Čas
Kurzy
1.01
1000

Zlatý tiket skončil

Výherci budou informováni po slosování. Děkujeme všem za účast!

Více informací pro ZLATÉ FINÁLE:

Jako majitel Zlatého tiketu se můžeš těšit na finální slosování, kde na šťastného výherce čeká hlavní cena milion korun!

Pro další dva náhodně vylosované účastníky čekají odměny 100 000 Kč a 50 000 Kč. Všichni ostatní hráči ve finálním slosování smění svůj Zlatý tiket za 10 000 Kč.

Ve finále Zlatého tiketu tak vyhrává každý!

1. místo

1 000 000 Kč

2. místo

100 000 Kč

3. místo

50 000 Kč

4-50. místo

10 000 Kč

Podmínky soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE „ZLATÝ TIKET“

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže „ZLATÝ TIKET“ (dále jen „soutěž“) je společnost FORTUNA GAME a.s., se sídlem Italská 2584/69, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 430 03 575, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 944 (dále jen „Fortuna“).

2. OBDOBÍ KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž je vyhlášena v období od 17.07.2023 od 14:00:00 hod. do 27.07.2024 do 09:30:00 hod.

Soutěž probíhá v rámci podzimní části FORTUNA:LIGY (od 17.07.2023 od 14:00:00 hod. do 18.12.2023 do 09:30:00 hod.) a jarní části FORTUNA:LIGY (od 05.02.2024 od 10:00:00 hod. do 27.05.2024 do 09:30:00 hod.). Soutěžní kola neprobíhají v průběhu zimní přestávky FORTUNA:LIGY, tj. od 18.12.2023 do 04.02.2024, a v průběhu reprezentačních přestávek, přičemž předběžně stanoveny jsou reprezentační přestávky od 04.09.2023 do 09.09.2023, od 09.10.2023 do 15.10.2023, od 13.11.2023 do 19.11.2023 a od 18.03.2024 do 24.03.2024.

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit každý Účastník, který je oprávněn k účasti na Hazardních hrách provozovaných prostřednictvím Aplikace a zároveň není v režimu Dočasného konta (dále jen „soutěžící“).

4. MECHANIKA SOUTĚŽE

Soutěž je rozdělena na 35 soutěžních kol v rámci sezóny FORTUNA:LIGY (dále jen „soutěžní kola“ a jednotlivě též jako „soutěžní kolo“) a další bonusová kola vyhlášená Fortunou v průběhu konání soutěže (dále jen „bonusová kola“ a jednotlivě též jako „bonusové kolo“).

Každé jednotlivé soutěžní kolo i bonusové kolo představuje samostatné dílčí období konání soutěže a má své vlastní specifické podmínky účasti, které budou vždy předem zveřejněny na webových stránkách www.ifortuna.cz.

Soutěžní kolo: Soutěžní kolo probíhá v období konání soutěže vždy v kalendářním týdnu od pondělí od 10:00:00 hod. do následujícího pondělí do 09:30:00 hod., nestanoví-li Fortuna jinak. Jednotlivá soutěžní kola na sebe navazují. Celkový počet soutěžních kol je 35. V rámci každého soutěžního kola bude ze soutěžících, kteří splnili podmínky pro slosování stanovené v pravidlech pro příslušné soutěžní kolo, vylosován 1 výherce zlatého tiketu a 200 výherců dalších cen.

Bonusové kolo: Bonusové kolo probíhá v průběhu období konání soutěže v termínu a za podmínek, které Fortuna pro bonusové kolo předem vyhlásí. V rámci každého bonusového kola bude ze soutěžících, kteří splnili podmínky pro slosování stanovené v pravidlech pro příslušné bonusové kolo, vylosován zpravidla 1 výherce zlatého tiketu a 200 výherců dalších cen, pokud není v pravidlech pro příslušné bonusové kolo uvedeno jinak. Pravidla pro jednotlivá bonusová kola mohou stanovit jiný počet výherců zlatého tiketu i jiný počet výherců dalších cen. Celkový počet zlatých tiketů, které mohou soutěžící v rámci bonusových kol získat, je maximálně 15 zlatých tiketů.

Každý soutěžící, který splní podmínky stanovené v pravidlech pro příslušné soutěžní kolo / bonusové kolo, bude zařazen do slosování o výhry v příslušném soutěžním kole / bonusovém kole. Každý soutěžící, který splní podmínky stanovené v těchto pravidlech a získá výhru v podobě zlatého tiketu v rámci některého soutěžního kola nebo bonusového kola, bude zařazen do slosování o výhry v této soutěži.

Zlatý tiket: Každý soutěžící může získat maximálně 1 zlatý tiket. V případě, že bude stejný soutěžící v průběhu období konání soutěže vylosován jako výherce zlatého tiketu vícekrát, náleží mu pouze prvně vylosovaný zlatý tiket. Nárok na každou další výhru v podobě zlatého tiketu zaniká ve prospěch dalšího vylosovaného soutěžícího v pořadí, který dosud nebyl v rámci žádného soutěžního kola nebo bonusového kola jako výherce zlatého tiketu vylosován a není v danou chvíli výhercem žádného zlatého tiketu. Soutěžící, který získá zlatý tiket podle předchozí věty (tj. je vylosován jako další v pořadí po soutěžícím, který je již držitelem zlatého tiketu), má nárok pouze na jednu výhru, a to výhru v podobě zlatého tiketu. Soutěžícímu, kterému zanikne právo na druhý zlatý tiket dle tohoto ustanovení, jelikož již jeden zlatý tiket má, získá v takovém případě výhru, která by původně náležela soutěžícímu, který získá v daném soutěžním kole / bonusovém kole zlatý tiket.

5. VÝHERCI A VÝHRY

O výhercích v jednotlivých soutěžních kolech a bonusových kolech bude rozhodnuto slosováním, které bude provedeno v sídle Fortuny, a to vždy nejpozději do tří (3) dnů od ukončení období trvání příslušného soutěžního kola a příslušného bonusového kola. Slosování zlatých tiketů o ceny v této soutěži proběhne nejpozději do tří (3) dnů od ukončení a vyhodnocení všech soutěžních kol a bonusových kol v rámci soutěže.

Po ukončení všech soutěžních i bonusových kol Fortuna vylosuje ze všech 50 soutěžících, kteří v rámci soutěžních a bonusových kol získali zlatý tiket, výherce hlavní ceny (1. výherní pořadí) a ostatních výher soutěže. Výhry soutěže pro jednotlivá výherní pořadí jsou následující:

Výherní pořadí Výhra (hotovostní bonus)

Výherní pořadí Výhra (hotovostní bonus)
1. 1.000.000 Kč
2. 100.000 Kč
3. 50.000 Kč
4. - 50. 10.000 Kč

Výherci budou za účelem oficiálního předání výhry (hotovostního bonusu) kontaktováni telefonicky a/nebo prostřednictvím SMS na kontaktní údaje, které si u Fortuny zaregistrovali v souvislosti s uzavřením Smlouvy (případně kdykoliv později), a to do sedmi (7) dnů po provedení slosování. Veškeré výhry (hotovostní bonusy) budou Fortunou výherci vyplaceny na Konto výherce, vedeného u Fortuny.

Výherci budou rovněž zveřejněni na webových stránkách www.ifortuna.cz.

6. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Není-li v těchto pravidlech výslovně stanoveno jinak, mají výrazy použité v textu těchto pravidel začínající velkými písmeny význam stanovený ve Všeobecných podmínkách ke smlouvě o účasti na hazardních hrách provozovaných společností FORTUNA GAME a.s., jejichž aktuální znění je dostupné na webových stránkách www.ifortuna.cz.

Fortuna si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny období konání soutěže, či soutěž kdykoliv bez náhrady ukončit, a to s účinností ode dne uveřejnění takové informace či změny na webových stránkách ifortuna.cz, na Pobočkách či jiných vhodným způsobem. V případě, že soutěžícímu bylo nabídnuto více bonusů a/nebo se účastní více soutěží či akcí, jsou jednotlivé podmínky soutěží, akcí či bonusů plněny/využívány postupně, a to podle toho, které ze soutěží, akcí či bonusu akceptoval soutěžící jako první, to platí i pro účast v rámci jednotlivých dílčích období konání soutěže.

Veškeré výhry, před jejich vyplacením výhercům, budou dle platných právních předpisů poníženy o veškeré zákonem stanovené daně a odvody (zejména pak srážkovou daň, pokud má být aplikována), které je Fortuna povinna odvést, a to v zákonem stanovené výši. Výhry jsou nepřenosné a nevzniká na ně právní nárok a není možné místo nich požadovat jiné plnění, není-li v těchto pravidlech výslovně stanoveno jinak.

Soutěžící, který získá výhru podle článku 5. těchto pravidel, výslovně souhlasí s tím, že za účelem propagace této soutěže je Fortuna oprávněna použít a zveřejnit fotografie se soutěžícím, popřípadě videomateriál se soutěžícím, který byl pořízen zejména při osobním předání výhry soutěžícímu nebo jiné příležitosti v návaznosti na jeho výhru v této soutěži, včetně zveřejnění křestního jména soutěžícího, a to výhradně v rámci komunikačních kanálů Fortuny (tj. zejména prostřednictvím webové stránky Fortuny, sociálních sítí Fortuny).

Bude-li mít Fortuna podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k bonusu (výhře), nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k bonusu (výhře), jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Ve sporných případech si Fortuna vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Údaje na stránce soutěže Zlatý tiket mají pouze informační charakter. Pro určení nároku na výhru jsou rozhodující údaje uložené v centrálním systému Fortuny, kde jsou zaznamenány dosažené nabídky v rámci jednotlivých kol.

Účast na soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Účastí na soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a Fortunou řídí Všeobecnými podmínkami ke smlouvě o účasti na hazardních hrách provozovaných společností FORTUNA GAME a.s. a právním řádem České republiky.

Tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění.

V Praze dne 17. července 2023FORTUNA GAME a.s.