Čas
Kurzy
1.01
1000

PRAVIDLA SOUTĚŽE „VÍTR DO PLACHET“

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže „VÍTR DO PLACHET“ (dále jen „soutěž“) je společnost FORTUNA GAME a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Italská 2584/69, PSČ 120 00, IČ: 43003575, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 944 (dále jen „Fortuna“).

2. OBDOBÍ KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž je vyhlášena v období od 22.09.2022 do 27.09.2022, přičemž každý kalendářní den v uvedeném období je považován za samostatné dílčí období konání soutěže.

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, která uzavřela s Fortunou smlouvu o účasti na hazardních hrách a v souladu s příslušným herním plánem je oprávněna k účasti na hazardní hře, provozované Fortunou (dále jen „soutěžící”).

4. MECHANIKA SOUTĚŽE

Podmínkou účasti v soutěži je, aby soutěžící kdykoliv v příslušném období konání soutěže provedl bezhotovostní vklad na své konto vedené Fortunou v minimální výši 300 Kč (ve formě jedné transakce), a to přímo prostřednictvím konta, které mu Fortuna zřídila v souvislosti s uzavřením smlouvy o účasti na hazardních hrách (dále jen „konto“) a za pomoci platební metody, která byla, resp. bude ověřena vše v souladu s pravidly stanovenými v příslušném herním plánu (dále jen „kvalifikační vklad“). V souvislosti s provedením kvalifikačního vkladu je soutěžící zároveň povinen doplnit do příslušné kolonky v peněžence v rámci konta promokód „PLACHTA“. Pro účely této soutěže se za kvalifikační vklad považuje pouze jeden první vklad, který bude učiněn v příslušném dílčím období konání soutěže a bude splňovat podmínky stanovené v těchto pravidlech. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se za kvalifikační vklad nepovažuje takový vklad, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto pravidlech, tj. při jeho vložení nebyl použit stanovený promokód, a to zejména při hotovostním vkladu na pobočce Fortuny či převodem z bankovního účtu. Vložením promokódu soutěžící vyjadřuje svůj souhlas s účastí v této soutěži.

V případě splnění podmínky provedení kvalifikačního vkladu bude soutěžícímu bez zbytečného odkladu po splnění podmínek, v rámci konta v sekci „Bonusy“, zpřístupněna nabídka na využití kurzového zvýhodnění ve výši 1,3, která musí být v případě zájmu soutěžícího akceptována, a to ve lhůtě 24 hodin od okamžiku jejího zpřístupnění. V případě, že soutěžícímu bude zpřístupněna v rámci období konání soutěže jiná bonusová nabídka a v okamžik její akceptace soutěžící dosud nesplnil podmínky předchozí nabídky, pak podmínky druhé nabídky budou plněny postupně, a to vždy nejprve od nabídky, které byla akceptována nejdříve, vždy je však nutné podmínky splnit ve lhůtách stanovených v těchto pravidlech, resp. podmínkách dané nabídky.

Po akceptaci nabídky bude kurzové zvýhodnění automaticky využito na první tiket, který soutěžící uzavře po akceptaci bonusové nabídky, který bude splňovat následující parametry:

 • sázka (předzápasová či live sázka) na hru kurzová sázka, která bude uzavřena jako minimálně 3 AKO sázka;
 • minimální kurz každé sázkové příležitosti na tiketu musí být 1,5.

Kurzové zvýhodnění musí být využito ve lhůtě do 24 hodin od okamžiku jeho akceptace. V případě, že soutěžící bonusovou nabídku v podobě kurzového zvýhodnění ve stanovené lhůtě neakceptuje nebo nevyužije, nárok na jeho využití zaniká.

U sázek obsažených na tiketu, kde bude využito kurzové zvýhodnění dle pravidel této soutěže, není možné využít cashout. V případě, že po uzavření předmětné sázky (s využitím kurzového zvýhodnění) dojde v souladu s příslušným herním plánem ke změně či vyhodnocení sázky takovým způsobem, že nebudou splněny výše uvedené parametry pro využití kurzového zvýhodnění na příslušném tiketu, bude takové kurzové zvýhodnění z příslušného tiketu odebráno.

V případě, že sázka, u které bude využito kurzové zvýhodnění, bude v souladu s herním plánem stornována, pak za předpokladu, že dosud nedošlo k uplynutí lhůty pro využití bonusu, bude nabídka na využití kurzového zvýhodnění opětovně zpřístupněna s tím, že lhůta pro její využití běží od prvotní akceptace, tj. nebude dále prodlužována.

Tuto nabídku nelze kombinovat s jinou nabídkou, která obsahuje kurzové navýšení (zvýhodňuje kurz), zejména pak s nabídkami typu Bonusové kurzy (všechny akční bonusy nabízené v této sekci v aplikaci), Happy hours (všechny akční bonusy nabízené v této sekci v aplikaci) a Favorit plus (všechny akční bonusy nabízené v této sekci v aplikaci) a dále ji nelze využít v případě, že by na příslušném tiketu byla sázka na některou z níže uvedených sázkových příležitostí:

 • Celkové umístění
 • Dá gól (do rozhodnutí) - hokej
 • Počet kanadských bodů (do rozhodnutí) – hokej
 • Dá gól (hráč musí nastoupit v základní sestavě) – fotbal
 • Asistence na gól
 • ŽK, ČK (hráč musí nastoupit v základní sestavě)
 • Počet bodů hráče (včetně prodloužení) – basketbal
 • Počet doskoků hráče (včetně prodloužení) – basketbal
 • Počet asistencí hráče (včetně prodloužení) – basketbal

Při splnění stanovených podmínek lze kurzové zvýhodnění dle pravidel této soutěže využít v rámci každého dílčího období konání soutěže vždy na jednom tiketu, a to do celkové maximální výše sázky 300 Kč na příslušném tiketu. Při splnění stanovených podmínek tak každý soutěžící může získat a využít kurzové zvýhodnění v rámci období konání soutěže celkem 6x, tj. 1x v rámci každého dílčího období konání soutěže, do stanoveného limitu.

5. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Fortuna si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny období konání soutěže, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění takové informace či změny na www.ifortuna.cz. V případě, že soutěžícímu bylo nabídnuto více bonusů a/nebo se účastní více soutěží, jsou jednotlivé podmínky soutěží či bonusů plněny/využívány postupně, a to podle toho, které ze soutěží či bonusu akceptoval soutěžící jako první, to platí i pro účast v rámci jednotlivých dílčích období konání soutěže.

V případě, že soutěžící plní podmínky jiného bonusu na vklad, bonusových peněz a/nebo jiné bonusové nabídky v rámci které je dána povinnost k uzavření sázek v určitém objemu, a to v rámci jiné akce pořádané Fortunou, pak tikety, na kterých bylo využito kurzové zvýhodnění dle pravidel této soutěže, nebudou do plnění podmínek takového bonusu započítány.

Bude-li mít Fortuna podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k bonusu (výhře), nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k bonusu (výhře), jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Ve sporných případech si Fortuna vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Tato soutěž je součástí marketingové kampaně „Rozdáváme 30 000 000 Kč“.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a Fortunou řídí Obchodními podmínkami ke smlouvě o účasti na hazardních hrách a právním řádem České republiky. Tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění.

V Praze dne 2. září 2022

FORTUNA GAME a.s.