Naše stránka používá cookies. Jejím používáním souhlasíte s podmínkami použití cookies. Rozumím

Pro zvýšení komfortu a možnosti optimálního využití všech funkcí si prosím zapněte ve svém prohlížeči Javascript. Návod

Sázkové příležitosti
Ligy

OBCHODNÍ PODMÍNKY KE SMLOUVĚ O ÚČASTI NA HAZARDNÍCH HRÁCH

1.          ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1        Tyto obchodní podmínky ke smlouvě o účasti na hazardních hrách (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti fyzických osob, sázejících, a společnosti FORTUNA GAME a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, IČ: 430 03 575, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 944 (dále jen „Fortuna“), v souvislosti s uzavíráním sázek na hazardní hry provozované Fortunou dle platných právních předpisů.

1.2        Sázky na hazardní hry provozované Fortunou lze uzavírat prostřednictvím poboček Fortuny (dále jen „Pobočka“) a/nebo prostřednictvím aplikace přístupné na webových stránkách www.ifortuna.cz (dále jen „Aplikace“).

1.3        Hazardních her provozovaných Fortunou prostřednictvím Aplikace se mohou účastnit pouze fyzické osoby, které s Fortunou za tímto účelem uzavřou smlouvu o účasti na hazardních hrách (dále jen „Smlouva“), a to za podmínek stanovených herním plánem pro provozování příslušné hazardní hry (dále jen „Herní plán“), a za podmínek stanovených v těchto Podmínkách, a které dále splní všechny ostatní podmínky stanovené právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „Zákon o hazardních hrách“).

2.          UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1        Fyzická osoba, která je starší 18 let a má zájem účastnit se hazardních her specifikovaných v článku 1.3 těchto Podmínek (dále jen „Zájemce“) je povinna uzavřít s Fortunou Smlouvu, přičemž v této souvislosti je povinna Fortuně sdělit veškeré Fortunou stanovené údaje (např. vyplněním údajů ve formuláři stanoveném Fortunou příp. jiným způsobem stanoveným Fortunou) a následně dokončit proces registrace, a to způsobem stanoveným v příslušném Herním plánu a těchto Podmínkách (dále jen „Registrace“).

2.2        Zájemce, který uzavřel s Fortunou Smlouvu (dále jen „Sázející“), a který dokončil proces Registrace, je oprávněn k účasti na hazardních hrách specifikovaných v článku 1.3 těchto Podmínek. Fortuna je oprávněna uzavření Smlouvy odmítnout; v takovém případě není fyzická osoba oprávněna k účasti na hazardních hrách provozovaných Fortunou, k nimž je nutné uzavření Smlouvy a dokončení Registrace.

2.3        Smlouva může být uzavřena (i) prostřednictvím Pobočky nebo (ii) dálkovým způsobem prostřednictvím internetu na webových stránkách www.ifortuna.cz. V souvislosti s dokončením Registrace je Fortuna povinna provést identifikaci Sázejícího, a to v souladu a za podmínek stanovených v článku 8.2 těchto Podmínek.

2.4        Smlouva bude Fortunou akceptována pouze v případě, že ze strany Zájemce o uzavření Smlouvy budou úplně a správně vyplněny všechny požadované údaje. Uzavřením Smlouvy Zájemce zároveň potvrzuje svůj souhlas s těmito Podmínkami a Herními plány.

2.5        Každá fyzická osoba může s Fortunou uzavřít pouze jednu Smlouvu, přičemž práva a povinnosti ze Smlouvy nemohou být převedeny na třetí osobu.

2.6        V souvislosti s uzavřením Smlouvy si Zájemce zvolí jedinečné uživatelské jméno, přihlašovací heslo a PIN. Sázející je povinen uchovávat přihlašovací heslo, jakož i PIN v tajnosti tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití ze strany třetích osob.

2.7        Pokud Fortuna kdykoli během trvání smluvního vztahu zjistí, že Smlouva byla uzavřena na základě neplatných, nepravdivých nebo neúplných údajů, je oprávněna zablokovat Sázejícímu možnost účasti na hazardních hrách, včetně jakékoliv manipulace s peněžními prostředky na kontě Sázejícího, a to až do prošetření podezření, tj. do doby, než Sázející Fortuně sdělí všechny požadované údaje, které jsou platné a pravdivé a doloží je příslušnými doklady.

2.8        V případě, že z jakéhokoli důvodu dojde k ukončení účinnosti Smlouvy s příslušným Sázejícím a takový Sázející následně uzavře s Fortunou novou Smlouvu a dokončí Registraci, dojde k obnovení původních práv a povinností ze Smlouvy, tj. zejména v případě, že Fortuna vůči takovému Sázejícímu evidovala závazek, bude Sázející povinen tento závazek Fortuně uhradit. Za tímto účelem je Fortuna oprávněna uchovávat osobní údaje Sázejících v souladu s článkem 9. těchto Podmínek i po ukončení účinnosti Smlouvy.

2.9        Sázející je povinen oznamovat Fortuně veškeré změny osobních či jiných údajů, které Fortuně poskytl v souvislosti s uzavřením Smlouvy, Registrací nebo kdykoli během trvání smluvního vztahu, vždy nejpozději do pátého (5.) dne ode dne příslušné změny, a to na kterékoli Pobočce Fortuny či infolince Fortuny na telefonním čísle +420 267 218 218. Veškeré změny je Sázející povinen prokázat, a to způsobem stanoveným Fortunou.

3.          REGISTRACE

3.1        V případě, že Sázející má zájem účastnit se hazardních her prostřednictvím Aplikace, je vedle ostatních povinností povinen zároveň zaregistrovat si a nechat ověřit platební metodu, prostřednictvím které bude bezhotovostně převádět peněžní prostředky a vybírat peněžní prostředky z Konta (dále jen „Platební metoda“). Sázející je oprávněn zaregistrovat si a nechat ověřit více Platebních metod, přičemž vždy pouze jedna Platební metoda může být aktivní. Peněžní prostředky mohou být na Konto vloženy rovněž také v hotovosti, přičemž Sázející je oprávněn takto na Konto vložit maximálně 5.000 Kč v rámci 24 hodin.

3.2        Výplata peněžních prostředků z konta Sázejícího může probíhat pouze prostřednictvím aktivní Platební metody ve formě bankovního účtu nebo prostřednictvím Pobočky, přičemž na Pobočce je Sázející oprávněn vybrat z Konta maximálně 5.000 Kč v rámci 24 hodin.

3.3        Sázející si může zaregistrovat Platební metodu ve formě platebního účtu a/nebo platební karty. Pro účely registrace Platební metody ve formě platebního účtu předloží Sázející Fortuně číslo platebního účtu, jehož je majitelem, vedeného u osoby, která je oprávněna poskytovat platební služby na území České republiky. Pro účely registrace Platební metody ve formě platební karty předloží Sázející Fortuně jedinečný identifikátor příslušné platební karty, tj. prvních 6 číslic a posledních 4 číslice z příslušné platební karty, jejímž je držitelem (tj. jeho jméno a příjmení je uvedeno na platební kartě), vydané osobou, která je oprávněna poskytovat platební služby v členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

3.4        Sázející bere na vědomí, že bankovní účet a/nebo platební karta, které má zájem zaregistrovat a ověřit, musí splňovat podmínky stanovené v těchto Podmínkách, Herních plánech a Zákoně o hazardních hrách, tj. zejména v případě platebního účtu je jeho majitelem a v případ platební karty je jejím držitelem (tj. jeho jméno a příjmení je uvedeno na příslušné platební kartě). V případě, že Sázející použije platebním metodu, která uvedené zákonné požadavky nesplňuje, odpovídá za případnou vzniklou škodu.

3.5        Každá zaregistrovaná Platební metoda musí být také Fortunou ověřena. Ověření Platební metody ve formě zaregistrovaného platebního účtu může proběhnout (i) on-line transakcí, tj. převedením peněžních prostředků prostřednictvím příslušných funkcionalit v rámci Aplikace, (ii) off-line transakcí, tj. převedením peněžních prostředků z platebního účtu Sázejícího na platební účet Fortuny, (iii) dodáním dokumentace, která potvrzuje, že Sázející je vlastníkem platebního účtu ve smyslu Zákona o hazardních hrách; uvedená dokumentace může být dodána prostřednictvím Pobočky, Aplikace nebo jiným způsobem stanoveným Fortunou, přičemž za dokumentaci se považuje zejména smlouva o vedení účtu, výpis z platebního účtu, výpis z internetového bankovnictví, které prokazují požadované skutečnosti.

3.6        Ověření Platební metody ve formě zaregistrované platební karty může proběhnout (i) on-line transakcí, a to za předpokladu, že daná platební karta podporuje ověření prostřednictvím mezinárodně uznávaného autentizačního prostředku nebo (ii) dodáním dokumentace, která potvrzuje, že Sázející je držitelem platební karty; v této souvislosti je zakázáno, aby Sázející dodal Fortuně fotografie platební karty či jinak předal veškeré podstatné údaje z platební karty.

3.7        Pro účely dokončení Registrace Fortuna dálkovým způsobem prostřednictvím Ministerstva financí České republiky ověří totožnost a věk Sázejícího, a to za použití údajů zadaných Zájemcem (resp. Sázejícím) v souvislosti s Registrací.

3.8        Pro účely dokončení Registrace je Sázející zároveň povinen si v rámci Aplikace nastavit sebeomezující opatření v rozsahu stanoveném Zákonem o hazardních hrách, nebo jejich nastavení jednotlivě odmítnout.

3.9        Při prvotním nastavení sebeomezujících opatření pro kursové sázky a obecné limity bude v rámci daného sebeomezujícího opatření zohledněna rovněž také činnost Sázejícího uskutečněná v příslušném období, pro které je sebeomezující opatření nastaveno, a kterou Sázející uskutečnil před nastavením sebeomezujícího opatření. Při prvotním nastavení sebeomezujících opatření pro technické hry, resp. živé hry, bude v rámci daného sebeomezujícího opatření zohledněna pouze činnost Sázejícího uskutečněná až po nastavení sebeomezujícího opatření.

4.          DOČASNÉ KONTO A KONTO

4.1        Sázejícímu, který uzavřel s Fortunou Smlouvu prostřednictvím internetu a má zájem účastnit se hazardních her prostřednictvím Aplikace, Fortuna zřídí dočasné konto, na kterém jsou evidovány stanovené finanční transakce Sázejícího a údaje o hazardních hrách uzavřené Sázejícím (dále jen „Dočasné konto“).

4.2        Sázející je oprávněn vložit na Dočasné konto peněžní prostředky pouze bezhotovostním způsobem, a to maximálně ve výši 3.000 Kč. Z Dočasného konta není možné vybírat peněžní prostředky ani vyplacené výhry.

4.3        Dočasné konto se zřizuje na dobu maximálně 30 dnů, přičemž pokud v uvedené lhůtě Sázející nedokončí Registraci, Dočasné konto bude zrušeno. V případě zrušení Dočasného konta bude nevyčerpaný vklad vrácen Sázejícímu, a to nejpozději do 7 dnů ode dne zrušení Dočasného konta.Za nevyčerpaný vklad se považuje rozdíl mezi peněžními prostředky, které Sázející vložil na Dočasné konto a peněžními prostředky, které Sázející použil k úhradě sázky (maximálně však ve výši odpovídající částce, kterou Sázející vložil na Dočasné konto) na hazardní hry provozované Fortunou v období trvání Dočasného konta. K úhradě sázky se nejprve použijí peněžní prostředky vložené Sázejícím na Dočasné konto a následně případné výhry připsané Sázejícímu na Dočasné konto.

4.4        Pokud ve lhůtě stanovené v článku 4.3 těchto Podmínek Sázející dokončí Registraci, budou peněžní prostředky evidované na Dočasném kontě převedeny na Konto, které Fortuna Sázejícímu zřídí při dokončení Registrace (dále jen „Konto“).

4.5        Pravidla fungování Dočasného konta a Konta jsou blíže upraveny v příslušných Herních plánech. Peněžní prostředky na Dočasné konto a Konto mohou být poukazovány, resp. vybírány, pouze způsobem stanoveným Herními plány a těmito Podmínkami.

4.6        V případě, že peněžní prostředky budou na Konto převedeny způsobem, který je v rozporu s těmito Podmínkami, tj. jinak než prostřednictvím aktivní Platební metody, budou takové peněžní prostředky Fortunou vráceny.

4.7        Součástí Konta jsou dvě peněženky, a to konkrétně tzv. „Casino peněženka“ (dále jen „Casino peněženka“), která slouží k úhradě vkladů a výplat výher z technických her a živých her (dále jen „Casinové hry“) a tzv. „Hlavní peněženka“, která slouží k úhradě vkladů a výplat výher z kursových sázek (dále jen „Hlavní peněženka“). Veškeré dotace Konta pomocí Platební metody jsou automaticky prováděny ve prospěch Hlavní peněženky. Peněžní prostředky mezi Casino peněženkou a Hlavní peněženkou lze libovolně převádět, není-li Fortunou výslovně uvedeno jinak (například v pravidlech pro čerpání bonusů). Pokud Sázející bude mít zájem účastnit se Casinových her provozovaných Fortunou, je vedle dalších podmínek stanovených Zákonem o hazardních hrách a příslušným herním plánem povinen převést peněžní prostředky z Hlavní peněženky do Casino peněženky.

4.8        Fortuna nezprostředkovává přímý výběr částky vložené na Konto, tj. z Konta je možné vyplatit pouze částku získanou výhrou z uzavřené sázky. Vklady a výběry finančních prostředků na Konto nebo z Konta, lze provést, pouze pokud jde o vklady a výběry související se sázkovou činností Sázejícího, tj. zpravidla vklady provedené za účelem dotace Konta k uzavření sázek a výběry za účelem vyzvednutí výher.

4.9        Výplatu finančních prostředků z Konta, resp. Dočasného konta, prostřednictvím aktivní Platební metody v částce nižší než 10 Kč není Fortuna povinna provést, a to s ohledem na nepoměr mezi výší převáděné částky a náklady transakce.

4.10     Vklady a výběry nesouvisející se sázkovou činností budou zpoplatněny poplatkem ve výši 3 % z příslušného vkladu a 3 % z příslušného výběru; rozhodnutí o tom, zda se jedná o vklad či výběr nesouvisející se sázkovou činností je zcela v kompetenci Fortuny.

4.11     V případě, že na Kontu po dobu delší než dvanáct (12) měsíců nedojde k žádnému pohybu, je Fortuna oprávněna vyhodnotit Konto jako neaktivní. Za pohyb na Kontě se nepovažuje převyhodnocení sázek Fortunou, stržení jakýchkoli poplatků Fortunou, jakož ani jiné další transakce provedené Fortunou, jejichž provedení nebylo na žádost Sázejícího nebo v souvislosti se sázkou uzavřenou Sázejícím. Konto nemůže být vyhodnoceno jako neaktivní v případě, že byla prostřednictvím Konta uzavřena sázka, která ještě nebyla vyhodnocena.

4.12     Pokud je Konto vyhodnoceno jako neaktivní, je Fortuna za účelem pokrytí nákladů se správou Konta oprávněna strhávat z takového neaktivního Konta poplatek ve výši 10 Kč ročně, a to až do opětovné aktivace Konta, nejdéle však do jeho vynulování. Provedením jakéhokoli pohybu na Kontě (uzavření sázky, připsání finančních prostředků na Konto apod.) ze strany Sázejícího se neaktivní Konto opětovně stane aktivním a uvedený poplatek přestane být Fortunou strháván.

4.13     Pokud Fortuna zjistí spojení mezi jednotlivými Sázejícími, respektive jejich Konty, a bude mít podezření, že stejná osoba má přístup k několika Kontům, příp. že více osob má přístup k jednomu Kontu, je oprávněna zablokovat přístup ke všem takovým Kontům až do prošetření podezření a zároveň zablokovat Sázejícímu možnost účasti na hazardních hrách. Zablokování Konta bude Sázejícímu oznámeno.

5.          FORTUNA KLUB PLUS

5.1        FORTUNA KLUB PLUS (dále jen „Klub“) je věrnostní program, který Fortuna organizuje pro Sázející. Klub je zaměřen na poskytování nadstandardních výhod pro Sázející. Členem Klubu se automaticky stávají všichni Sázející, kteří s Fortunou uzavřou Smlouvu a zároveň dokončí Registraci. Na provozování a organizaci Klubu se rovněž podílejí partneři Fortuny, tj. fyzické a/nebo právnické osoby (dále jen „Partneři“).

5.2        Každý člen Klubu obdrží klubovou kartu, která slouží k identifikaci člena Klubu při uzavírání sázek na Pobočkách, k získávání a využívání bodů vedených na bodovém kontě člena Klubu, k evidenci a zjišťování stavu bodů na bodovém kontě člena Klubu, jakož i k čerpání všech dalších výhod vyplývajících z členství v Klubu. Klubová karta je nepřenosná na třetí osobu a je majetkem Fortuny. Každý člen Klubu může mít aktivní pouze jednu klubovou kartu.

5.3        Podmínkou pro získávání výhod vyplývajících z členství v Klubu je nutné, aby člen Klubu před transakcí předložil obsluze Pobočky klubovou kartu.

5.4        Obsluha Pobočky má právo zadržet klubovou kartu, pokud je předložena jinou osobou než členem Klubu. Fortuna má kdykoliv právo ověřit totožnost předkladatele klubové karty dle osobního dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu).

5.5        Každý člen Klubu je povinen chránit klubovou kartu před ztrátou, odcizením nebo zničením. V případě ztráty, odcizení nebo zničení klubové karty je člen Klubu povinen bezodkladně oznámit tuto skutečnost na kterékoliv Pobočce. Duplikát klubové karty bude členovi Klubu vydán na kterékoliv Pobočce. Vydání duplikátu klubové karty může být Fortunou zpoplatněno.

5.6        Fortuna je oprávněna kdykoliv zablokovat klubovou kartu, resp. Konto, v případě, že bude mít důvodné podezření na neoprávněnou manipulaci s klubovou kartou, resp. Kontem. Klubová karta, resp. Konto, bude odblokována až po prošetření podezření. Zablokování klubové karty, resp. Konta, bude členovi Klubu oznámeno. 

5.7        Bezodkladně po ukončení účinnosti Smlouvy je člen Klubu povinen vrátit klubovou kartu Fortuně, a to na kterékoli Pobočce Fortuny.

5.8        Fortuna si vyhrazuje právo Klub kdykoliv ukončit, přičemž ukončení Klubu musí být Členům Klubu oznámeno vhodným způsobem alespoň měsíc předem.

5.9        Domovská pobočka je Pobočka, kde byla členovi Klubu vydána klubová karta (dále jen „Domovská pobočka“). Na Domovské pobočce se člen Klubu účastní pobočkových nebo celorepublikových soutěží pořádaných Fortunou. Každý člen Klubu je automaticky zařazen do soutěží Klubu své Domovské pobočky, pokud pravidla soutěže Domovskou pobočku zohledňují.

6.          Vstupní bonus

6.1        V souvislosti s uzavřením Smlouvy má Sázející možnost získat vstupní bonus a dále také možnost čerpat celou řadu výhod za získané body, a to za podmínek, které budou Fortunou předem zveřejněny. Fortuna je rovněž oprávněna umožnit získat také mimořádný bonus, a to za podmínek, které budou předem zveřejněny. Sázející má dále možnost se účastnit speciálních soutěží o hodnotné ceny a zároveň využívat dalších speciálních nabídek stanovených Fortunou.

6.2        Veškeré bonusy získané od Fortuny musí být využity nejpozději do 6 měsíců od okamžiku jejich připsání na Konto (nestanoví-li podmínky konkrétního bonusu lhůtu kratší), v opačném případě budou po marném uplynutí této lhůty veškeré nevyčerpané bonusy bez náhrady odebrány, nebude-li v konkrétním případě ze strany Fortuny předem stanoveno jinak. Každý nový Sázející může získat Vstupní Bonus pouze jedenkrát. V případě, že Sázející získal Vstupní Bonus či jakékoliv jiné zvýhodnění na základě dřívější registrace u Fortuny, nemá takový Sázející nárok na získání příslušného bonusu, i když splní ostatní podmínky pro jeho získání.

6.3        Veškeré bonusy či jiná zvýhodnění jsou určeny pouze amatérským hráčům a jsou vázány na jednu osobu, rodinu, domácnost, emailovou adresu, telefonní číslo, číslo příslušné platební metody (např. platební karty), sdílený počítač, IP adresu, MAC adresu.

6.4        V případě podezření na zneužití bonusu případně jakéhokoliv jiného zvýhodnění, si Fortuna vyhrazuje právo bonus či jiné zvýhodnění odvolat a zablokovat příslušná Konta a odebrat poskytnuté zvýhodnění a případné související výhry, to vše v závislosti na rozhodnutí Fortuny. Za zneužití se dle tohoto článku považují zejména následující případy: (i) Konta jsou mezi sebou zjevně propojena na základě identifikačních kritérií, (ii) uzavírání sázek, které nezávisle na výsledku zaručují jednotlivému Sázejícímu nebo skupině uživatelů jistý zisk z bonusu, (iii) porušení článku 6.3 těchto Podmínek.

7.          Bodové konto, body a jejich získávání

7.1        Bodové konto je účet Sázejícího, kde jsou evidovány všechny jím získané body (dále jen „Bodové konto“). Aktuální stav Bodového konta je vytištěn na tiketu (za předpokladu, že byla před transakcí předložena platná klubová karta) v případě uzavření sázky na Pobočce. Aktuální stav Bodového konta lze rovněž zpravidla zjistit na kterékoliv Pobočce po předložení klubové karty, na webových stránkách www.ifortuna.cz po přihlášení do Aplikace, nebo na infolince Fortuny.

7.2        Body jsou jednotky, které získává Sázející za uzavřené sázky (Fortuna může stanovit na některé sázky výjimky), přičemž pravidla pro přidělování bodů, jakož i způsoby jejich uplatnění budou Fortunou zveřejněny.

7.3        Všechny body získané v jednom kalendářním roce může Sázející využít k nákupu služeb nebo produktů určených Fortunou v souladu s těmito Podmínkami, avšak nejpozději do posledního dne kalendářního roku, ve kterém Sázející body získal. Bodové konto bude Fortunou vždy k prvnímu dni následujícího roku vynulováno.

8.          Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

8.1        Sázející bere na vědomí, že v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále jen „AML“), je Fortuna povinna Sázejícího identifikovat, a to způsobem stanoveným AML.

8.2        V rámci identifikace Sázejícího, která probíhá v souvislosti s dokončením Registrace a v dalších případech stanovených platnými právními předpisy České republiky, je Sázející povinen Fortuně sdělit údaje vyžadované Fortunou dle stanoveného formuláře. Při identifikaci je Sázející zároveň povinen Fortuně sdělit, zda je Sázející politicky exponovanou osobou ve smyslu AML, či nikoliv. V souvislosti s identifikací Sázejícího je FORTUNA oprávněna dle příslušných právních předpisů vyhotovit scan dokladu totožnosti Sázejícího. V případě, že Sázející nesouhlasí s pořízením scanu jeho dokladu totožnosti a jeho archivací ze strany Fortuny dle platných právních předpisů, je povinen namísto toho vyplnit formulář stanovený Fortunou.

8.3        V případě, že Sázející uzavřel Smlouvu s Fortunou prostřednictvím Aplikace, je povinen se nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy osobně dostavit na Pobočku, a to za účelem provedení identifikace dle tohoto článku.

8.4        Sázející je povinen sdělit Fortuně veškeré změny údajů, které uvedl v rámci identifikace dle AML, a to bez zbytečného odkladu poté, co takový změna nastala, a to včetně skutečnosti, že se Sázející stal politicky exponovanou osobou ve smyslu AML.

9.          Shromažďování osobních údajů

9.1        Osobní údaje Sázejících jsou zpracovávány v souladu a za podmínek stanovených v dokumentu označeném „Ochrana osobních údajů“, jehož aktuální znění je dostupné na webových stránkách ifortuna.cz a na Pobočkách. Osobní údaje mohou být, podle svého účelu, zpracovávány buď na základě souhlasu subjektu údajů, tj. Sázejícího, či bez jeho souhlasu.

9.2        Sázející souhlasí s tím, že v případě, že se Sázející dostane do oblasti umožňující příjem obchodního sdělení, provede mobilní operátor lokalizaci pro účely případného zaslání obchodního sdělení a zjištěné údaje poskytne Fortuně.

9.3        Sázející zároveň bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, že bude komunikovat s Fortunou prostřednictvím telefonu, mohou být telefonní hovory monitorovány a nahrávány, a to za účelem zkvalitnění služeb poskytovaných Fortunou a za účelem případného efektivního řešení sporných případů. Nahrávky hovorů budou Fortunou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, maximálně však po dobu jednoho (1) roku.

9.4        Fortuna prohlašuje, že plně ručí za bezpečnost poskytnutých osobních údajů a odpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje nebudou zneužity neoprávněnou osobou. Fortuna zároveň prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje považuje za důvěrné a je povinna o nich zachovávat mlčenlivost, s výjimkami stanovenými v těchto Podmínkách a dále za podmínek stanovených právními předpisy.

9.5        Fortuna si vyhrazuje právo na zveřejnění přezdívky výherců soutěží a marketingových akcí pořádaných v rámci Klubu (včetně průběžného pořadí).

10.       trvání smlouvy

10.1     Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Fortuna i Sázející mohou Smlouvu písemně vypovědět, a to za podmínek stanovených v Herním plánu.

10.2     V případě, že při ukončení Smlouvy kteroukoli stranou má Sázející uzavřeny sázky, jejichž výsledek není ke dni ukončení Smlouvy znám, je Fortuna oprávněna bez ohledu na ostatní ustanovení těchto Podmínek Smlouvu ukončit až ke dni, kdy bude vyhodnocena poslední z takovýchto otevřených sázek s tím, že Sázející po původně stanoveném dni ukončení Smlouvy již nemůže nadále disponovat s Kontem.

11.       PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

11.1     Fyzické osoby, které s Fortunou uzavřely smlouvu a byly oprávněny k účasti na hře internetová kursová sázka do 31.12.2016, se považují za Sázející ve smyslu těchto Podmínek, přičemž povinnosti stanovené v Zákoně o hazardních hrách, jejichž splnění je dle ustanovení § 136 odst. 6 Zákona o hazardních hrách odloženo, musí tito Sázející splnit nejpozději do 31.12.2017 a povinnosti stanovené v AML musí splnit nejpozději do 28.02.2017. V případě, že v uvedené lhůtě povinnosti nesplní, bude jim možnost účasti na hazardních hrách specifikovaných v článku 1.3 dočasně pozastavena, a to až do splnění uvedených povinností.

11.2     Má se za to, že fyzické osoby dle článku 11.1 těchto Podmínek nejsou politicky exponovanou osobou ve smyslu AML. V případě, že by takové fyzické osoby byly politicky exponovanou osobou ve smyslu AML, jsou povinny takovou skutečnost neprodleně oznámit Fortuně.

11.3     V případě, že Sázející zaregistrovaný před 25.05.2018 Fortuně neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, u nichž je to nutné, nebude Fortuna po tomto datu osobní údaje takových Sázejících pro stanovené účely, kde je souhlasu zapotřebí, zpracovávat. Potřebný souhlas se zpracováním osobních údajů může Sázející udělit prostřednictvím webových stránek ifortuna.cz nebo jiným způsobem stanoveným Fortunou.

12.       Závěrečná ustanovení

12.1     Fortuna si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Podmínky, přičemž veškeré takové změny jsou pro Sázejícího závazné dnem jejich účinnosti. Změny jsou účinné dnem stanoveným Fortunou, přičemž Fortuna je povinna změny vhodným způsobem zveřejnit (na Pobočkách, v Aplikaci nebo na webových stránkách www.ifortuna.cz) před nabytím účinnosti změn Podmínek. V případech, které nejsou popsány v těchto Podmínkách, je závazné rozhodnutí Fortuny.

12.2     V případě, že Sázející nesouhlasí s vyřízením reklamace Fortunou dle příslušného Herního plánu, má v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení sporu. Mimosoudní řešení sporu se zahajuje na návrh Sázejícího podaný u České obchodní inspekce – podrobnější informace jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.

12.3     Veškerá oznámení předpokládaná těmito Podmínkami, včetně výpovědi a ukončení Smlouvy, mohou být Sázejícímu Fortunou doručována písemně doporučenou zásilkou nebo elektronicky na e-mailovou adresu Sázejícího, kterou uvedl při registraci, případně na jinou e-mailovou adresu později oznámenou Sázejícím Fortuně. Pokud Fortuna nemá u příslušného Sázejícího k dispozici e-mailovou adresu, je oprávněna veškerá oznámení, včetně výpovědi a ukončení Smlouvy odeslat Sázejícímu formou textové zprávy SMS na jeho poslední známé telefonní číslo, které si Sázející u Fortuny zaregistroval. Sázející je povinen zasílat Fortuně veškerá oznámení předpokládaná těmito Podmínkami písemně doporučeně na adresu FORTUNA GAME a.s., Na Florenci 2116/15, Praha 1, PSČ 110 00; pro jinou komunikaci nepředpokládanou v těchto Podmínkách může Sázející využít elektronickou adresu helpdesk@ifortuna.cz, případně jinou adresu nebo elektronickou adresu oznámenou později Fortunou Sázejícímu.

12.4     Veškeré zásilky a oznámení dle těchto Podmínek jsou považovány za doručené prostřednictvím držitele poštovní licence třetí den poté, co byly podány na poště, a v případě elektronického doručování dnem odeslání e-mailové zprávy na příslušnou e-mailovou adresu.

12.5     Tyto Podmínky v celém rozsahu nahrazují všeobecné podmínky věrnostního programu Fortuna Klub Plus. Podmínky v tomto znění nabývají platnosti a účinnosti dne 25.05.2018.