Čas
Kurzy
1.01
1000

PRAVIDLA AKCE „FOTBALOVÉ NAVÝŠENÍ“

1. ORGANIZÁTOR AKCE

Organizátorem akce „FOTBALOVÉ NAVÝŠENÍ“ (dále jen „akce“) je společnost FORTUNA GAME a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Italská 2584/69, PSČ 120 00, IČ: 43003575, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 944 (dále jen „Fortuna“).

2. OBDOBÍ KONÁNÍ AKCE

Akce je vyhlášena v období od 11.06.2021 do 23.06.2021 (první dílčí období konání akce) a dále v období od 26.06.2021 do 11.07.2021 (druhé dílčí období konání akce).

3. ÚČAST NA AKCI

Akce se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, která uzavřela s Fortunou smlouvu o účasti na hazardních hrách a v souladu s příslušným herním plánem je oprávněna k účasti na hazardní hře, provozované Fortunou prostřednictvím veřejné sítě internet (dále jen „sázející”), a to prostřednictvím aplikace dostupné na ifortuna.cz určené Fortunou pro účast na hazardních hrách dálkovým způsobem (dále jen „aplikace”).

4. MECHANIKA AKCE

Každý sázející, který kterýkoliv den v rámci období konání akce uzavře u Fortuny prostřednictvím aplikace či na pobočce živou kurzovou sázku (tj. Live sázku), bude mu umožněno přidat si na tiket kurzové zvýhodnění v níže uvedené výši, a to za následujících podmínek:

a) KURZOVÉ ZVÝHODNĚNÍ 1,1

- sázející uzavře minimálně 3 AKO sázku (na jakoukoliv sázkovou událost z kurzové nabídky živých kurzových sázek Fortuny);
- minimální kurz každé sázkové příležitosti na tiketu musí být 1,2;
- v případě uzavření sázky v rámci prvního dílčího období konání akce, bude sázka uzavřena v době od oficiálního zahájení prvního zápasu, který se v příslušný den prvního dílčího období konání akce uskuteční v rámci mistrovství světa ve fotbale 2020 do konce příslušné dne prvního dílčího období konání akce
- v případě uzavření sázky v rámci druhého dílčího období konání akce, bude sázka uzavřena kdykoliv v rámci příslušného dne tohoto druhého dílčího období konání akce.

b) KURZOVÉ ZVÝHODNĚNÍ 1,2

- sázející uzavře minimálně 2 AKO sázku (na jakoukoliv sázkovou událost z kurzové nabídky živých kurzových sázek Fortuny);
- minimální kurz každé sázkové příležitosti na tiketu musí být 1,2;
- v případě uzavření sázky v rámci prvního dílčího období konání akce, bude sázka uzavřena v době od oficiálního zahájení prvního zápasu, který se v příslušný den prvního dílčího období konání akce uskuteční v rámci mistrovství světa ve fotbale 2020 do konce příslušné dne prvního dílčího období konání akce
- v případě uzavření sázky v rámci druhého dílčího období konání akce, bude sázka uzavřena kdykoliv v rámci příslušného dne tohoto druhého dílčího období konání akce.

Každé z výše uvedených kurzových zvýhodnění může sázející využít do celkové maximální výše sázek ve výši 1.000 Kč za každý jeden příslušný den v rámci období konání akce.

Kurzové zvýhodnění je možné využít pouze za předpokladu, že sázející zároveň na stejném tiketu nebude kombinovat jiné mechaniky zvýhodňující kurz (tj. na jednom tiketu nelze ani kombinovat výše uvedená kurzová zvýhodnění) či zvýhodnění v rámci akce happy hours. U sázek, obsažených na tiketu, kde bude využito kurzové navýšení dle pravidel této akce, není možné využít cashout a zároveň se takové tikety nezapočítávají do soutěží a akcí, ve kterých je stanovena podmínka uzavření sázek v určitém objemu.

5. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Bonusy jsou nepřenosné a nevzniká na ně právní nárok a není možné místo nich požadovat jiné plnění.

Pro účely těchto pravidel platí, že veškeré lhůty stanovené v těchto pravidlech ve dnech, se přepočítávají na hodiny a z tohoto důvodu se pro počítání času použijí pravidla stanovená v ustanovení § 608 občanského zákoníku. Ustanovení § 605 odst. 1 občanského zákoníku se tak pro účely počítání času dle těchto pravidel nepoužije.

Fortuna si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky akce včetně změny období konání akce, či akci kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění takové informace či změny na www.ifortuna.cz. V případě, že sázejícímu bylo nabídnuto více bonusů a/nebo se účastní více soutěží či akcí, jsou jednotlivé podmínky soutěží, akcí či bonusů plněny postupně, a to podle toho, které ze soutěží, akcí či bonusu akceptoval sázející jako první.

Bude-li mít Fortuna podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání sázejícího či jiné osoby, která sázejícímu napomohla či mohla napomoci k bonusu (výhře), nebo pokud k takovému jednání dojde, bude sázející z akce vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání sázejícího či jiné osoby, která sázejícímu napomohla či mohla napomoci k bonusu (nabídce), jež je jinak v rozporu s pravidly akce či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Ve sporných případech si Fortuna vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Účast na akci nelze vymáhat soudní cestou.

Účastí na akci vyjadřuje sázející svůj souhlas s pravidly akce a zavazuje se je plně dodržovat.

V ostatním se akce a vztahy mezi sázejícími a Fortunou řídí Obchodními podmínkami ke smlouvě o účasti na hazardních hrách a právním řádem České republiky. Tato akce není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění.

V Praze dne 9. června 2021

FORTUNA GAME a.s.