Čas
Kurzy
1.01
1000

1.ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže „#zasvujtym“ (dále jen „soutěž“) je společnost FORTUNA GAME a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, IČ: 43003575, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 944 (dále jen „Fortuna“).

2.OBDOBÍ KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž je vyhlášena v období od 18.05.2020 do 15.07.2020.

3. ÚČAST V SOUTĚŽI A VÝHRY

Tato soutěž je organizována v návaznosti na iniciativu klubů z FORTUNA:LIGY, které v období konání soutěže budou vyzývat své fanoušky, aby prostřednictvím svých sociálních sítí ukázali, jak podporují svůj klub z FORTUNA:LIGY. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která má zřízen svůj profil na sociální síti Facebook nebo Instagram a je starší 18 let (dále jen „soutěžící“).

O výhercích soutěže bude rozhodnuto slosováním. Do slosování bude zařazen každý soutěžní příspěvek, ve kterém soutěžící bude vyjadřovat podporu jednomu konkrétnímu klubu v rámci FORTUNA:LIGY, a který zveřejní soutěžící v období konání soutěže pod svým vlastním profilem na příslušné sociální síti v následujícím formátu:

a) na sociální síti Instagram s označením (hashtagem) #zasvujtym, nebo

b) na sociální síti Facebook ve formě komentáře pod výzvu jednotlivých klubů FORTUNA:LIGY na jejich profilu nebo pod výzvou na profilu FORTUNA:LIGY.

Ze všech soutěžních příspěvků, které budou splňovat pravidla této soutěže, bude vylosováno celkem 50 výherců, kteří obdrží následující výhry:

PořadíVýhra
1. - 30.Fotbalový dres klubu FORTUNA:LIGY nebo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY (dle výběru Fortuny)
31. - 40.500 Kč bonus na sázení u Fortuny
41. - 50.Voucher na měsíc zdarma sledování O2 TV

Do soutěže budou zařazeny pouze příspěvky, které byly zveřejněny v období konání soutěže a zároveň byly stále dostupné (tj. nedošlo k jejich smazání) k okamžiku vyhodnocení soutěže, tj. ke dni 20.07.2020 v 10:00 hod.

O výhře budou výherci informováni prostřednictvím soukromé zprávy na dané sociální síti. Výherce je povinen odpovědět Fortuně na oznámení o výhře, a to nejpozději do tří dnů od odeslání oznámení o výhře a zároveň Fortuně sdělit údaje nutné pro předání výhry. V případě, že výherce shora uvedenou povinnost ve stanovené lhůtě nesplní (byť i částečně), nárok na výhru mu zaniká.

Výhercům budou výhry předány tak, že fotbalový dres bude odeslán na jejich kontaktní adresu na území České republiky, kterou Fortuně pro tyto účely sdělí. V případě, že si výherce výhru nevyzvedne a z tohoto důvodu bude výhra vrácena Fortuně zpět, pak bude výhra po dobu 30 dnů uložena v centrále Fortuny, kde si ji výherce může po předchozí dohodě vyzvednou. Pokud si výherce výhru ve stanovené lhůtě nepřevezme, nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch Fortuny. Výhra v podobě bonusu bude připsána na hráčské konto výherce vedené Fortunou (v případě, že výherce konto u Fortuny nemá, nárok na výhru zaniká) a výhra v podobě voucheru bude odeslána na emailovou adresu, kterou výherce Fortuně pro tyto účely sdělí.

4.ODMĚNA PRO KLUBY V RÁMCI FORTUNA:LIGY

V souvislosti s pořádáním této soutěže se Fortuna rozhodla, že vytvoří bank, do kterého za každého fanouška, který v období konání této soutěže umístí příspěvek na sociální síti způsobem a dle pravidel stanovených v této soutěži, vloží částku ve výši 100 Kč (dále jen „bank“). Po ukončení soutěže bude bank rovnoměrně rozdělen mezi všechny kluby, které se účastní FORTUNA:LIGY a FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY v sezóně 2019/2020 a bude jim předán formou daru. V případě, že jeden fanoušek vloží více příspěvků, bude pro účely stanovení výše příspěvku do banku zohledněn vždy pouze jeden příspěvek fanouška na jedné sociální síti. Bez ohledu na výše uvedené bude maximální výše příspěvku, který Fortuna vloží do banku a rozdělí mezi kluby FORTUNA:LIGY, činit částku ve výši 1.000.000 Kč.

5.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Soutěž není provozována, sponzorována nebo spojena s příslušnou sociální sítí (Facebook, Instagram), prostřednictvím, které soutěž probíhá a tyto společnosti za jejich průběh nijak neodpovídají. Informace poskytnuté v rámci soutěže nebudou těmto společnostem zpřístupněny či předávány. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být adresovány přímo Fortuně.

Dle platných právních předpisů budou výhry, před jejich vyplacením výhercům, poníženy o veškeré zákonem stanovené daně a odvody (zejména pak srážkovou daň), které je Fortuna povinna odvést, a to v zákonem stanovené výši. Výhry jsou nepřenosné a na výhry nevzniká právní nárok a není možné místo nich požadovat jiné plnění (a to ani jinou velikost dresu).

Fortuna si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny období konání soutěže, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění takové informace či změny na www.ifortuna.cz.

Bude-li mít Fortuna podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře či takto napomohla k navýšení banku, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Ve sporných případech si Fortuna vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění.

V Praze dne 15. května 2020

FORTUNA GAME a.s.