Čas
Kurzy
1.01
1000

OBCHODNÍ PODMÍNKY KE SMLOUVĚ O ÚČASTI NA HAZARDNÍCH HRÁCH

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. obchodní podmínky ke smlouvě o účasti na hazardních hrách (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti fyzic-kých osob, sázejících, a společnosti FORTUNA GAME a.s., se síd-lem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, IČ: 430 03 575, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 944 (dále jen „Fortuna“), v souvislosti s uzavíráním sázek na hazardní hry provozované For-tunou dle platných právních předpisů.

1.2. Hazardních her provozovaných Fortunou prostřednictvím Aplika-ce se mohou účastnit pouze fyzické osoby, které s Fortunou za tímto účelem uzavřou smlouvu o účasti na hazardních hrách (dá-le jen „Smlouva“), a to za podmínek stanovených herním plá-nem pro provozování příslušné hazardní hry (dále jen „Herní plán“) a za podmínek stanovených v těchto Podmínkách, a kte-ré dále splní všechny ostatní podmínky stanovené právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „Zákon o hazardních hrách“).

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Fyzická osoba, která je starší 18 let a má zájem účastnit se ha-zardních her provozovaných Fortunou (dále jen „Zájemce“) je povinna uzavřít s Fortunou Smlouvu, přičemž v této souvislosti je povinna Fortuně sdělit veškeré Fortunou stanovené údaje (vyplněním údajů ve formuláři stanoveném Fortunou, příp. ji-ným způsobem stanoveným Fortunou) a následně dokončit pro-ces registrace, a to způsobem stanoveným v příslušném Herním plánu a v těchto Podmínkách (dále jen „Registrace“).

2.2. Zájemce, který uzavřel s Fortunou Smlouvu a který dokončil proces Registrace (resp. mu bylo zřízeno dočasné konto) (dále jen „Účastník“), je oprávněn k účasti na hazardních hrách speci-fikovaných v článku 1.3 těchto Podmínek, a to v rozsahu splně-ných podmínek dle příslušného Herního plánu.

2.3. Smlouva může být uzavřena (i) prostřednictvím Pobočky nebo (ii) dálkovým způsobem prostřednictvím internetu na webových stránkách www.ifortuna.cz (respektive prostřednictvím aplikace pro mobilní či jiná zařízení). V souvislosti s dokončením Registra-ce je Fortuna povinna provést identifikaci Účastníka, a to v souladu a za podmínek stanovených v článku 8.2 těchto Pod-mínek, resp. za podmínek stanovených v příslušném Herním plánu.

2.4. Smlouva bude Fortunou akceptována pouze v případě, že ze strany Zájemce o uzavření Smlouvy budou úplně a správně vypl-něny všechny požadované údaje. Uzavřením Smlouvy Zájemce zároveň potvrzuje svůj souhlas s těmito Podmínkami a Herními plány.

2.5. Každá fyzická osoba může s Fortunou uzavřít pouze jednu Smlou-vu, přičemž práva a povinnosti ze Smlouvy nemohou být převe-deny na třetí osobu.

2.6. V souvislosti s uzavřením Smlouvy si Zájemce nastaví uživatelské a přístupové údaje, které je povinen uchovávat v tajnosti tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití ze strany třetích osob.

2.7. Pokud Fortuna kdykoli během trvání smluvního vztahu zjistí, že Smlouva byla uzavřena na základě neplatných, nepravdivých nebo neúplných údajů, je oprávněna zablokovat Účastníkovi možnost účasti na hazardních hrách, včetně jakékoliv manipula-ce s peněžními prostředky na jeho kontě, a to až do prošetření podezření, tj. do doby, než Účastník Fortuně sdělí všechny poža-dované údaje, které jsou platné a pravdivé a doloží je přísluš-nými doklady.

2.8. V případě, že z jakéhokoli důvodu dojde k ukončení účinnosti Smlouvy s příslušným Účastníkem a takový Účastník následně uzavře s Fortunou novou Smlouvu a dokončí Registraci, dojde k obnovení původních práv a povinností ze Smlouvy, tj. zejména v případě, že Fortuna vůči takovému Účastníkovi evidovala záva-zek, bude Účastník povinen tento závazek Fortuně uhradit. Za tímto účelem je Fortuna oprávněna uchovávat osobní údaje Účastníků v souladu s článkem 9. těchto Podmínek i po ukonče-ní účinnosti Smlouvy.

2.9. Účastník je povinen oznamovat Fortuně veškeré změny osobních či jiných údajů, které Fortuně poskytl v souvislosti s uzavřením Smlouvy, Registrací nebo kdykoli během trvání smluvního vzta-hu, vždy nejpozději do pátého (5.) dne ode dne příslušné změny, a to na kterékoli Pobočce Fortuny či infolince Fortuny na tele-fonním čísle +420 267 218 218. Veškeré změny je Účastník po-vinen prokázat způsobem stanoveným Fortunou.

3. REGISTRACE

3.1. V případě, že Účastník má zájem účastnit se hazardních her prostřednictvím Aplikace, je vedle ostatních povinností povinen zároveň zaregistrovat si a nechat ověřit platební metodu, pro-střednictvím které bude bezhotovostně převádět peněžní pro-středky a vybírat peněžní prostředky z Konta (dále jen „Platební metoda“). Účastník je oprávněn zaregistrovat si a nechat ověřit více Platebních metod, přičemž vždy pouze jedna Platební me-toda může být aktivní. Peněžní prostředky mohou být na Konto vloženy rovněž také v hotovosti, přičemž Účastník je oprávněn takto na Konto vložit maximálně 5.000 Kč v rámci 24 hodin.

3.2. Výplata peněžních prostředků z konta Účastníka může probíhat pouze prostřednictvím aktivní Platební metody ve formě ban-kovního účtu nebo prostřednictvím Pobočky, přičemž na Poboč-ce je Účastník oprávněn vybrat z Konta maximálně 5.000 Kč v rámci 24 hodin.

3.3. Účastník si může zaregistrovat Platební metodu ve formě pla-tebního účtu a/nebo platební karty. Pro účely registrace Plateb-ní metody ve formě platebního účtu předloží Účastník Fortuně číslo platebního účtu, jehož je majitelem, vedeného u osoby, která je oprávněna poskytovat platební služby na území České republiky. Pro účely registrace Platební metody ve formě pla-tební karty předloží Účastník Fortuně jedinečný identifikátor příslušné platební karty, tj. prvních 6 číslic a posledních 4 číslice z příslušné platební karty, jejímž je držitelem (tj. jeho jméno a příjmení je uvedeno na platební kartě), vydané osobou, která je oprávněna poskytovat platební služby v členském státě Evrop-ské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

3.4. Účastník bere na vědomí, že bankovní účet a/nebo platební karta, které má zájem zaregistrovat a ověřit, musí splňovat pod-mínky stanovené v těchto Podmínkách, Herních plánech a Záko-ně o hazardních hrách, tj. zejména v případě platebního účtu je jeho majitelem a v případ platební karty je jejím držitelem (tj. jeho jméno a příjmení je uvedeno na příslušné platební kartě). V případě, že Účastník použije platebním metodu, která uvede-né zákonné požadavky nesplňuje, odpovídá za případnou vzniklou škodu.

3.5. Každá zaregistrovaná Platební metoda musí být také Fortunou ověřena. Ověření Platební metody ve formě zaregistrovaného platebního účtu může proběhnout (i) on-line transakcí, tj. pře-vedením peněžních prostředků prostřednictvím příslušných funkcionalit v rámci Aplikace, (ii) off-line transakcí, tj. převede-ním peněžních prostředků z platebního účtu Účastníka na pla-tební účet Fortuny, (iii) dodáním dokumentace, která potvrzuje, že Účastník je vlastníkem platebního účtu ve smyslu Zákona o hazardních hrách; uvedená dokumentace může být dodána pro-střednictvím Pobočky, Aplikace nebo jiným způsobem stanove-ným Fortunou, přičemž za dokumentaci se považuje zejména smlouva o vedení účtu, výpis z platebního účtu, výpis z internetového bankovnictví, které prokazují požadované sku-tečnosti.

3.6. Ověření Platební metody ve formě zaregistrované platební karty může proběhnout (i) on-line transakcí, a to za předpokladu, že daná platební karta podporuje ověření prostřednictvím meziná-rodně uznávaného autentizačního prostředku nebo (ii) dodáním dokumentace, která potvrzuje, že Účastník je držitelem platební karty; v této souvislosti je zakázáno, aby Účastník dodal Fortuně fotografie platební karty či jinak předal veškeré podstatné údaje z platební karty.

3.7. Pro účely dokončení Registrace Fortuna dálkovým způsobem prostřednictvím Ministerstva financí České republiky ověří to-tožnost a věk Účastníka, a to za použití údajů zadaných Zájem-cem (resp. Účastníkem) v souvislosti s Registrací.

3.8. Pro účely dokončení Registrace je Účastník zároveň povinen si v rámci Aplikace nastavit sebeomezující opatření v rozsahu sta-noveném Zákonem o hazardních hrách, nebo jejich nastavení jednotlivě odmítnout.

3.9. Při prvotním nastavení sebeomezujících opatření pro kursové sázky a obecné limity bude v rámci daného sebeomezujícího opatření zohledněna rovněž také činnost Účastníka uskutečněná v příslušném období, pro které je sebeomezující opatření nasta-veno, a kterou Účastník uskutečnil před nastavením sebeomezu-jícího opatření. Při prvotním nastavení sebeomezujících opatře-ní pro technické hry, resp. živé hry, bude v rámci daného sebe-omezujícího opatření zohledněna pouze činnost Účastníka usku-tečněná až po nastavení sebeomezujícího opatření.

4. DOČASNÉ KONTO A KONTO

4.1. Účastníkovi, který uzavřel s Fortunou Smlouvu prostřednictvím internetu a má zájem účastnit se hazardních her prostřednictvím Aplikace, Fortuna zřídí dočasné konto, na kterém jsou evidovány stanovené finanční transakce Účastníka a údaje o hazardních hrách uzavřených Účastníkem (dále jen „Dočasné konto“).

4.2. Účastník je oprávněn vložit na Dočasné konto peněžní prostřed-ky pouze bezhotovostním způsobem, a to maximálně ve výši 3.000 Kč. Z Dočasného konta není možné vybírat peněžní pro-středky ani vyplacené výhry.

4.3. Dočasné konto se zřizuje na dobu maximálně 30 dnů, přičemž pokud v uvedené lhůtě Účastník nedokončí Registraci, Dočasné konto bude zrušeno. V případě zrušení Dočasného konta bude nevyčerpaný vklad vrácen Účastníkovi, a to nejpozději do 7 dnů ode dne zrušení Dočasného konta. Za nevyčerpaný vklad se po-važuje rozdíl mezi peněžními prostředky, které Účastník vložil na Dočasné konto a peněžními prostředky, které Účastník použil k úhradě sázky (maximálně však ve výši odpovídající částce, kte-rou Účastník vložil na Dočasné konto) na hazardní hry provozo-vané Fortunou v období trvání Dočasného konta. K úhradě sázky se nejprve použijí peněžní prostředky vložené Účastníkem na Dočasné konto a následně případné výhry připsané Účastníkovi na Dočasné konto.

4.4. Pokud ve lhůtě stanovené v článku 4.3 těchto Podmínek Účast-ník dokončí Registraci, budou peněžní prostředky evidované na Dočasném kontě převedeny na konto, které Fortuna Účastníkovi zřídí při dokončení Registrace (dále jen „Konto“).

4.5. Pravidla fungování Dočasného konta a Konta jsou blíže upraveny v příslušných Herních plánech. Peněžní prostředky na Dočasné konto a Konto mohou být poukazovány, resp. vybírány, pouze způsobem stanoveným Herními plány a těmito Podmínkami.

4.6. V případě, že peněžní prostředky budou na Konto převedeny způsobem, který je v rozporu s těmito Podmínkami, tj. jinak než prostřednictvím aktivní Platební metody, budou takové peněžní prostředky Fortunou vráceny.

4.7. Součástí Konta je peněženka, která slouží k úhradě vkladů a výplat výher z hazardních her provozovaných Fortunou. V jednotlivých sekcích Aplikace (kursové sázky, live sázky, casino a vegas) je pak v peněžence viditelný disponibilní zůstatek, který je možné použít k úhradě vkladu pro daný druh hazardní hry.

4.8. Fortuna nezprostředkovává přímý výběr částky vložené na Konto, tj. z Konta je možné vyplatit pouze částku získanou výhrou z uza-vřené sázky. Vklady a výběry finančních prostředků na Konto ne-bo z Konta, lze provést, pouze pokud jde o vklady a výběry sou-visející se sázkovou činností Účastníka, tj. zpravidla vklady pro-vedené za účelem dotace Konta k uzavření sázek a výběry za účelem vyzvednutí výher.

4.9. Výplatu finančních prostředků z Konta, resp. Dočasného konta, prostřednictvím aktivní Platební metody v částce nižší než 10 Kč není Fortuna povinna provést, a to s ohledem na nepoměr mezi výší převáděné částky a náklady transakce.

4.10. V případě, že peněžní prostředky evidované na Kontě budou užity jiným způsobem než k úhradě vkladu v souvislosti s účastí na hazardní hře, je Fortuna oprávněna, vedle dalších nároků, po-žadovat náhradu všech nákladů vzniklých při takové transakci.

4.11. V případě, že na Kontu po dobu delší než dvanáct (12) měsíců nedojde k žádnému pohybu, je Fortuna oprávněna vyhodnotit Konto jako neaktivní. Za pohyb na Kontě se nepovažuje převy-hodnocení sázek Fortunou, stržení jakýchkoli poplatků Fortunou, jakož ani jiné další transakce provedené Fortunou, jejichž pro-vedení nebylo na žádost Účastníka nebo v souvislosti se sázkou uzavřenou Účastníkem. Konto nemůže být vyhodnoceno jako neaktivní v případě, že byla prostřednictvím Konta uzavřena sáz-ka, která ještě nebyla vyhodnocena.

4.12. Pokud je Konto vyhodnoceno jako neaktivní, je Fortuna za úče-lem pokrytí nákladů se správou Konta oprávněna strhávat z takového neaktivního Konta poplatek ve výši 10 Kč ročně, a to až do opětovné aktivace Konta, nejdéle však do jeho vynulování. Provedením jakéhokoli pohybu na Kontě (uzavření sázky, připsá-ní finančních prostředků na Konto apod.) ze strany Účastníka se neaktivní Konto opětovně stane aktivním a uvedený poplatek přestane být Fortunou strháván.

4.13. Pokud Fortuna zjistí spojení mezi jednotlivými Účastníky, re-spektive jejich Konty, a bude mít podezření, že stejná osoba má přístup k několika Kontům, příp. že více osob má přístup k jednomu Kontu, je oprávněna zablokovat přístup ke všem ta-kovým Kontům až do prošetření podezření a zároveň zablokovat Účastníkovi možnost účasti na hazardních hrách. Zablokování Konta bude Účastníkovi oznámeno.

5. FORTUNA KLUB PLUS

5.1. FORTUNA KLUB PLUS (dále jen „Klub“) je věrnostní program, který Fortuna organizuje pro Účastníky. Klub je zaměřen na po-skytování nadstandardních výhod pro Účastníky. Členem Klubu se automaticky stávají všichni Účastníci, kteří s Fortunou uzavřou Smlouvu a zároveň dokončí Registraci. Na provozování a organi-zaci Klubu se rovněž podílejí partneři Fortuny, tj. fyzické a/nebo právnické osoby (dále jen „Partneři“).

5.2. Každý člen Klubu obdrží klubovou kartu, která slouží k identifika-ci člena Klubu při uzavírání sázek na Pobočkách, k získávání a vy-užívání bodů vedených na bodovém kontě člena Klubu, k evi-denci a zjišťování stavu bodů na bodovém kontě člena Klubu, ja-kož i k čerpání všech dalších výhod vyplývajících z členství v Klubu. Klubová karta je nepřenosná na třetí osobu a je majet-kem Fortuny. Každý člen Klubu může mít aktivní pouze jednu klubovou kartu.

5.3. Podmínkou pro získávání výhod vyplývajících z členství v Klubu je nutné, aby člen Klubu před transakcí předložil obsluze Poboč-ky klubovou kartu.

5.4. Obsluha Pobočky má právo zadržet klubovou kartu, pokud je předložena jinou osobou než členem Klubu. Fortuna má kdykoliv právo ověřit totožnost předkladatele klubové karty dle osobního dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o po-volení k pobytu).

5.5. Každý člen Klubu je povinen chránit klubovou kartu před ztrá-tou, odcizením nebo zničením. V případě ztráty, odcizení nebo zničení klubové karty je člen Klubu povinen bezodkladně ozná-mit tuto skutečnost na kterékoliv Pobočce. Duplikát klubové karty bude členovi Klubu vydán na kterékoliv Pobočce. Vydání duplikátu klubové karty může být Fortunou zpoplatněno.

5.6. Fortuna je oprávněna kdykoliv zablokovat klubovou kartu, resp. Konto, v případě, že bude mít důvodné podezření na neo-právněnou manipulaci s klubovou kartou, resp. Kontem. Klubová karta, resp. Konto, bude odblokována až po prošetření podezře-ní. Zablokování klubové karty, resp. Konta, bude členovi Klubu oznámeno.

5.7. Bezodkladně po ukončení účinnosti Smlouvy je člen Klubu povinen vrátit klubovou kartu Fortuně, a to na kterékoli Poboč-ce Fortuny.

5.8. Fortuna si vyhrazuje právo Klub kdykoliv ukončit, přičemž ukon-čení Klubu musí být Členům Klubu oznámeno vhodným způso-bem alespoň měsíc předem.

5.9. Domovská pobočka je Pobočka, kde byla členovi Klubu vydána klubová karta (dále jen „Domovská pobočka“). Na Domovské po-bočce se člen Klubu účastní pobočkových nebo celorepubliko-vých soutěží pořádaných Fortunou. Každý člen Klubu je automa-ticky zařazen do soutěží Klubu své Domovské pobočky, pokud pravidla soutěže Domovskou pobočku zohledňují.

6. VSTUPNÍ BONUS

6.1. V souvislosti s uzavřením Smlouvy má Účastník možnost získat vstupní bonus a dále také možnost čerpat celou řadu výhod za získané body, a to za podmínek, které budou Fortunou předem zveřejněny. Fortuna je rovněž oprávněna umožnit získat také mimořádný bonus, a to za podmínek, které budou předem zve-řejněny. Účastník má dále možnost se účastnit speciálních sou-těží o hodnotné ceny a zároveň využívat dalších speciálních na-bídek stanovených Fortunou.

6.2. Veškeré bonusy získané od Fortuny musí být využity nejpozději do 6 měsíců od okamžiku jejich připsání na Konto (nestanoví-li podmínky konkrétního bonusu lhůtu kratší), v opačném případě budou po marném uplynutí této lhůty veškeré nevyčerpané bo-nusy bez náhrady odebrány, nebude-li v konkrétním případě ze strany Fortuny předem stanoveno jinak. Každý nový Účastník může získat Vstupní Bonus pouze jedenkrát. V případě, že Účast-ník získal Vstupní Bonus či jakékoliv jiné zvýhodnění na základě dřívější registrace u Fortuny, nemá takový Účastník nárok na zís-kání příslušného bonusu, i když splní ostatní podmínky pro jeho získání.

6.3. Veškeré bonusy či jiná zvýhodnění jsou určeny pouze amatér-ským hráčům a jsou vázány na jednu osobu, rodinu, domácnost, emailovou adresu, telefonní číslo, číslo příslušné platební me-tody (např. platební karty), sdílený počítač, IP adresu, MAC adre-su.

6.4. V případě podezření na zneužití bonusu případně jakéhokoliv jiného zvýhodnění, si Fortuna vyhrazuje právo bonus či jiné zvý-hodnění odvolat a zablokovat příslušná Konta a odebrat poskyt-nuté zvýhodnění a případné související výhry, to vše v závislosti na rozhodnutí Fortuny. Za zneužití se dle tohoto článku považují zejména následující případy: (i) Konta jsou mezi sebou zjevně propojena na základě identifikačních kritérií, (ii) uzavírání sázek, které nezávisle na výsledku zaručují jednotlivému Účastníkovi nebo skupině uživatelů jistý zisk z bonusu, (iii) porušení článku 6.3 těchto Podmínek.

7. BODOVÉ KONTO, BODY A JEJICH ZÍSKÁVÁNÍ

7.1. Bodové konto je účet Účastníka, kde jsou evidovány všechny jím získané body (dále jen „Bodové konto“). Aktuální stav Bodového konta je vytištěn na tiketu (za předpokladu, že byla před trans-akcí předložena platná klubová karta) v případě uzavření sázky na Pobočce. Aktuální stav Bodového konta lze rovněž zpravidla zjis-tit na kterékoliv Pobočce po předložení klubové karty, na webo-vých stránkách www.ifortuna.cz po přihlášení do Aplikace, nebo na infolince Fortuny.

7.2. Body jsou jednotky, které získává Účastník za uzavřené sázky (Fortuna může stanovit na některé sázky výjimky), přičemž pravi-dla pro přidělování bodů, jakož i způsoby jejich uplatnění budou Fortunou zveřejněny.

7.3. Všechny body získané v jednom kalendářním roce může Účastník využít k nákupu služeb nebo produktů určených Fortunou v souladu s těmito Podmínkami, avšak nejpozději do posledního dne kalendářního roku, ve kterém Účastník body získal. Bodové konto bude Fortunou vždy k prvnímu dni následujícího roku vy-nulováno.

8. OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI

8.1. Účastník bere na vědomí, že v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné čin-nosti a financování terorismu, v platném znění (dále jen „AML“), je Fortuna povinna Účastníka identifikovat, a to způsobem sta-noveným AML.

8.2. V rámci identifikace Účastníka, která probíhá v souvislosti s dokončením Registrace a v dalších případech stanovených plat-nými právními předpisy České republiky, je Účastník povinen Fortuně sdělit údaje vyžadované Fortunou dle stanoveného for-muláře. Při identifikaci je Účastník zároveň povinen Fortuně sdě-lit, zda je politicky exponovanou osobou ve smyslu AML, či niko-liv. V souvislosti s identifikací Účastníka je Fortuna oprávněna dle příslušných právních předpisů vyhotovit scan dokladu totož-nosti Účastníka. V případě, že Účastník nesouhlasí s pořízením scanu jeho dokladu totožnosti a jeho archivací ze strany Fortuny dle platných právních předpisů, je povinen namísto toho vyplnit formulář stanovený Fortunou.

8.3. V případě, že Účastník uzavřel Smlouvu s Fortunou prostřednic-tvím Aplikace, je povinen se nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy osobně dostavit na Pobočku, a to za úče-lem provedení identifikace dle tohoto článku, a to za předpo-kladu, že identifikace nebyla provedena prostřednictvím Aplika-ce dle stanovených pravidel.

8.4. Účastník je povinen sdělit Fortuně veškeré změny údajů, které uvedl v rámci identifikace dle AML, a to bez zbytečného odkladu poté, co takový změna nastala, a to včetně skutečnosti, že se Účastník stal politicky exponovanou osobou ve smyslu AML.

9. SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Osobní údaje Účastníků jsou zpracovávány v souladu a za podmí-nek stanovených v dokumentu označeném „Ochrana osobních údajů“, jehož aktuální znění je dostupné na webových stránkách ifortuna.cz a na Pobočkách. Osobní údaje mohou být, podle své-ho účelu, zpracovávány buď na základě souhlasu subjektu údajů, tj. Účastníka, či bez jeho souhlasu.

9.2. Účastník souhlasí s tím, že v případě, že se Účastník dostane do oblasti umožňující příjem obchodního sdělení, provede mo-bilní operátor lokalizaci pro účely případného zaslání obchodní-ho sdělení a zjištěné údaje poskytne Fortuně.

9.3. Účastník zároveň bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, že bude komunikovat s Fortunou prostřednictvím telefonu, mo-hou být telefonní hovory monitorovány a nahrávány, a to za úče-lem zkvalitnění služeb poskytovaných Fortunou a za účelem pří-padného efektivního řešení sporných případů. Nahrávky hovorů budou Fortunou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, maxi-málně však po dobu jednoho (1) roku.

9.4. Fortuna prohlašuje, že plně ručí za bezpečnost poskytnutých osobních údajů a odpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje nebudou zneužity neoprávněnou osobou. Fortuna zároveň pro-hlašuje, že poskytnuté osobní údaje považuje za důvěrné a je povinna o nich zachovávat mlčenlivost, s výjimkami stanovenými v těchto Podmínkách a dále za podmínek stanovených právními předpisy.

9.5. Fortuna si vyhrazuje právo na zveřejnění přezdívky výherců soutěží a marketingových akcí pořádaných v rámci Klubu (včetně průběžného pořadí).

10. TRVÁNÍ SMLOUVY

10.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Fortuna i Účastník mohou Smlouvu písemně vypovědět, a to za podmínek stanovených v Herním plánu.

10.2. V případě, že při ukončení Smlouvy kteroukoli stranou, má Účastník uzavřeny sázky, jejichž výsledek není ke dni ukončení Smlouvy znám, je Fortuna oprávněna, bez ohledu na ostatní ustanovení těchto Podmínek, Smlouvu ukončit až ke dni, kdy bude vyhodnocena poslední z takovýchto otevřených sázek s tím, že Účastník po původně stanoveném dni ukončení Smlouvy již nemůže nadále disponovat s Kontem.

11. PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

11.1. Fyzické osoby, které s Fortunou uzavřely smlouvu a byly opráv-něny k účasti na hře internetová kursová sázka do 31.12.2016, se považují za Účastníky ve smyslu těchto Podmínek, přičemž povinnosti stanovené v Zákoně o hazardních hrách, jejichž spl-nění je dle ustanovení § 136 odst. 6 Zákona o hazardních hrách odloženo, musí tito Účastníci splnit nejpozději do 31.12.2017 a povinnosti stanovené v AML musí splnit nejpozději do 28.02.2017. V případě, že v uvedené lhůtě povinnosti nesplní, bude jim možnost účasti na hazardních hrách specifikovaných v článku 1.3 dočasně pozastavena, a to až do splnění uvedených povinností.

11.2. Má se za to, že fyzické osoby dle článku 11.1 těchto Podmínek nejsou politicky exponovanou osobou ve smyslu AML. V případě, že by takové fyzické osoby byly politicky exponovanou osobou ve smyslu AML, jsou povinny takovou skutečnost neprodleně oznámit Fortuně.

11.3. V případě, že Účastník zaregistrovaný před 25.05.2018 Fortuně neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, u nichž je to nutné, nebude Fortuna po tomto datu osobní údaje takových Účastníků pro stanovené účely, kde je souhlasu zapo-třebí, zpracovávat. Potřebný souhlas se zpracováním osobních údajů může Účastník udělit prostřednictvím webových stránek ifortuna.cz nebo jiným způsobem stanoveným Fortunou.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Fortuna si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Podmínky, při-čemž veškeré takové změny jsou pro Účastníka závazné dnem je-jich účinnosti. Změny jsou účinné dnem stanoveným Fortunou, přičemž Fortuna je povinna změny vhodným způsobem zveřejnit (na Pobočkách, v Aplikaci nebo na webových stránkách www.ifortuna.cz) před nabytím účinnosti změn Podmínek. V případech, které nejsou popsány v těchto Podmínkách, je zá-vazné rozhodnutí Fortuny.

12.2. V případě, že Účastník nesouhlasí s vyřízením reklamace Fortu-nou dle příslušného Herního plánu, má v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení sporu. Mimosoudní řešení sporu se zaha-juje na návrh Účastníka podaný u České obchodní inspekce – podrobnější informace jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.

12.3. Veškerá oznámení předpokládaná těmito Podmínkami, včetně výpovědi a ukončení Smlouvy, mohou být Účastníkovi Fortunou doručována písemně doporučenou zásilkou nebo elektronicky na e-mailovou adresu Účastníka, kterou uvedl při registraci, pří-padně na jinou e-mailovou adresu později oznámenou Účastní-kem Fortuně. Pokud Fortuna nemá u příslušného Účastníka k dispozici e-mailovou adresu, je oprávněna veškerá oznámení, včetně výpovědi a ukončení Smlouvy odeslat Účastníkovi formou textové zprávy SMS na jeho poslední známé telefonní číslo, kte-ré si Účastník u Fortuny zaregistroval. Účastník je povinen zasílat Fortuně veškerá oznámení předpokládaná těmito Podmínkami písemně doporučeně na adresu FORTUNA GAME a.s., Na Florenci 2116/15, Praha 1, PSČ 110 00; pro jinou komunikaci nepředpo-kládanou v těchto Podmínkách může Účastník využít elektronic-kou adresu [email protected], případně jinou adresu nebo elektronickou adresu oznámenou později Fortunou Účastníkům.

12.4. Veškeré zásilky a oznámení dle těchto Podmínek jsou považová-ny za doručené prostřednictvím držitele poštovní licence třetí den poté, co byly podány na poště, a v případě elektronického doručování dnem odeslání e-mailové zprávy na příslušnou e-mailovou adresu.

12.5. Tyto Podmínky v celém rozsahu nahrazují všeobecné podmínky věrnostního programu Fortuna Klub Plus. Podmínky v tomto znění nabývají platnosti a účinnosti dne 02.01.2020.