Čas
Kurzy
1.01
1000

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem spotřebitelské soutěže „FOTBALOVÝ PAVOUK O 20 MILIONŮ“ (dále jen „soutěž“) je společnost FORTUNA GAME a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Italská 2584/69, PSČ 120 00, IČ: 430 03 575, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 944 (dále jen „Fortuna“).

2. OBDOBÍ KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž je vyhlášena v období od 01.06.2021 do 11.06.2021.

3. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která uzavřela s Fortunou smlouvu o účasti na hazardních hrách a v souladu s příslušným herním plánem je oprávněna k účasti na hazardní hře provozované Fortunou (dále jen „soutěžící“) dálkovým způsobem prostřednictvím internetu za použití aplikace dostupné z ifortuna.cz (dále jen „aplikace“).

4. MECHANIKA SOUTĚŽE

Soutěžící se soutěže zúčastní tak, že se prostřednictvím přihlašovacích údajů přihlásí do aplikace a v sekci „fotbalový pavouk“ vyznačí svůj tip na umístění všech týmů v rámci Mistrovství Evropy ve fotbale 2020, které se uskuteční v době od 12.06.2021 do 12.07.2021 (dál jen „mistrovství“).

Soutěžící své tipy na umístění všech týmů v rámci mistrovství tipuje následovně:

- Soutěžící v prvním kroku tipne přesné pořadí (tj. 1. – 4. místo) jednotlivých týmů v rámci jednotlivých skupin (A až F) v rámci mistrovství. Soutěžící svůj tip vyznačí tak, že přesouvá vlajky jednotlivých států na pořadí, na kterém se daný tým dle tipu soutěžícího v rámci příslušné skupiny umístí.

- Soutěžící následně ve třetím kroku tipne všechny účastníky čtvrtfinále, a to včetně tipu na týmy, které budou dle jeho tipu proti sobě hrát čtvrtfinále v rámci mistrovství. Pro správný tip je tedy nutné tipnout přesně týmy, které budou proti sobě hrát v rámci čtvrtfinále a nestačí pouze tipnout správně týmy, které se budou čtvrtfinále účastnit. Soutěžící své tipy vyznačí tak, že z předem připravené nabídky (dle tipů v rámci osmifinále) volí vlajky jednotlivých států na pozici, ve které proti sobě budou týmy hrát v rámci čtvrtfinále.

- Soutěžící následně ve čtvrtém kroku tipne všechny účastníky semifinále, a to včetně tipu na týmy, které budou dle jeho tipu proti sobě hrát semifinále v rámci mistrovství. Pro správný tip je tedy nutné tipnout přesně týmy, které budou proti sobě hrát v rámci semifinále a nestačí pouze tipnout správně týmy, které se budou semifinále účastnit. Soutěžící své tipy vyznačí tak, že z předem připravené nabídky (dle tipů v rámci čtvrtfinále) volí vlajky jednotlivých států na pozici, ve které proti sobě budou týmy hrát v rámci semifinále.

- Soutěžící následně v pátém kroku tipne účastníky finále z předem připravené nabídky (dle tipů v rámci semifinále), a to včetně správného tipu na přesný výsledek finálového zápasu. Za přesný výsledek se považuje přesný výsledek dosažený v základní hrací době.

Poté, co soutěžící nastaví všechny tipy v rámci „fotbalového pavouka“, odešle svůj tip na výsledek jednotlivých zápasů v rámci mistrovství prostřednictvím aplikace za použití funkčního tlačítka „odeslat“. Po odeslání tipu na výsledek mistrovství není možné již jednotlivé tipy upravovat.

Jednotlivé týmy, které se účastní mistrovství, jsou pro účely této soutěže v rámci aplikace označeny vlajkou země, za kterou se mistrovství účastní.

Každý soutěžící má k dispozici minimálně jednu (1) možnost tipování s tím, že dalších jedenáct (11) možností tipování může soutěžící v rámci období konání soutěže získat dle následujících pravidel:

- soutěžící může získat vždy maximálně jeden (1) tip za každý den období konání soutěže v případě, že v příslušný den období konání soutěže provede vklad na své uživatelské konto vedené Fortunou v minimální výši 300 Kč (ve formě jedné transakce), a to prostřednictvím platební metody, která byla, resp. bude ověřena, či v hotovosti na jakékoliv pobočce Fortuny, vše v souladu s pravidly stanovenými v příslušném herním plánu a zároveň

- soutěžící v okamžiku provedení výše specifikovaného vkladu na své uživatelské konto nemá k dispozici žádný nevyužitý tip na přesné umístění všech týmů v rámci mistrovství z předchozích dnů(dále jen „kvalifikační vklad“).

Při splnění stanovených podmínek tak může každý soutěžící uskutečnit v období konání soutěže maximálně dvanáct (12) různých tipů. V případě, že se soutěžící bude snažit uložit tip, který již dříve uložil, pak podruhé takový tip nebude možné uložit, na což bude upozorněn sdělením v aplikaci.

Využívání tipů v rámci soutěže se řídí následujícími pravidly. Po provedení kvalifikačního vkladu v příslušném dni období konání soutěže a zároveň za předpokladu, že soutěžící nemá v okamžik provedení kvalifikačního vkladu k dispozici žádnou nevyužitou možnost tipu z předchozích dnů, získá soutěžící jednu (1) možnost provedení tipu. V případě, že soutěžící možnost provedení tipu, kterou získal v příslušném dni období konání soutěže, nevyužije ve shodný den, pak se tato možnost tipu převádí do následujících dní v rámci období konání soutěže. Pokud soutěžící provede v příslušném dni období konání soutěže vklad na uživatelské konto minimálně ve výši kvalifikačního vkladu, avšak zároveň disponuje možností provedení tipu, pak za takový vklad neobdrží další možnost provedení tipu, a to do doby, dokud nevyužije tip z předcházejících dnů. V případě, že po provedení vkladu dle předchozí věty soutěžící svůj tip z předcházejících dnů využije a následně provede kvalifikační vklad v rámci příslušného dne období konání soutěže, pak za takový kvalifikační vklad již možnost provedení dalšího tipu obdrží.

Přehled tipů, které soutěžící v rámci soutěže již odeslal, je dostupný po přihlášení do aplikace v sekci „fotbalový pavouk“ pod ikonou v pravém horním rohu.

5. VÝHRY

Výhercem základní výhry v soutěži se stane soutěžící, který správně tipne výsledek všech událostí, které jsou předmětem tipu, tj. přesně určí:

- pořadí ve skupině A až skupině F v rámci mistrovství,

- účastníky osmifinále, a to včetně správného tipu na všechny dvojice týmů, které budou v rámci osmifinále hrát proti sobě,

- účastníky semifinále, a to včetně správného tipu na všechny dvojice týmů, které budou v rámci semifinále hrát proti sobě,

- účastníky finále, a to včetně správného tipu na přesný výsledek finálového zápasu. Za přesný výsledek se považuje přesný výsledek dosažený v základní hrací době.

Pro účely vyhodnocení této soutěže budou rozhodující výsledky zveřejněné oficiálním zdrojem stanoveným Fortunou bezprostředně po ukončení mistrovství, přičemž na pozdější změny nebude brán zřetel.

Základní výhrou v soutěži je jackpot ve výši 20.000.000 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých). Pro vyloučení pochybností se stanoví, že pokud soutěžící nesplní všechny podmínky pro získání výhry v rámci soutěže, pak se náhradní výherce základní výhry neurčuje. V případě, že podmínky pro získání základní výhry splní více soutěžících, pak bude základní výhra rozdělena poměrně, podle počtu výherců základní výhry v rámci soutěže.

Všichni soutěžící, kteří nezískají základní výhru a zároveň splní ostatní pravidla stanovená v těchto podmínkách, mají možnost získat výhru vedlejší, a to za předpokladu, že správně určí (natipují) následující výsledky:


PořadíPodmínkyVýhra
1.Soutěžící správně určí pořadí umístění jednotlivých týmů v rámci všech základních skupin (A až F) na mistrovství.bonus ve výši 5.000 Kč, není-li níže stanoveno jinak
2.Soutěžící správně určí všechny účastníky osmifinále, a to včetně správného tipu na všechny dvojice týmů, které budou v rámci osmifinále hrát proti sobě.bonus ve výši 5.000 Kč
3.Soutěžící správně určí všechny účastníky čtvrtfinále, a to včetně správného tipu na všechny dvojice týmů, které budou v rámci čtvrtfinále hrát proti sobě.bonus ve výši 5.000 Kč
4.Soutěžící správně určí všechny účastníky semifinále, a to včetně správného tipu na všechny dvojice týmů, které budou v rámci semifinále hrát proti sobě.bonus ve výši 5.000 Kč
5.Soutěžící správně určí účastníky finále.bonus ve výši 5.000 Kč


Maximální částka, která je Fortunou alokovaná pro první výherní pořadí činí 1.000.000 Kč. V případě, že podmínky pro získání výhry v rámci prvního pořadí splní více než 200 soutěžících, pak výše výhry v rámci prvního výherního pořadí bude určena jako podíl alokované sumy pro první výherní pořadí a počtu výherců.

Podmínkou pro získání vedlejší výhry ve vyšším pořadí, je nutné splnění podmínky pro získání výhry ve všech nižších pořadích, tj. soutěžící získá vedlejší výhru ve třetím výherním pořadí pouze za předpokladu, že splnil podmínky pro získání vedlejší výhry v prvním až třetím výherním pořadí. Každý soutěžící může získat vždy maximálně jednu vedlejší výhru v příslušném výherním pořadí, a to i v případě, že podmínku pro získání výhry v daném pořadí splnil v rámci více tipů soutěžícího. Maximální výše výhry jednoho soutěžícího na vedlejších výhrách, a to v případě, že splní podmínky pro dosažení výher v rámci prvního až pátého výherního pořadí, tak činí 25.000 Kč.

Hlavní výhra bude výherci, resp. výhercům, poukázána na jeho hráčské konto, které má vedeno u Fortuny v souvislosti s uzavřením smlouvy o účasti na hazardních hrách, a to nejpozději do třiceti (30) dnů po ukončení konání mistrovství. Výhry v podobě bonusů v rámci vedlejší výhry, budou výhercům poukázány na jejich hráčské konto, které mají vedeno u Fortuny v souvislosti s uzavřením smlouvy o účasti na hazardních hrách, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po ukončení konání mistrovství. Jiný způsob výplaty výher není možný.

Výhry jsou nepřenosné a na výhry nevzniká právní nárok. Podmínkou pro získání výhry je splnění všech výše uvedených podmínek a zároveň plné dokončení registrace u Fortuny ve smyslu příslušných herních plánů tak, že soutěžící bude oprávněn k účasti na hazardních hrách provozovaných Fortunou dálkovým způsobem prostřednictvím internetu, přičemž tato podmínka musí být splněna nejpozději poslední den období konání soutěže. V případě, že soutěžící tuto podmínku nesplní, nárok na výhru nevzniká.

6. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Dle platných právních předpisů budou výhry, před jejich vyplacením výhercům, poníženy o veškeré zákonem stanovené daně a odvody (zejména pak srážkovou daň), které je Fortuna povinna odvést, a to v zákonem stanovené výši. Výhry jsou nepřenosné a na výhry nevzniká právní nárok a není možné místo nich požadovat jiné plnění, není-li v těchto pravidlech výslovně stanoveno jinak.

Fortuna si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny období konání soutěže, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění takové informace či změny na ifortuna.cz.

Bude-li mít Fortuna podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu s pravidly soutěže či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Veškeré výhry jsou určeny pouze amatérským hráčům a jsou vázány na jednu osobu, rodinu, domácnost, emailovou adresu, telefonní číslo, číslo příslušné platební metody (např. platební karty), sdílený počítač, IP adresu, MAC adresu.

Ve sporných případech si Fortuna vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a Fortunou řídí Obchodními podmínkami ke smlouvě o účasti na hazardních hrách a právním řádem České republiky. Tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění.

V Praze dne 28. května 2021

FORTUNA GAME a.s.