Čas
Kurzy
1.01
1000

PRAVIDLA SOUTĚŽE „20 VIP SETKÁNÍ S BJP“

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže „20 VIP SETKÁNÍ S BJP“ (dále jen „soutěž“) je společnost FORTUNA GAME a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Italská 2584/69, PSČ 120 00, IČ: 43003575, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 944 (dále jen „Fortuna“).

2. OBDOBÍ KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž je vyhlášena v období od 11.07.2022 od 00:00 hod. do 11:20 hod., které je dále označováno jako první dílčí období a dále od 13.07.2022 od 10:00 hod. do konce dne 31.07.2022, které je dále označováno jako druhé dílčí období.

3. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, která uzavřela s Fortunou smlouvu o účasti na hazardních hrách (dále jen „smlouva“) a v souladu s příslušným herním plánem je oprávněna k účasti na hazardní hře, provozované Fortunou, ke které je nutná registrace (dále jen „soutěžící”).

Soutěže se nemohou zúčastnit fyzické osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE

Soutěž je rozdělena do dvou samostatných částí, přičemž první část je určena pro sázející, kteří se v období konání této soutěže zaregistrují u Fortuny dle postupu stanoveného v těchto pravidlech (dále označován také jako „Nový sázející“) a druhá část je určena pro ostatní soutěžící (dále označován také jako „Registrovaný sázející“) s tím, že pro každou část jsou určeny samostatné výhry.

Každý soutěžící se může do této soutěže zapojit maximálně jednou. V případě, že se soutěžící zúčastní této soutěže jako Nový sázející, pak není oprávněn se této soutěže účastnit jako Registrovaný sázející, resp. jeho činnost pro účely této soutěže nebude zohledněna.

NOVÝ SÁZEJÍCÍ

Podmínkou účasti v soutěži pro Nového sázejícího je, aby v období konání soutěže uzavřel s Fortunou smlouvu o účasti na hazardních hrách, ve smyslu příslušného herního plánu plně dokončil registraci (tj. nebyl v režimu dočasného konta) a byl oprávněn k účasti na hazardních hrách provozovaných Fortunou prostřednictvím internetu a zároveň při registraci platně použil promokód „PROCHAZKA“.

Všichni Noví sázející, kteří splní pravidla stanovená v těchto podmínkách stanovené pro Nové sázející, jakož i ostatní pravidla stanovená pro soutěžící, budou zařazeni do slosování o následující výhry:

PořadíVýhra
1. - 10.Osobní setkání s Jiřím Procházkou a společné focení s mistrovským pásem UFC

Podmínky této soutěže jsou pro Nové sázející v jednotlivých dílčích obdobích shodné. Výherci této části soutěže, která je určena pro Nové sázející, budou vylosování ze všech Nových sázejících, kteří budou zařazeni do slosování, a to bez ohledu na to, zda se soutěže zúčastnili v prvním nebo druhém dílčím období. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že Nový sázející může být do slosování zařazen pouze jednou, neboť podmínka dokončení registrace dle podmínek stanovených v těchto pravidlech může být splněna pouze v jednom z dílčích období.

REGISTROVANÝ SÁZEJÍCÍ

Podmínkou účasti v soutěži pro Registrovaného sázejícího v prvním dílčím období je, aby v období prvního dílčího období konání této soutěže uzavřel u Fortuny předzápasovou sázku, a to jako AKO nebo SOLO sázku nebo Malá domů, jejímž předmětem bude sázka na soupeře Jiřího Procházky v následujícím zápase, tj. zápase po 13.6.2022, která je Fortunou vypsána jako „Následující zápas Jiřího Procházky (první zápas po 13.6.2022)“ a přehled jednotlivých tipů dostupný na webových stránkách https://www.ifortuna.cz/sazeni/mma/ufc-nasledujici-zapas-jiriho-prochazky-prvni-zapas-po-13-6-2022, a to buď prostřednictvím internetu nebo na pobočce Fortuny s minimální výší vkladu za sázku na jednom tiketu ve výši 200 Kč. Pro účely této soutěže nebudou zohledněny sázky, které budou uzavřeny jako rozpisové sázky označené jako „Maxikombi“.

Podmínkou účasti v soutěži pro Registrovaného sázejícího v druhém dílčím období je, aby v období druhého dílčího období konání této soutěže uzavřel u Fortuny předzápasovou sázku, a to jako AKO nebo SOLO sázku nebo Malá domů, jejímž předmětem bude některá ze sázek vypsaných Fortunou na možné zápasy Jiřího Procházky v rámci MMA, a jejímž předmětem je sázka na první možný boj Jiřího Procházky v jakékoli organizaci MMA, a jejichž aktuální přehled je dostupný na webových stránkách https://www.ifortuna.cz/sazeni/mma/mozne-zapasy, a to buď prostřednictvím internetu nebo na pobočce Fortuny s minimální výší vkladu za sázku na jednom tiketu ve výši 200 Kč. Pro účely této soutěže nebudou zohledněny sázky, které budou uzavřeny jako rozpisové sázky označené jako „Maxikombi“.

V případě, že Registrovaný sázející v období trvání soutěže uzavře více sázek, které budou splňovat podmínky stanovené v těchto pravidlech, bude do soutěže zařazen vždy pouze jednou. Tikety, u nichž byl ze strany Registrovaného sázejícího využit cashout nebo které byly stornované, nebudou do soutěže zařazeny.

Všichni Registrovaní sázející, kteří splní pravidla stanovená v těchto podmínkách stanovené pro Registrované sázející, jakož i ostatní pravidla stanovená pro soutěžící, budou zařazeni do slosování o následující výhry:

PořadíVýhra
1. - 10.Osobní setkání s Jiřím Procházkou a společné focení s mistrovským pásem UFC

5. PŘEDÁNÍ VÝHER

Slosování výherců o výhry proběhne v centrále organizátora, a to nejpozději do 2 pracovních dnů po ukončení období konání soutěže, kde budou vylosování výherci, a to zvlášť výherci z kategorie Nových sázejících a zvlášť z kategorie Registrovaných sázejících. Pro každou kategorii výherců budou pro výhru vylosováno vždy deset náhradních výherců, a to pro případ, že by prvotně vylosovaným výhercům nárok na výhru dle těchto pravidel zanikl.

O výhře budou výherci informováni telefonicky, a to na telefonní číslo, které sdělili v souvislosti s uzavřením smlouvy o účasti na hazardních hrách (případně kdykoliv později), a to do 2 pracovních dnů po vyhodnocení soutěže, resp. v případě náhradníků do 2 pracovních dnů poté, co marně uplyne lhůta pro potvrzení výhry prvotně vylosovaným výhercům.

Výherce je povinen ve lhůtě 2 pracovních dnů poté, co bude informován o výhře, potvrdit svůj zájem o výhru. V případě, že výherce shora uvedenou povinnost ve stanovené lhůtě nesplní, nárok na výhru mu zaniká. Osobního setkání se může zúčastnit vždy pouze výherce a výhru nemůže využít žádná jiná osoba.

Poté, co výherce splní všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech, zašle mu organizátor na e mailovou adresu potvrzení o získání výhry v osobního setkání a další podstatné související informace a pokyny k uplatnění výhry. Přesný termín osobního setkání a místo budou ze strany Fortuny upřesněny.

Fortuna si vyhrazuje právo na zveřejnění přezdívky výherců soutěže.

6. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Fortuna si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny období konání soutěže, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění takové informace či změny na webových stránkách ifortuna.cz. V případě, že soutěžícímu bylo nabídnuto více bonusů a/nebo se účastní více soutěží, jsou jednotlivé podmínky soutěží či bonusů plněny/využívány postupně, a to podle toho, které ze soutěží či bonusu akceptoval soutěžící jako první, to platí i pro účast v rámci jednotlivých dílčích období konání soutěže.

Bude-li mít Fortuna podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k bonusu (výhře), nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k bonusu (výhře), jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Ve sporných případech si Fortuna vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a Fortunou řídí Obchodními podmínkami ke smlouvě o účasti na hazardních hrách a právním řádem České republiky. Tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění.

V Praze dne 12. července 2022

FORTUNA GAME a.s.