Čas
Kurzy
1.01
1000

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže „FOTBALOVÝ MARATON“ (dále jen „soutěž“) je společnost FORTUNA GAME a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Italská 2584/69, PSČ 120 00, IČ: 43003575 (dále jen „organizátor“).

2. OBDOBÍ KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž je vyhlášena v období od 11.06.2021 do 11.07.2021 (dále jen „období konání soutěže“).

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která je členem Fortuna Klubu Plus, tj. uzavřela s organizátorem smlouvu o účasti na hazardních hrách a v souladu s příslušným herním plánem je oprávněna k účasti na hazardní hře – kursová sázka (dále jen „soutěžící”).

4. MECHANIKA SOUTĚŽE

Soutěž je rozdělena do tří následujících dílčích částí:

- „Fotbalový maraton o 3.000.000 Kč – 1. poločas“, která se koná v období od 11.06.2021 do 23.06.2021;

- „Fotbalový maraton o 3.000.000 Kč – 2. poločas“, která se koná v období od 26.06.2021 do 11.07.2021;

- „Penaltový rozstřel“

Pravidla dílčí soutěže - Fotbalový maraton o 3.000.000 Kč – 1. poločas

Pro účast v této části dílčí soutěže je nutné, aby soutěžící každý den v období od 11.06.2021 do 23.06.2021 uzavřel alespoň jednu předzápasovou sázku na hazardní hru kursová sázka provozovanou organizátorem, a to ve formě AKO sázky nebo Malá domů, na jakékoliv sázkové příležitosti z nabídky organizátora s minimální výší vkladu alespoň 100 Kč na jednom tiketu a s minimální výší kursu na tiketu 2,00.

V rámci období konání této dílčí soutěže má každý soutěžící automaticky k dispozici jednoho tzv. žolíka, kterého lze využít v případě, že jeden den v rámci výše uvedeného období konání této dílčí soutěže neuzavře stanovenou kvalifikační sázku. Žolík bude použit automaticky vždy první den v rámci období konání této dílčí soutěže, kdy soutěžící neuzavře kvalifikační sázku. V případě, že v rámci období konání této dílčí soutěže soutěžící nesplní podmínku uzavření kvalifikační sázky více než jednou, pak jeho účast v soutěži končí a na výhru mu nevzniká nárok.

Každý soutěžící, který splní výše uvedené podmínky a zároveň splní všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech potřebné pro získání výhry, získá nabídku na využití podílu na banku v hodnotě 1.500.000 Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), přičemž podíl všech soutěžících na banku bude shodný a bude stanoven jako podíl výše banku a počtu soutěžících, kteří splnili výše uvedené podmínky uzavření kvalifikačních sázek v rámci této dílčí soutěže. Každý soutěžící této dílčí soutěže může získat pouze jeden podíl na banku. V případě, že výherců bude více, bude každému výherci nabídnut podíl na banku v garantované minimální výši 300 Kč (slovy: tři sta korun českých).

Výhra v podobě nabídky na podíl na banku bude výhercům zpřístupněna do 5 pracovních dnů po ukončení období této dílčí soutěže s tím, že výherce ji musí akceptovat ve lhůtě do 7 dnů od zpřístupnění. V případě, že výherce bude nabídku akceptovat, bude mu výhra v podobě bonusu ve výši odpovídající podílu na banku připsána na jeho hráčské konto vedené organizátorem, a to bez zbytečného odkladu po akceptaci nabídky. V případě, že výherce nabídku ve stanovené lhůtě neakceptuje či odmítne, nárok na výhru takovému soutěžícímu zaniká, s tím, že taková skutečnost nemá vliv na výši vypočteného podílu jednotlivých výherců na banku.

Pravidla dílčí soutěže - Fotbalový maraton o 3.000.000 Kč – 2. poločas

Pro účast v této části dílčí soutěže je nutné, aby soutěžící každý den v období od 26.06.2021 do 11.07.2021 uzavřel alespoň jednu předzápasovou sázku na hazardní hru kursová sázka provozovanou organizátorem, a to ve formě AKO sázky nebo Malá domů, na jakékoliv sázkové příležitosti z nabídky organizátora s minimální výší vkladu alespoň 100 Kč na jednom tiketu a s minimální výší kursu na tiketu 2,00.

V rámci období konání této dílčí soutěže má každý soutěžící automaticky k dispozici dva tzv. žolíky, které lze využít v případě, že jeden či dva dny v rámci výše uvedeného období konání této dílčí soutěže neuzavře stanovenou kvalifikační sázku. Žolíky bude použity automaticky vždy první dva dny v rámci období konání této dílčí soutěže, kdy soutěžící neuzavře kvalifikační sázku. V případě, že v rámci období konání této dílčí soutěže soutěžící nesplní podmínku uzavření kvalifikační sázky více než dvakrát, pak jeho účast v soutěži končí a na výhru mu nevzniká nárok.

Každý soutěžící, který splní výše uvedené podmínky a zároveň splní všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech potřebné pro získání výhry, získá nabídku na využití podílu na banku v hodnotě 1.500.000 Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), přičemž podíl všech soutěžících na banku bude shodný a bude stanoven jako podíl výše banku a počtu soutěžících, kteří splnili výše uvedené podmínky uzavření kvalifikačních sázek v rámci této dílčí soutěže. Každý soutěžící této dílčí soutěže může získat pouze jeden podíl na banku. V případě, že výherců bude více, bude každému výherci nabídnut podíl na banku v garantované minimální výši 300 Kč (slovy: tři sta korun českých).

Výhra v podobě nabídky na podíl na banku bude výhercům zpřístupněna do 5 pracovních dnů po ukončení období této dílčí soutěže s tím, že výherce ji musí akceptovat ve lhůtě do 7 dnů od zpřístupnění. V případě, že výherce bude nabídku akceptovat, bude mu výhra v podobě bonusu ve výši odpovídající podílu na banku připsána na jeho hráčské konto vedené organizátorem, a to bez zbytečného odkladu po akceptaci nabídky. V případě, že výherce nabídku ve stanovené lhůtě neakceptuje či odmítne, nárok na výhru takovému soutěžícímu zaniká, s tím, že taková skutečnost nemá vliv na výši vypočteného podílu jednotlivých výherců na banku.

Pravidla dílčí soutěže - Penaltový rozstřel

Všichni soutěžící, kteří v rámci dílčí soutěže „Fotbalový maraton o 3.000.000 Kč – 1. poločas“ a „Fotbalový maraton o 3.000.000 Kč – 2. poločas“ splní podmínky pro získání výhry, budou rovněž zařazeni do slosování, které proběhne nejpozději do 5 pracovních dnů po ukončení období konání soutěže v centrále organizátora, v rámci kterého bude vylosováno celkem 300 výherců, kteří obdrží následující výhry:


Výherní pořadí Výhra
1. – 20. Dres české fotbalové reprezentace - červená varianta podepsaná hráčem
21. – 50. Dres české fotbalové reprezentace - červená varianta
51. – 100. Nabídka na využití bonusu ve výši 300 Kč
101. – 200. Nabídka na využití 20 volných zatočení (freespinů) do technické hry FORTUNA:LIGA
201. – 300. Nabídka na využití 10 volných zatočení (freespinů) do technické hry FORTUNA:LIGA

Každý soutěžící může v rámci této dílčí soutěže získat maximálně jednu výhru.

Soutěžící, kteří se umístí na prvních padesáti výherních pořadích v rámci této dílčí soutěže, budu organizátorem telefonicky kontaktováni do 5 pracovních dnů po provedení slosování, a to na telefonní číslo, které je organizátorem evidováno v souvislosti s uzavřením smlouvy o účasti na hazardních hrách, s žádostí o sdělení adresy, na kterou mají zájem výhru zaslat. V případě, že soutěžící organizátorovi požadovanou adresu nesdělí do 14 dnů po provedeném slosování, nárok na výhru zaniká. Věcné výhry budou odeslány výhercům po splnění všech stanovených podmínek nejpozději do 60 dnů po potvrzení doručovací adresy. V případě, že si výherce zásilku nevyzvedne a z tohoto důvodu bude zásilka vrácena organizátorovi zpět, nárok na výhru mu zaniká.

Výhercům nabídky na využití bonusu a volných zatočení bude nabídka zpřístupněna v aplikaci organizátora dostupné po přihlášení soutěžícího na webových stránkách www.ifortuna.cz nejpozději do 2 dnů po provedení slosování s tím, že výherce ji musí akceptovat, a to nejpozději do 7 dnů od zpřístupnění nabídky. Bonus i volná zatočení bude výhercům připsány na jejich konta vedené organizátorem v souvislosti s uzavřením smlouvy o účasti na hazardních hrách, a to bezprostředně po akceptaci nabídky. Volná zatočení musí výherce využít do 48 hodin od akceptace. V případě, že výherce nabídku na využití volných zatočení či bonusu prostřednictvím aplikace odmítne, resp. neakceptuje či ji nevyužije ve stanovené lhůtě, nárok na výhru zaniká.

5. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Dle platných právních předpisů budou výhry, před jejich vyplacením výhercům, poníženy o veškeré zákonem stanovené daně a odvody (zejména pak srážkovou daň), které je organizátor povinen odvést, a to v zákonem stanovené výši. Výhry jsou nepřenosné a na výhry nevzniká právní nárok a není možné místo nich požadovat jiné plnění. V případě, že výhra bude výherci připsána na dočasné konto a výherce nesplní všechny podmínky pro zřízení konta ve smyslu příslušného herního plánu ve stanovené lhůtě, pak okamžikem zániku dočasného konta nárok výherce na výhru zaniká.

Pro účely těchto pravidel platí, že veškeré lhůty stanovené v těchto pravidlech ve dnech, se přepočítávají na hodiny a z tohoto důvodu se pro počítání času použijí pravidla stanovená v ustanovení § 608 občanského zákoníku. Ustanovení § 605 odst. 1 občanského zákoníku se tak pro účely počítání času dle těchto pravidel nepoužije.

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny období konání soutěže, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění takové informace či změny na www.ifortuna.cz. V případě, že soutěžícímu bylo nabídnuto více bonusů a/nebo se účastní více soutěží, jsou jednotlivé podmínky soutěží či bonusů plněny postupně, a to podle toho, které ze soutěží či bonusu akceptoval soutěžící jako první.

V případě, že výherce nebude mít zájem o výhru v podobě volných zatočení, musí tuto skutečnost organizátorovi sdělit, a to odesláním e-mailu na adresu [email protected] ze svého registrovaného e-mailu, který má evidován u organizátora, a to ve lhůtě stanovené pro akceptaci nabídky na výhru (volných zatočení). Po ověření nároku na výhru bude výherci do 30 dnů ode dne doručení předmětného e-mailu připsána hodnota výhry na jeho konto (dle stavu uloženého v centrálním systému organizátora), a to namísto přidělení volných zatočení, to vše za předpokladu, že ke dni vyřízení žádosti výherce volná zatočení nevyužije, a to ani částečně. Pro účely této soutěže činí hodnota jednoho volného zatočení 4 Kč. V případě, že výherce bude mít zájem využít plnění získané z volného zatočení před tím, než uplatní všechna volná zatočení ve stanovené lhůtě, je povinen postupovat shodným způsobem jako je popsáno výše v tomto odstavci, přičemž žádost musí být odeslána nejpozději do 48 hodin od akceptace předmětných volných zatočení.

Bude-li mít organizátor podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a organizátorem řídí Obchodními podmínkami ke smlouvě o účasti na hazardních hrách a právním řádem České republiky. Tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění.

V Praze dne 7. června 2021

FORTUNA GAME a.s.