se za kvalifikační vklad nepovažuje hotovostní vklad na pobočce Fortuny. Vložením promokódu soutěžící vyjadřuje svůj souhlas s účastí v této soutěži. Pro účely této soutěže bude zohledněn vždy pouze jeden, a to první, provedený kvalifikační vklad ve stanoveném období v rámci dílčího období konání soutěže.

Po provedení kvalifikačního vkladu dle výše uvedených parametrů je třeba, aby soutěžící uzavřel sázky na hazardní hru kursová sázka v hodnotě minimálně 1.000 Kč, a to nejpozději ve lhůtě do 48 hodin od okamžiku provedení kvalifikačního vkladu s tím, že první sázka musí být uzavřena ve lhůtě do 3 hodin od okamžiku provedení kvalifikačního vkladu. Do požadovaného obratu se započítávají všechny sázky soutěžícího na hazardní hru kursová sázka splňující kritéria uvedená v těchto pravidlech, které byly uzavřeny soutěžícím jako AKO sázka, na pobočce a/nebo prostřednictvím aplikace, přičemž minimální celkový kurs na každém tiketu musí být 1,8:1. Do požadovaného obratu se nezapočítávají sázky, u kterých byl ze strany soutěžícího využit CashOut a dále sázky, u kterých bylo ze strany soutěžícího uplatněna jakákoliv nabídky zvýhodňující kurz (tj. kurzové zvýhodnění).

Každý soutěžící, který splní všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech, bude do tří (3) dnů po ukončení soutěže kontaktován prostřednictvím SMS a e-mailu, a to na kontaktní údaje, které sdělil Fortuně v souvislosti s registrací s tím, že prostřednictvím SMS obdrží soutěžící unikátní promokód, který zadá prostřednictvím webové stránky partnera, který bude zajišťovat rozesílku dresů, a to způsobem, který bude popsán v e-mailu. Zadáním unikátního promokódu dojde k objednání dresu a využití nabídky. V rámci objednání dresů bude soutěžící oprávněn zvolit si variantu a velikost dresu z aktuální nabídky variant a velikostí dresů dostupné na webových stránkách.

Soutěžící je povinen uchovat unikátní promokód v tajnosti, neboť každý promokód lze využít pouze jednou. V případě, že soutěžící unikátní promokód nevyužije ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne jeho doručení nebo bude promokód soutěžícího ke dni jeho uplatnění využit již třetí osobou, nárok na výhru ze soutěže soutěžícímu zaniká. Každý soutěžící může při splnění stanovených podmínek získat vždy maximálně jednu výhru za období konání soutěže.

5. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Dle platných právních předpisů budou výhry, před jejich vyplacením výhercům, poníženy o veškeré zákonem stanovené daně a odvody (zejména pak srážkovou daň), které je Fortuna povinna odvést, a to v zákonem stanovené výši. Výhry jsou nepřenosné a na výhry nevzniká právní nárok a není možné místo nich požadovat jiné plnění, není-li v těchto pravidlech výslovně stanoveno jinak.

Pro účely těchto pravidel platí, že veškeré lhůty stanovené v těchto pravidlech ve dnech, se přepočítávají na hodiny a z tohoto důvodu se pro počítání času použijí pravidla stanovená v ustanovení § 608 občanského zákoníku. Ustanovení § 605 odst. 1 občanského zákoníku se tak pro účely počítání času dle těchto pravidel nepoužije.

Fortuna si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny období konání soutěže, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění takové informace či změny na ifortuna.cz. V případě, že soutěžícímu bylo nabídnuto více bonusů a/nebo se účastní více soutěží, jsou jednotlivé podmínky soutěží či bonusů plněny postupně, a to podle toho, které ze soutěží či bonusu akceptoval soutěžící jako první.

Bude-li mít Fortuna podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu s pravidly soutěže či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Ve sporných případech si Fortuna vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a Fortunou řídí Obchodními podmínkami ke smlouvě o účasti na hazardních hrách a právním řádem České republiky. Tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění.

V Praze dne 30. září 2021

FORTUNA GAME a.s.