Čas
Kurzy
1.01
1000

VŠEOBECNÉ PODMÍNKYKE SMLOUVĚ O ÚČASTI NA HAZARDNÍCH HRÁCHPROVOZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍFORTUNA GAME A.S.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné podmínky ke smlouvě o účasti na hazardních hrách provozovaných společností FORTUNA GAME a.s. (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti fyzických osob, sázejících, a společnosti FORTUNA GAME a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Italská 2584/69, PSČ 120 00, IČ: 430 03 575, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 944 (dále jen „Fortuna“), v souvislosti s uzavíráním sázek na hazardní hry provozované Fortunou dle platných právních předpisů (dále jen „Hazardní hry“).

1.2 Sázky na Hazardní hry lze uzavírat prostřednictvím poboček Fortuny (dále jen „Pobočky“) a/nebo prostřednictvím webových stránkách www.ifortuna.cz (resp. prostřednictvím aplikace Fortuny určené pro mobilní či jiná zařízení) (dále jen „Aplikace“).

1.3 Hazardních her, s výjimkou Hazardních her provozovaných dle ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění (dále jen „ZHH“) provozovaných prostřednictvím Poboček, se mohou účastnit pouze fyzické osoby, které s Fortunou za tímto účelem uzavřou smlouvu o účasti na hazardních hrách (dále jen „Smlouva“), a to za podmínek stanovených herním plánem pro provozování příslušné Hazardní hry (dále jen „Herní plán“) a za podmínek stanovených v těchto Podmínkách, a které dále splní všechny ostatní podmínky stanovené právními předpisy České republiky, zejména ZHH.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1 Fyzická osoba, která je starší 18 let a má zájem účastnit se Hazardních her (dále jen „Zájemce“), kterých se může účastnit až po uzavření Smlouvy, je povinna Fortuně sdělit veškeré Fortunou stanovené údaje (vyplněním údajů ve formuláři stanoveném Fortunou, příp. jiným způsobem stanoveným Fortunou) a následně dokončit proces registrace, a to způsobem stanoveným v příslušném Herním plánu a v těchto Podmínkách (dále jen „Registrace“).

2.2 Zájemce, který uzavřel s Fortunou Smlouvu, dokončil proces Registrace (resp. mu bylo zřízeno Dočasné konto, jak je tento pojem definován níže) a který není zapsán v rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na Hazardních hrách (dále jen „Rejstřík“) ve smyslu ustanovení § 16 ZHH (dále jen „Účastník“), je oprávněn k účasti na Hazardních hrách, a to v rozsahu stanoveném v příslušném Herním plánu.

2.3 Smlouva může být uzavřena (i) prostřednictvím Pobočky nebo (ii) dálkovým způsobem prostřednictvím Aplikace. V souvislosti s dokončením Registrace je Fortuna povinna provést identifikaci Účastníka, a to v souladu a za podmínek stanovených v článku 8.2 těchto Podmínek, resp. za podmínek stanovených v příslušném Herním plánu.

2.4 Smlouva bude Fortunou akceptována pouze v případě, že ze strany Zájemce o uzavření Smlouvy budou úplně a správně vyplněny všechny požadované údaje. Uzavřením Smlouvy Zájemce zároveň potvrzuje svůj souhlas s těmito Podmínkami a Herními plány.

2.5 Účastník prohlašuje, že je ke dni Registrace plně svéprávnou osobou bez jakéhokoliv jemu k datu Registrace známého omezení fyzického nebo duševního zdraví, které by mohlo negativně ovlivnit využívání služeb Fortuny. Účastník též prohlašuje, že jsou mu známa rizika, která mohou být spojena s účastí na Hazardních hrách. Pokud by kterékoli prohlášení Účastníka dle tohoto ustanovení přestalo být kdykoli v budoucnu pravdivé, zavazuje se Účastník přijmout bez zbytečného odkladu veškerá opatření, která mu znemožní další účast na Hazardních hrách, a to včetně zrušení svého uživatelského konta.

2.6 Každá fyzická osoba může s Fortunou uzavřít pouze jednu Smlouvu, přičemž práva a povinnosti ze Smlouvy nemohou být převedeny na třetí osobu.

2.8 V případě, že z jakéhokoli důvodu dojde k ukončení účinnosti Smlouvy s příslušným Účastníkem a takový Účastník následně uzavře s Fortunou novou Smlouvu a dokončí Registraci, dojde k obnovení původních práv a povinností ze Smlouvy, tj. zejména v případě, že Fortuna vůči takovému Účastníkovi evidovala závazek, bude Účastník povinen tento závazek Fortuně uhradit. Za tímto účelem je Fortuna oprávněna uchovávat osobní údaje Účastníků v souladu s článkem 9. těchto Podmínek i po ukončení účinnosti Smlouvy.

2.9 Účastník je povinen oznamovat Fortuně veškeré změny osobních či jiných údajů, které Fortuně poskytl v souvislosti s uzavřením Smlouvy, Registrací nebo kdykoli během trvání smluvního vztahu, vždy nejpozději do pátého (5.) dne ode dne příslušné změny, a to na kterékoli Pobočce Fortuny či infolince Fortuny na telefonním čísle +420 267 218 218. Veškeré změny je Účastník povinen prokázat způsobem stanoveným Fortunou.

3. REGISTRACE

3.1 V případě, že Účastník má zájem účastnit se Hazardních her prostřednictvím Aplikace, je vedle ostatních povinností povinen si zároveň zaregistrovat a nechat si ověřit platební metodu, prostřednictvím které bude bezhotovostně převádět peněžní prostředky a vybírat peněžní prostředky z Konta (jak je tento pojem definován níže) (dále jen „Platební metoda“). Účastník je oprávněn si zaregistrovat a nechat si ověřit více Platebních metod, přičemž vždy pouze jedna Platební metoda může být aktivní. Peněžní prostředky mohou být na Konto vloženy rovněž také v hotovosti, přičemž Účastník je oprávněn takto na Konto vložit maximálně 5.000 Kč v rámci 24 hodin.

3.2 Výplata peněžních prostředků z Konta Účastníka může probíhat pouze prostřednictvím aktivní Platební metody ve formě bankovního účtu nebo prostřednictvím Pobočky, přičemž na Pobočce je Účastník oprávněn vybrat z Konta maximálně 5.000 Kč v rámci 24 hodin.

3.4 Účastník bere na vědomí, že bankovní účet a/nebo platební karta, které má zájem zaregistrovat a ověřit, musí splňovat podmínky stanovené v těchto Podmínkách, Herních plánech a ZHH, tj. zejména v případě platebního účtu je jeho majitelem a v případ platební karty je jejím držitelem (tj. jeho jméno a příjmení je uvedeno na příslušné platební kartě). V případě, že Účastník použije platebním metodu, která uvedené zákonné požadavky nesplňuje, odpovídá za případnou vzniklou škodu.

3.5 Každá zaregistrovaná Platební metoda musí být také Fortunou ověřena. Ověření Platební metody ve formě zaregistrovaného platebního účtu může proběhnout (i) on-line transakcí, tj. převedením peněžních prostředků prostřednictvím příslušných funkcionalit v rámci Aplikace, (ii) off-line transakcí, tj. převedením peněžních prostředků z platebního účtu Účastníka na platební účet Fortuny, (iii) dodáním dokumentace, která potvrzuje, že Účastník je vlastníkem platebního účtu ve smyslu ZHH; uvedená dokumentace může být dodána prostřednictvím Pobočky, Aplikace nebo jiným způsobem stanoveným Fortunou, přičemž za dokumentaci se považuje zejména smlouva o vedení účtu, výpis z platebního účtu, výpis z internetového bankovnictví, které prokazují požadované skutečnosti.

3.6 Ověření Platební metody ve formě zaregistrované platební karty může proběhnout (i) on-line transakcí, a to za předpokladu, že daná platební karta podporuje ověření prostřednictvím mezinárodně uznávaného autentizačního prostředku nebo (ii) dodáním dokumentace, která potvrzuje, že Účastník je držitelem platební karty; v této souvislosti je zakázáno, aby Účastník dodal Fortuně fotografie platební karty či jinak předal veškeré podstatné údaje z platební karty.

3.7 Pro účely dokončení Registrace Fortuna dálkovým způsobem prostřednictvím Ministerstva financí České republiky ověří (i) totožnost a věk Účastníka a (ii) zda je Účastník zapsán v Rejstříku, a to za použití údajů zadaných Zájemcem (resp. Účastníkem) v souvislosti s Registrací. Pokud bude Účastník zapsán v Rejstříku, pak dokončení Registrace nebude umožněno.

3.8 Pro účely dokončení Registrace je Účastník zároveň povinen si nastavit sebeomezující opatření v rozsahu stanoveném ZHH, nebo jejich nastavení jednotlivě odmítnout.

3.9 Při prvotním nastavení sebeomezujících opatření pro Hazardní hru kursová sázka a obecné limity bude v rámci daného sebeomezujícího opatření zohledněna rovněž také činnost Účastníka uskutečněná v příslušném období, pro které je sebeomezující opatření nastaveno, a kterou Účastník uskutečnil před nastavením sebeomezujícího opatření. Při prvotním nastavení sebeomezujících opatření pro Hazardní hru technická hra, resp. Hazardní hru živá hra, bude v rámci daného sebeomezujícího opatření zohledněna pouze činnost Účastníka uskutečněná až po nastavení sebeomezujícího opatření.

4. DOČASNÉ KONTO A KONTO

4.1 Účastníkovi, který uzavřel s Fortunou Smlouvu prostřednictvím internetu a má zájem účastnit se Hazardních her prostřednictvím Aplikace, Fortuna zřídí dočasné konto, na kterém jsou evidovány stanovené finanční transakce Účastníka a údaje o Hazardních hrách uzavřených Účastníkem (dále jen „Dočasné konto“).

4.2 Účastník je oprávněn vložit na Dočasné konto peněžní prostředky pouze bezhotovostním způsobem, a to maximálně ve výši 3.000 Kč. Z Dočasného konta není možné vybírat peněžní prostředky ani vyplacené výhry.

4.3 Dočasné konto se zřizuje na dobu maximálně 30 dnů, přičemž pokud v uvedené lhůtě Účastník nedokončí Registraci, Dočasné konto bude zrušeno. V případě zrušení Dočasného konta bude nevyčerpaný vklad vrácen Účastníkovi, a to nejpozději do 7 dnů ode dne zrušení Dočasného konta. Za nevyčerpaný vklad se považuje rozdíl mezi peněžními prostředky, které Účastník vložil na Dočasné konto a peněžními prostředky, které Účastník použil k úhradě sázky (maximálně však ve výši odpovídající částce, kterou Účastník vložil na Dočasné konto) na Hazardní hry v období trvání Dočasného konta. K úhradě sázky se nejprve použijí peněžní prostředky vložené Účastníkem na Dočasné konto a následně případné výhry připsané Účastníkovi na Dočasné konto.

4.4 Pokud ve lhůtě stanovené v článku 4.3 těchto Podmínek Účastník dokončí Registraci, budou peněžní prostředky evidované na Dočasném kontě převedeny na Konto, které Fortuna Účastníkovi zřídí při dokončení Registrace (dále jen „Konto“).

4.5 Pravidla fungování Dočasného konta a Konta jsou blíže upravena v příslušných Herních plánech. Peněžní prostředky na Dočasné konto a Konto mohou být poukazovány, resp. vybírány, pouze způsobem stanoveným Herními plány a těmito Podmínkami.

4.6 V případě, že peněžní prostředky budou na Konto převedeny způsobem, který je v rozporu s těmito Podmínkami, tj. jinak než prostřednictvím aktivní Platební metody, budou takové peněžní prostředky Fortunou vráceny.

4.7 Součástí Konta je peněženka, která slouží k úhradě vkladů a výplat výher z Hazardních her.

4.8 Fortuna nezprostředkovává přímý výběr částky vložené na Konto, tj. z Konta je možné vyplatit pouze částku získanou výhrou z uzavřené sázky. Vklady a výběry finančních prostředků na Konto nebo z Konta, lze provést, pouze pokud jde o vklady a výběry související se sázkovou činností Účastníka, tj. zpravidla vklady provedené za účelem dotace Konta k uzavření sázek a výběry za účelem vyzvednutí výher.

4.9 Výplatu finančních prostředků z Konta, resp. Dočasného konta, prostřednictvím aktivní Platební metody v částce nižší než 10 Kč není Fortuna povinna provést, a to s ohledem na nepoměr mezi výší převáděné částky a náklady transakce.

4.10 V případě, že je Účastník zapsán v Rejstříku, může o výběr z Konta požádat výhradně (i) přes kontaktní formulář umístěný v Aplikaci nebo (ii) písemnou žádostí sepsanou na předepsaném formuláři Fortuny, který je k dispozici v Pobočkách.

4.11 Pokud peněžní prostředky evidované na Kontě budou užity jiným způsobem než k úhradě vkladu v souvislosti s účastí na Hazardní hře, je Fortuna oprávněna, vedle dalších nároků, požadovat náhradu všech nákladů vzniklých při takové transakci.

4.12 V případě, že na Kontě nedojde k žádnému pohybu po dobu delší než 12 měsíců, je Fortuna oprávněna vyhodnotit Konto jako neaktivní. Za pohyb na Kontě se nepovažuje převyhodnocení sázek Fortunou, stržení jakýchkoli poplatků Fortunou, jakož ani jiné další transakce provedené Fortunou, jejichž provedení nebylo na žádost Účastníka nebo v souvislosti se sázkou uzavřenou Účastníkem. Konto nemůže být vyhodnoceno jako neaktivní v případě, že byla prostřednictvím Konta uzavřena sázka, která ještě nebyla vyhodnocena.

4.13 Pokud je Konto vyhodnoceno jako neaktivní, je Fortuna za účelem pokrytí nákladů se správou Konta oprávněna strhávat z takového neaktivního Konta poplatek ve výši 10 Kč měsíčně, a to až do opětovné aktivace Konta, nejdéle však do jeho vynulování. Provedením jakéhokoli pohybu na Kontě (uzavření sázky, připsání finančních prostředků na Konto apod.) ze strany Účastníka se neaktivní Konto opětovně stane aktivním a uvedený poplatek přestane být Fortunou strháván.

4.14 Pokud Fortuna zjistí spojení mezi jednotlivými Účastníky, respektive jejich Konty, a bude mít podezření, že stejná osoba má přístup k několika Kontům, příp. že více osob má přístup k jednomu Kontu, je oprávněna zablokovat přístup ke všem takovým Kontům až do prošetření podezření a zároveň zablokovat Účastníkovi možnost účasti na Hazardních hrách. Zablokování Konta bude Účastníkovi oznámeno.

5. FORTUNA KLUB PLUS

5.1 FORTUNA KLUB PLUS (dále jen „Klub“) je věrnostní program, který Fortuna organizuje pro Účastníky. Klub je zaměřen na poskytování nadstandardních výhod pro Účastníky. Členem Klubu se automaticky stávají všichni Účastníci, kteří s Fortunou uzavřou Smlouvu a zároveň dokončí Registraci. Na provozování a organizaci Klubu se rovněž mohou podílet partneři Fortuny, a to fyzické a/nebo právnické osoby (dále jen „Partneři“).

5.2 Každý člen Klubu, který provede či dokončí Registraci na Pobočce, obdrží klubovou kartu, která slouží k identifikaci člena Klubu při uzavírání sázek na Pobočkách, k získávání a využívání bodů vedených na bodovém kontě člena Klubu, k evidenci a zjišťování stavu bodů na bodovém kontě člena Klubu, jakož i k čerpání všech dalších výhod vyplývajících z členství v Klubu. Ostatní Účastníci budou mít k dispozici Klubovou kartu ve virtuální podobě po přihlášení v Aplikaci. V případě zájmu Účastníka mu bude na Pobočce vydána klasická klubová karta, a to na jeho žádost. Klubová karta je nepřenosná na třetí osobu a je majetkem Fortuny. Každý člen Klubu může mít aktivní pouze jednu klubovou kartu.

5.3 Podmínkou pro získávání výhod vyplývajících z členství v Klubu je nutné, aby člen Klubu před transakcí předložil obsluze Pobočky klubovou kartu.

5.4 Obsluha Pobočky má právo zadržet klubovou kartu, pokud je předložena jinou osobou než členem Klubu. Fortuna má kdykoliv právo ověřit totožnost předkladatele klubové karty dle osobního dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu).

5.5 Každý člen Klubu je povinen chránit klubovou kartu před ztrátou, odcizením nebo zničením. V případě ztráty, odcizení nebo zničení klubové karty je člen Klubu povinen bezodkladně oznámit tuto skutečnost na kterékoliv Pobočce, kde mu bude vydán duplikát klubové karty. Vydání duplikátu klubové karty může být Fortunou zpoplatněno.

5.6 Fortuna je oprávněna kdykoliv zablokovat klubovou kartu, resp. Konto, v případě, že bude mít důvodné podezření na neoprávněnou manipulaci s klubovou kartou, resp. Kontem. Klubová karta, resp. Konto, bude odblokována až po prošetření podezření. Zablokování klubové karty, resp. Konta, bude členovi Klubu oznámeno.

5.7 Bezodkladně po ukončení účinnosti Smlouvy je člen Klubu povinen vrátit klubovou kartu Fortuně, a to na kterékoli Pobočce Fortuny.

5.8 Fortuna si vyhrazuje právo Klub kdykoliv ukončit, přičemž informace o ukončení Klubu musí být Členům Klubu vhodným způsobem oznámena.

5.9 Domovská pobočka je Pobočka, kde byla členovi Klubu vydána klubová karta (dále jen „Domovská pobočka“). Na Domovské pobočce se člen Klubu účastní pobočkových nebo celorepublikových soutěží pořádaných Fortunou. Každý člen Klubu je automaticky zařazen do soutěží Klubu své Domovské pobočky, pokud pravidla soutěže Domovskou pobočku zohledňují.

6. FAJNZÓNA

6.1 Fajn zóna je další věrnostní program, který Fortuna organizuje pro Účastníky a který je dostupný po přihlášení do Konta na stránkách www.ifortuna.cz v sekci označené „Fajnzóna“ (dále jen „Fajnzóna“). V mobilní aplikaci a v mobilní verzi webových stránek není Fajnzóna dostupná.

6.2 Členem tohoto věrnostního programu se automaticky stávají všichni Účastníci, kteří jsou oprávněni k účasti na Hazardních hrách provozovaných Fortunou prostřednictvím Aplikace.

6.3 Cílem tohoto věrnostního programu je plnění výzev, které jsou specifikovány v rámci Fajnzóny v sekci „Výzvy“ s tím, že za splnění stanovené výzvy lze získat Fortunou předem stanovený počet mincí. K plnění výzvy není potřeba žádné přihlášení a dochází k ní automaticky, pokud jsou plněny stanovené podmínky. Každou výzvu lze splnit maximálně jednou, tj. mince za každou splněnou výzvu nelze získat opakovaně za splnění téže výzvy. Přehled splněných výzev je dostupný v rámci Fajnzóny.

6.4 Mince lze získat za uzavření sázky na stanovenou Hazardní hru technická hra v určité hodnotě a dále také za získání odznaku, mise a trofeje. Odznaky, mise a trofeje získává Účastník po splnění souhrnu stanovených výzev v rámci Fajnzóny.

6.5 Výzvy v rámci trofejí lze plnit libovolně s tím, že platinová a diamantová trofej bude zpřístupněna až poté, co bude dosažena trofej zlatá. Výzvy v rámci odznaků je nutné plnit postupně, a to podle vzestupného číslování tak, že po splnění odznaku s nižším číslem bude zpřístupněn odznak s vyšším číslem v rámci dané mise.

6.6 Získané mince lze v rámci sekce „Obchod“ vyměnit za aktuálně nabízené odměny. Mezi dostupnými odměnami budou zpravidla volná zatočení na Hazardní hry či peněžité bonusy, jejichž využití se bude řídit pravidly specifikovanými pro konkrétní druh odměny (bonusu) a dále obecnými pravidly pro bonusy stanovenými Fortunou, pokud nebude výslovně stanoveno jinak. Zvolenou odměnu je nutné ve stanovené lhůtě akceptovat, v opačném případě nárok na její využití zaniká a použité mince se nevrací.

6.7 Platnost mincí může být omezena rozhodnutím Fortuny, přičemž takové rozhodnutí Fortuna vhodným způsobem předem oznámí.

6.8 Věrnostní program Fajnzóna je spotřebitelskou soutěží a nejedná se o hazardní hru ve smyslu platných právních předpisů.

6.9 Fortuna si vyhrazuje právo Fajnzónu kdykoliv ukončit, a to bez náhrady, přičemž ukončení musí být Účastníkům vhodným způsobem oznámeno.

7. BONUSY

7.1 V souvislosti s uzavřením Smlouvy má Účastník možnost získat vstupní bonus a dále také možnost čerpat celou řadu výhod za získané body, a to za podmínek, které budou Fortunou předem zveřejněny. Každý nový Účastník může získat vstupní bonus pouze jedenkrát. V případě, že Účastník získal vstupní bonus či jakékoliv jiné zvýhodnění na základě dřívější registrace u Fortuny, nemá takový Účastník nárok na získání příslušného bonusu, i když splní ostatní podmínky pro jeho získání.

7.2 Fortuna je rovněž oprávněna umožnit Účastníkovi získat také mimořádný bonus, a to za podmínek, které budou předem zveřejněny, přičemž takové podmínky jsou nedílnou součástí těchto Podmínek. Není-li v souvislosti s příslušným mimořádným bonusem výslovně uvedeno jinak, platí, že pro úhradu vkladu do Hazardní hry jsou nejprve použity peníze vložené na Konto Účastníkem.

7.4 Veškeré bonusy či jiná zvýhodnění jsou určeny pouze amatérským hráčům a jsou vázány na jednu osobu, rodinu, domácnost, emailovou adresu, telefonní číslo, číslo příslušné platební metody (např. platební karty), sdílený počítač, IP adresu, MAC adresu.

7.5 V případě podezření na zneužití bonusu, případně jakéhokoliv jiného zvýhodnění, si Fortuna vyhrazuje právo bonus či jiné zvýhodnění odvolat a zablokovat příslušná Konta a odebrat poskytnuté zvýhodnění a případné související výhry, to vše v závislosti na rozhodnutí Fortuny. Za zneužití se dle tohoto článku považují zejména následující případy: (i) Konta jsou mezi sebou zjevně propojena na základě identifikačních kritérií, (ii) uzavírání sázek, které nezávisle na výsledku zaručují jednotlivému Účastníkovi nebo skupině uživatelů jistý zisk z bonusu a/nebo z takových sázek, (iii) porušení článku ‎7.4 těchto Podmínek, (iv) porušení jakékoliv podmínky bonusu či jiného zvýhodnění.

7.6 Podezření na zneužití bonusu či jakékoliv jiného zvýhodnění může být podle své povahy ze strany Fortuny vyhodnoceno jako důvod pro ukončení Smlouvy, a to např. z důvodu uvedeného v článku 4.10 bod (xiii) Herního plánu.

7.7 Fortuna si vyhrazuje právo požádat každého Účastníka o předlo-žení jakýchkoliv dokladů, aby se mohla dle svého uvážení pře-svědčit o totožnosti Účastníka před tím, než Fortuna připíše na účet zákazníka jakýkoli bonus či jiné zvýhodnění.

8. BODOVÉ KONTO, BODY A JEJICH ZÍSKÁVÁNÍ

8.1 Bodové konto je účet Účastníka, kde jsou evidovány všechny jím získané body (dále jen „Bodové konto“). V případě uzavření sázky na Pobočce, je aktuální stav Bodového konta vytištěn na tiketu, a to za předpokladu, že Účastník uzavřel sázku jako registrovaný sázející. Aktuální stav Bodového konta lze rovněž zpravidla zjistit na kterékoliv Pobočce po předložení klubové karty, na webo-vých stránkách www.ifortuna.cz po přihlášení do Aplikace, nebo na infolince Fortuny

8.2 Body jsou jednotky, které získává Účastník za uzavřené sázky (Fortuna může stanovit na některé sázky výjimky), a to tak, že za každých celých 10 Kč vkladu na Hazardní hru kursová sázka, a to na (i) předzápasovou sázku s minimální celkovou výší kursu na ti-ketu 5,0 či (ii) živou kursovou sázku s minimální celkovou výší kursu na tiketu 2,0, obdrží Účastník na své Bodové konto 1 bod. Maximální počet bodů, které Účastník může takto získat za 1 ka-lendářní den činí 1.000 bodů. Body může Účastník dále získat v rámci akcí a soutěží pořádaných Fortunou.

8.3 Body lze použít k úhradě vkladu za sázku na Hazardní hru kursová sázka, a to v poměru 500 bodů za 10 Kč vkladu na Hazardní hru kursová sázka. V případě, že Účastník nebude mít zájem použít získané body k úhradě sázky, a to za předpokladu, že zůstatek je-ho Bodového konta činí minimálně 500 bodů, musí tuto skuteč-nost Fortuně sdělit, a to odesláním e-mailu na adresu [email protected] ze svého registrovaného e-mailu, který má evidován u Fortuny. Po ověření nároku bude Účastníkovi do 30 dnů ode dne doručení předmětného e-mailu připsána požado-vaná hodnota bodů přepočtená na koruny, maximálně ve výši zůstatku Bodového konta na jeho Konto (dle stavu uloženého v centrálním systému Fortuny), a Bodové konto bude odpovída-jícím způsobem poníženo, to vše za předpokladu, že ke dni vyří-zení žádosti Účastník body ze svého Bodového konta nevyužije, a to ani částečně.

8.4 V případě, že se Konto sázejícího dostane do mínusu a zároveň Účastník disponuje kladným zůstatkem Bodového konta, je Fortuna oprávněna použít aktuální zůstatek Bodového konta na úhradu záporného stavu Konta takového Účastníka, přičemž kon-verzní poměru bude stanoven v souladu s článkem ‎8.3 těchto Podmínek.

8.5 Všechny body získané v jednom kalendářním roce může Účastník využít k nákupu služeb nebo produktů určených Fortunou v souladu s těmito Podmínkami, avšak nejpozději do posledního dne kalendářního roku, ve kterém Účastník body získal. Bodové konto bude Fortunou vždy k prvnímu dni následujícího roku vy-nulováno.

9. OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI

9.1 Účastník bere na vědomí, že v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné čin-nosti a financování terorismu, v platném znění (dále jen „AML“), je Fortuna povinna Účastníka identifikovat, a to způsobem sta-noveným AML.

9.2 V rámci identifikace Účastníka, která probíhá v souvislosti s dokončením Registrace a v dalších případech stanovených plat-nými právními předpisy České republiky, je Účastník povinen Fortuně sdělit údaje vyžadované Fortunou dle stanoveného for-muláře. Při identifikaci je Účastník zároveň povinen Fortuně sdě-lit, zda je politicky exponovanou osobou ve smyslu AML, či niko-liv. V souvislosti s identifikací Účastníka je Fortuna oprávněna dle příslušných právních předpisů vyhotovit scan dokladu totož-nosti Účastníka a Účastník je povinen doklad totožnosti pro tyto účely předložit.

9.3 V případě, že Účastník uzavřel Smlouvu s Fortunou prostřednic-tvím Aplikace, je povinen se nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy osobně dostavit na Pobočku, a to za úče-lem provedení identifikace dle tohoto článku, a to za předpo-kladu, že identifikace nebyla provedena prostřednictvím Aplika-ce dle stanovených pravidel.

9.4 Účastník je povinen sdělit Fortuně veškeré změny údajů, které uvedl v rámci identifikace dle AML, a to bez zbytečného odkladu poté, co taková změna nastala, a to včetně skutečnosti, že se Účastník stal politicky exponovanou osobou ve smyslu AML.

9.5 Účastník je povinen poskytnout Fortuně součinnost k plnění povinností Fortuny dle AML, a to zejména v souvislosti s kontrolu klienta (Účastníka) ve smyslu AML. Po dobu provádění úkonů Fortuny dle AML může být Konto Účastníka dočasně blo-kováno.

10. SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1 Osobní údaje Účastníků jsou zpracovávány v souladu a za podmí-nek stanovených v dokumentu označeném „Ochrana osobních údajů“, jehož aktuální znění je dostupné na webových stránkách www.ifortuna.cz a na Pobočkách. Osobní údaje mohou být, pod-le svého účelu, zpracovávány buď na základě souhlasu subjektu údajů, tj. Účastníka, či bez jeho souhlasu.

10.2 Účastník souhlasí s tím, že v případě, že se Účastník dostane do oblasti umožňující příjem obchodního sdělení, provede mo-bilní operátor lokalizaci pro účely případného zaslání obchodní-ho sdělení a zjištěné údaje poskytne Fortuně.

10.3 Fortuna může v rámci svých procesů využívat automatizované systémy a profilování, jejichž cílem je zajistit Účastníkovi kvalitní služby. Uvedené procesy může Fortuna využívat zejména k účinnému řízení rizik účasti na Hazardní hře, či k vyhodnocení vhodnosti služeb na základě poskytnutých osobních údajů. For-tuna nečiní na základě profilování rozhodnutí, která by měla pro Účastníka právní či obdobné účinky.

10.4 Účastník zároveň bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, že bude komunikovat s Fortunou prostřednictvím telefonu, mo-hou být telefonní hovory monitorovány a nahrávány, a to za úče-lem zkvalitnění služeb poskytovaných Fortunou a za účelem pří-padného efektivního řešení sporných případů. Nahrávky hovorů budou Fortunou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, maxi-málně však po dobu 1 roku.

10.5 Fortuna prohlašuje, že plně ručí za bezpečnost poskytnutých osobních údajů a odpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje nebudou zneužity neoprávněnou osobou. Fortuna zároveň pro-hlašuje, že poskytnuté osobní údaje považuje za důvěrné a je povinna o nich zachovávat mlčenlivost, s výjimkami stanovenými v těchto Podmínkách a dále za podmínek stanovených právními předpisy.

10.6 Fortuna si vyhrazuje právo na zveřejnění přezdívky výherců soutěží a marketingových akcí pořádaných Fortunou (včetně průběžného pořadí).

11. TRVÁNÍ SMLOUVY

11.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Fortuna i Účastník mohou Smlouvu písemně vypovědět, a to za podmínek stanovených v Herním plánu.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Fortuna si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Podmínky, při-čemž veškeré takové změny jsou pro Účastníka závazné dnem je-jich účinnosti. Změny jsou účinné dnem stanoveným Fortunou, přičemž Fortuna je povinna změny vhodným způsobem zveřejnit (na Pobočkách, v Aplikaci nebo na webových stránkách www.ifortuna.cz) před nabytím účinnosti změn Podmínek. V případech, které nejsou popsány v těchto Podmínkách, je zá-vazné rozhodnutí Fortuny.

12.2 V případě, že Účastník nesouhlasí s vyřízením reklamace Fortu-nou dle příslušného Herního plánu, má v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení sporu. Mimosoudní řešení sporu se zaha-juje na návrh Účastníka podaný u České obchodní inspekce – podrobnější informace jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.

12.3 Veškerá oznámení předpokládaná těmito Podmínkami, včetně výpovědi a ukončení Smlouvy, mohou být Účastníkovi Fortunou doručována písemně doporučenou zásilkou nebo elektronicky na e-mailovou adresu Účastníka, kterou uvedl při registraci, případně na jinou e-mailovou adresu později oznámenou Účastní-kem Fortuně. Pokud Fortuna nemá u příslušného Účastníka k dispozici e-mailovou adresu, je oprávněna veškerá oznámení, včetně výpovědi a ukončení Smlouvy odeslat Účastníkovi formou textové zprávy SMS na jeho poslední známé telefonní číslo, kte-ré si Účastník u Fortuny zaregistroval. Účastník je povinen zasílat Fortuně veškerá oznámení předpokládaná těmito Podmínkami písemně doporučeně na adresu FORTUNA GAME a.s., Italská 2584/69, Praha 2, PSČ 120 00; pro jinou komunikaci nepředpo-kládanou v těchto Podmínkách může Účastník využít elektronic-kou adresu [email protected], případně jinou adresu nebo elektronickou adresu oznámenou později Fortunou Účastníkům.

12.4 Veškeré zásilky a oznámení dle těchto Podmínek jsou považová-ny za doručené prostřednictvím držitele poštovní licence třetí den poté, co byly podány na poště, a v případě elektronického doručování dnem odeslání e-mailové zprávy na příslušnou e-mailovou adresu.

12.5 Podmínky v tomto znění nabývají platnosti a účinnosti dne 17.11.2022.