Čas
Kurzy
1.01
1000

PRAVIDLA PRO ZÍSKÁNÍ VSTUPNÍHO BONUSU

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost FORTUNA GAME a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Italská 2584/69, PSČ 120 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 944, IČ: 430 03 575 (dále jen „Fortuna“), tímto v souladu s článkem 7.1 Podmínek vyhlašuje s účinností od okamžiku nabytí účinnosti těchto Pravidel až do odvolání období, ve kterém mohou Noví sázející, kteří s Fortunou uzavřou Smlouvu a zároveň splní další podmínky registrace stanovené v příslušném Herním plánu a Podmínkách, získat Vstupní bonus.

1.2 Vstupní bonus je určen pouze pro Nové sázející, kteří při uzavření Smlouvy prostřednictvím internetu nebo na Pobočce projeví zájem o příslušnou variantu Vstupního bonusu dle aktuální nabídky Fortuny a provedou jeho aktivaci. Aktivaci (volbu) Vstupního bonusu lze provést nejpozději před uzavřením Smlouvy prostřednictvím internetu, resp. na Pobočce. Vstupní bonus není určen Zájemcům, kteří již v minulosti byli u Fortuny registrováni.

2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD

2.1 Výrazy použité v textu těchto Pravidel (včetně úvodních ustanovení v článku 1. těchto Pravidel) začínající velkými písmeny, mají následující význam, není-li výslovně uvedeno jinak:

Aplikace“ má význam uvedený v Podmínkách;

Casino hry“ má význam uvedený v článku 4.3 těchto Pravidel;

Fortuna“ má význam uvedený v článku 1.1 těchto Pravidel;

Hazardní hry“ znamená hazardní hry provozované Fortunou dle platných právních předpisů na základě jednotlivých základních povolení vydaných Ministerstvem financí České republiky;

Herní plán“ znamená herní plán, který stanoví konkrétní pravidla a podmínky provozování Hazardních her. Aktuální znění Herních plánů je k dispozici na ifortuna.cz a dalších kanálech Fortuny;

Konto“ znamená konto, které Fortuna zřídí Novému sázejícímu po dokončení Registrace v souladu s příslušnými Herními plány a Podmínkami;

Nabídnutý bonus“ znamená konkrétní parametry stanovené Fortunou pro příslušnou variantu Vstupního bonusu;

Nový sázející“ znamená Zájemce, který uzavřel s Fortunou Smlouvu a který dokončil proces Registrace (resp. mu bylo zřízeno Konto); za Nového sázejícího se nepovažuje fyzická osoba, která již v minulosti byla u Fortuny registrována, a to bez ohledu na to, zda již jakýkoliv vstupní bonus získala či nikoliv;

Pobočka“ znamená místo na území České republiky, ve kterém Fortuna provozuje vybrané Hazardní hry; aktuální seznam Poboček je k dispozici na ifortuna.cz;

Počáteční vklad“ znamená peněžní částku, která jako první (není-li v těchto Pravidlech výslovně stanoveno jinak) bude připsána (ve formě jedné finanční transakce) na Konto Nového sázejícího (i) prostřednictvím platební metody, která byla, respektive bude ověřena nebo (ii) v hotovosti na Pobočce na Konto Nového sázejícího, vše v souladu s pravidly stanovenými v příslušném Herním plánu;

Podmínky“ znamená obchodní podmínky ke smlouvě o účasti na hazardních hrách, které Nový sázející akceptuje v souvislosti s uzavřením Smlouvy. Aktuální znění podmínek je k dispozici na ifortuna.cz;

Pravidla“znamená tato pravidla pro získání vstupního bonusu v platném znění. Fortuna je oprávněna jednostranně Pravidla měnit. Pravidla tvoří součást Podmínek;

Registrace“ má význam uvedený v Podmínkách;

Smlouva“ znamená smlouvu o účasti na hazardních hrách, kterou Zájemce uzavírá s Fortunou v souvislosti s Registrací;

Vstupní bonus“ znamená vstupní bonus, který může Nový sázející získat za podmínek stanovených v Podmínkách, resp. těchto Pravidlech. Specifické podmínky jednotlivých variant Vstupního bonusu jsou upraveny zejména v článku 4. těchto Pravidel, přičemž v jednotlivých článcích je Vstupním bonusem rozuměna varianta vstupního bonusu, kterého se příslušný článek týká;

Zájemce“má význam uvedený v Podmínkách.

2.2 Definice uvedené v článku 2.1 těchto Pravidel se použijí obdobně pro jednotná i množná čísla definovaných pojmů.

2.3 Nadpisy jsou vloženy za účelem usnadnění orientace v textu Pravidel a nebudou sloužit pro jejich výklad.

2.4 Odkazy na články objevující se v textu těchto Pravidel jsou odkazy na články těchto Pravidel, není-li výslovně uvedeno něco jiného.

3. PŘEHLED VSTUPNÍCH BONUSŮ

3.1 Tato Pravidla obsahují bližší podmínky pro získání Vstupního bonusu od Fortuny, přičemž v těchto Pravidlech jsou upraveny následující varianty Vstupních bonusů:

3.1.1 VSAĎ A ZÍSKEJ NÁSOBEK;

3.1.2 BONUS NA VKLAD;

3.1.3 CASINO BONUS;

3.1.4 VSAĎ A ZÍSKEJ NÁSOBEK + ZATOČENÍ ZDARMA;

3.1.5 ZÍSKEJ ZATOČENÍ ZDARMA;

3.1.6 BONUS NA PRVNÍ TIKETY DO LOTERIE;

3.1.7 ZÍSKEJ DRES;

3.1.8. 100% BONUS AŽ 1.000 KČ NA VKLAD;

3.1.9. BALÍČEK 50.000 KČ;

3.1.10. THEMAG500;

3.1.11. VSAĎ SI AŽ ZA 600 KČ BEZ RIZIKA;

3.1.12. VSAĎ SI ZDARMA.

3.1.13  ZÍSKEJ 400 KČ NA PRVNÍ STÍRACÍ LOSY

3.1.14. POKER BONUS

3.2 Nový sázející si může zvolit maximálně jednu variantu Vstupního bonusu dle aktuální nabídky Fortuny. V nabídce Fortuny nemusí být vždy dostupné všechny varianty Vstupních bonusů, jak jsou upraveny v těchto Pravidlech, resp. mohou být v nabídce dle rozhodnutí Fortuny pouze prostřednictvím některého z kanálů (na Pobočce či na internetu).

4. PRAVIDLA VSTUPNÍCH BONUSŮ

4.1 VSAĎ A ZÍSKEJ NÁSOBEK

Výše tohoto Vstupního bonusu bude vypočtena jako Fortunou stanovený násobek Počátečního vkladu vloženého na Konto Nového sázejícího dle parametrů Nabídnutého bonusu.

Pro přiznání tohoto Vstupního bonusu je třeba, aby Počáteční vklad, ze kterého se vypočítává výše tohoto Vstupního bonusu, vložil Nový sázející na Konto nejpozději do sedmi (7) dnů od data aktivace tohoto Vstupního bonusu, a to ve formě jedné transakce.

Pro získání tohoto Vstupního bonusu je nutné, aby Nový sázející uzavřel u Fortuny sázky na Hazardní hru kursová sázka v celkové hodnotě Počátečního vkladu, respektive částky odpovídající Nabídnutému bonusu, pokud je Počáteční vklad vyšší, než je výše Nabídnutého bonusu. První kvalifikační sázka, která bude splňovat stanovené podmínky tohoto Vstupního bonusu, musí být Novým sázejícím uzavřena nejpozději do dvou (2) dnů ode dne připsání Počátečního vkladu na Konto. Po uzavření sázek ve stanovené hodnotě bude Vstupní bonus připsán Novému sázejícímu na jeho Konto, a to nejpozději do 12 hodin po splnění podmínek pro jeho získání.

Do požadovaného obratu se denně započítávají sázky Nového sázejícího na Hazardní hru kursová sázka v hodnotě maximálně 100 % z požadovaného obratu. Do požadovaného obratu se započítávají všechny sázky Nového sázejícího splňující kritéria uvedená v tomto článku 4.1 těchto Pravidel, které byly uzavřeny Novým sázejícím na Pobočce a/nebo prostřednictvím Aplikace, přičemž minimální celkový kurs na tiketu musí být 1,5:1. Do požadovaného obratu se nezapočítávají sázky, které odpovídají výše uvedeným parametrům, avšak budou stornované a zároveň sázky, které po vyhodnocení nebudou splňovat výše uvedené parametry (např. kurs příležitosti nebo kurs na tiketu).

Podmínky pro získání tohoto Vstupního bonusu je Nový sázející povinen splnit nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne připsání Počátečního vkladu na Konto. V případě, že nebude tento požadavek splněn v daném termínu, ztrácí Nový sázející na Vstupní bonus nárok.

4.2 BONUS NA VKLAD

Výše tohoto Vstupního bonusu je stanovena ve výši 200 % Počátečního vkladu provedeného Novým sázejícím po aktivaci tohoto Vstupního bonusu, maximálně však ve výši Nabídnutého bonusu. Pro přiznání tohoto Vstupního bonusu je třeba, aby Počáteční vklad, ze kterého se vypočítává výše tohoto Vstupního bonusu, vložil Nový sázející na Konto nejpozději do sedmi (7) dnů od data aktivace tohoto Vstupního bonusu, a to ve formě jedné transakce.

Pro přiznání tohoto Vstupního bonusu je nutné, aby Nový sázející uzavřel u Fortuny sázky na hru kursová sázka v celkové hodnotě desetinásobku (10x) výše Vstupního bonusu, přičemž první kvalifikační sázka,která bude splňovat stanovené podmínky tohoto Vstupního bonusu, musí být uzavřena nejpozději do dvou (2) dnů od připsání Počátečního vkladu na Konto. Po uzavření sázek v hodnotě odpovídající dvojnásobku (2x) Vstupního bonusu, získá Nový sázející 20 % z celkové hodnoty tohoto Vstupního bonusu,která bude Novému sázejícímu připsána na jeho Konto nejpozději do 24 hodin po splnění stanovených podmínek.

Zbylá část Vstupního bonusu ve výši 80 % z celkové hodnoty tohoto Vstupního bonusu, bude Novému sázejícímu připsána na Konto nejpozději do 24 hodin po splnění všech podmínek pro získání zbylé části této varianty Vstupního bonusu, tj. po uzavření zbývajících sázek v celkové hodnotě osminásobku (8x) Vstupního bonusu.

Do požadovaného obratu se denně započítávají sázky Nového sázejícího na Hazardní hru kursová sázka v hodnotě maximálně 25 % z požadovaného obratu, přičemž se započítávají všechny sázky splňující kritéria uvedená v tomto článku 4.2 těchto Pravidel, které byly uzavřeny Novým sázejícím na Pobočce a/nebo prostřednictvím Aplikace, přičemž minimální celkový kurs na tiketu musí být 2,00:1. Do požadovaného obratu se nezapočítávají sázky, které odpovídají výše uvedeným parametrům, avšak budou stornované a zároveň sázky, které po vyhodnocení nebudou splňovat výše uvedené parametry (např. kurs příležitosti nebo kurs na tiketu).

Podmínky pro získání tohoto Vstupního bonusu je Nový sázející povinen splnit nejpozději do dvaceti jedna (21) dnů ode dne přidělení Vstupního bonusu. V případě, že nebude tento požadavek splněn v daném termínu, ztrácí Nový sázející na Vstupní bonus nárok, resp. na jeho část v případě, že byla ze strany Nového sázejícího splněna podmínka pro získání části Vstupního bonusu ve výši 20 %.

4.3 CASINO BONUS

Tento Vstupní bonus je stanoven ve výši 100 % Počátečního vkladu provedeného Novým sázejícím po aktivaci tohoto Vstupního bonusu, maximálně však ve výši Nabídnutého bonusu. Výše Počátečního vkladu musí činit minimálně 100 Kč. Pro přiznání tohoto Vstupního bonusu je třeba, aby Počáteční vklad, ze kterého se vypočítává výše tohoto Vstupního bonusu, vložil Nový sázející na Konto nejpozději do čtrnácti (14) dní od data aktivace Vstupního bonusu, a to ve formě jedné transakce.

Po splnění shora uvedené podmínky bude Novému sázejícímu v rámci Aplikace (v sekci Vegas/Casino) zpřístupněna nabídka na akceptaci tohoto Vstupního bonusu s tím, že Nový sázející ji musí akceptovat nejpozději do pěti (5) dnů od zpřístupnění nabídky v Aplikaci. Pokud Nový sázející tento Vstupní bonus v Aplikaci odmítne, resp. neakceptuje ve stanovené lhůtě, nárok na Vstupní bonus zaniká.

Pro přiznání tohoto Vstupního bonusu je nutné, aby Nový sázející uzavřel u Fortuny sázky na Hazardní hry uvedené v sekci Vegas/Casino (dále jen „Casino hry“) v celkové hodnotě jednonásobku (1x) Počátečního vkladu (maximálně však jednonásobku (1x) Nabídnutého bonusu).

Do požadovaného obratu se započítávají sázky Nového sázejícího na Casino hry, přičemž sázky musí být uzavřeny nejpozději do pěti (5) dnů od akceptace tohoto Vstupního bonusu. Pro účely splnění podmínek uzavření sázek ve výši odpovídající jednonásobku (1x) Počátečního vkladu (maximálně však jednonásobku (1x) Nabídnutého bonusu), se sázky na Hrací automaty započítávají ze 100 %, na Ruletu z 20% a na hry Blackjack, Bowling a Sic Bo z 10 %.

Podmínky pro získání tohoto Vstupního bonusu je Nový sázející povinen splnit nejpozději do pěti (5) dnů ode dne akceptace zpřístupněné nabídky tohoto Vstupního bonusu v Aplikaci. V případě, že nebude tento požadavek splněn v daném termínu, ztrácí Nový sázející na Vstupní bonus nárok.

4.4 VSAĎ A ZÍSKEJ NÁSOBEK + ZATOČENÍ ZDARMA

Tento Vstupní bonus se skládá ze Vstupního bonusu „Vsaď a získej násobek“ a stanoveného počtu zatočení zdarma. Pravidla Vstupního bonusu „Vsaď a získej násobek“ uvedená v článku 4.1 těchto Pravidel se shodně použijí i pro tuto variantu Vstupního bonusu.

Součástí tohoto Vstupního bonusu je rovněž nabídka na stanovený počet zatočení zdarma v hodnotě a na hry stanovené Fortunou, přičemž zatočení zdarma budou Novému sázejícímu připsána poté, co prostřednictvím příslušné funkcionality v rámci Aplikace (v sekci Vegas/Casino) tento Vstupní bonus akceptuje, přičemž akceptaci je nutné provést nejpozději do tří (3) dnů od zpřístupnění nabídky v rámci Aplikace. V případě, že Nový sázející nabídku na zatočení zdarma prostřednictvím Aplikace odmítne, resp. neakceptuje ve stanovené lhůtě, nárok na zatočení zdarma zaniká. Pokud Nový sázející zatočení zdarma, respektive jejich odpovídající hodnotu připsanou na Konto nevyužije ve lhůtě do 48 hodin od akceptace, nárok na využití této části Vstupního bonusu zaniká.

4.5 ZÍSKEJ ZATOČENÍ ZDARMA

Pro přiznání tohoto Vstupního bonusu je třeba, aby Nový sázející převedl na své Konto Počáteční vklad, formou jedné transakce minimálně ve výši stanovené v nabídce Fortuny, a to nejpozději do sedmi (7) dnů od aktivace tohoto Vstupního bonusu.

Po splnění stanovených podmínek bude Novému sázejícímu v rámci Aplikace (v sekci Vegas/Casino) zobrazena nabídka na získání zatočení zdarma na hry určené Fortunou, a to v počtu stanoveném v nabídce Fortuny. Zatočení zdarma budou Novému sázejícímu připsána poté, co prostřednictvím příslušné funkcionality v rámci Aplikace (v sekci Vegas/Casino) tento Vstupní bonus akceptuje, přičemž akceptaci je nutné provést nejpozději do tří (3) dnů od zpřístupnění nabídky v Aplikaci. V případě, že Nový sázející Vstupní bonus odmítne, resp. neakceptuje ve stanovené lhůtě, nárok na tento Vstupní bonus zaniká. Pokud Nový sázející zatočení zdarma, respektive jejich odpovídající hodnotu připsanou na Konto, nevyužije ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od akceptace tohoto Vstupního bonusu, nárok na využití tohoto Vstupního bonusu zaniká.

4.6 BONUS NA PRVNÍ TIKETY DO LOTERIE

Výše tohoto Vstupního bonusu bude vypočtena jako Fortunou stanovený násobek Počátečního vkladu vloženého na Konto Nového sázejícího dle parametrů Nabídnutého bonusu, maximálně však ve výši uvedené v rámci Nabídnutého bonusu.

Pro přiznání tohoto Vstupního bonusu je třeba, aby Počáteční vklad, ze kterého se vypočítává výše tohoto Vstupního bonusu, vložil Nový sázející na Konto nejpozději do sedmi (7) dnů od data aktivace tohoto Vstupního bonusu, a to ve formě jedné transakce. Po připsání Počátečního vkladu na Konto bude Vstupní bonus připsán Novému sázejícímu na jeho Konto, a to nejpozději do 24 hodin po splnění podmínek pro jeho získání. Po připsání tohoto Vstupního bonusu je Nový sázející oprávněn se Vstupním bonusem naložit libovolně, tj. není nutné jej využít na úhradu vkladu na číselné loterie provozované Fortunou.

4.7 ZÍSKEJ DRES

Při výběru této varianty Vstupního bonusu obdrží Nový sázející, který splní všechny stanovené podmínky, dres české fotbalové reprezentace, a to za předpokladu, že nedojde k vyčerpání zásob Fortuny, v takovém případě získá jiný bonus dle volby Fortuny v hodnotě odpovídající ceně dresu. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností může Nový sázející získat jiný bonus výhradně v případě, že dojde k vyčerpání všech zásob dresů Fortuny.

Nový sázející získá nárok na tuto variantu Vstupního bonusu poté, co (i) vloží na své konto Počáteční vklad v minimální výši 500 Kč, a to nejpozději ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne uzavření Smlouvy, (ii) uzavře sázky na Hazardní hru kursová sázka v hodnotě minimálně 1.500 Kč, a to nejpozději ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů ode dne připsání Kvalifikačního vkladu na Konto (iii) plně dokončí Registraci u Fortuny.

Do požadovaného obratu se započítávají všechny sázky Nového sázejícího na Hazardní hru Kursová sázka splňující kritéria uvedená dále v tomto článku ‎4.7 těchto Pravidel, které byly uzavřeny Novým sázejícím na Pobočce a/nebo prostřednictvím Aplikace, přičemž minimální celkový kurs na tiketu musí být 1,6:1. Do požadovaného obratu se nezapočítávají sázky, které odpovídají výše uvedeným parametrům, avšak budou stornované a zároveň sázky, které po vyhodnocení nebudou splňovat výše uvedené parametry (např. kurs příležitosti nebo kurs na tiketu). První kvalifikační sázka, která bude splňovat stanovené podmínky tohoto Vstupního bonusu, musí být Novým sázejícím uzavřena nejpozději do dvou (2) dnů od akceptace nabídky na využití této varianty Vstupního bonusu.

Nový sázející, který splní podmínky této varianty Vstupního bonusu, bude do sedmi (7) dnů po splnění všech podmínek kontaktován prostřednictvím SMS a e-mailu, a to na kontaktní údaje, které sdělil Fortuně v souvislosti s Registrací s tím, že prostřednictvím SMS obdrží Nový sázející unikátní promokód, který zadá prostřednictvím webové stránky partnera, který bude zajišťovat rozesílku dresů, a to způsobem, který bude popsán v e-mailu. Zadáním unikátního promokódu dojde k objednání dresu a využití nabídky. V rámci objednání dresů bude Nový sázející oprávněn zvolit si variantu a velikost dresu z aktuální nabídky variant a velikostí dresů dostupné na webových stránkách.

Nový sázející je povinen uchovat unikátní promokód v tajnosti, neboť každý promokód lze využít pouze jednou. V případě, že Nový sázející unikátní promokód nevyužije ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne jeho doručení nebo bude promokód Nového sázejícího ke dni jeho uplatnění využit již třetí osobou, nárok na tuto variantu Vstupního bonusu Novému sázejícímu zaniká.

Dres bude odeslán nejpozději do devadesáti (90) dnů ode dne splnění všech podmínek ze strany Nového sázejícího, tj. ode dne řádného uplatnění promokódu. V případě, že si Nový sázející zásilku nevyzvedne a z tohoto důvodu bude zásilka vrácena zpět, nárok na tuto variantu Vstupního bonusu zaniká. Na místo dresu není možné požadovat jiné plnění, není-li výslovně v těchto Pravidlech výslovně stanoveno jinak.

4.8 100% BONUS AŽ 1.000 KČ NA VKLAD

Výše tohoto Vstupního bonusu je stanovena ve výši 100 % Počátečního vkladu provedeného Novým sázejícím po aktivaci tohoto Vstupního bonusu, maximálně však ve výši Nabídnutého bonusu, tj. 1.000 Kč. Pro přiznání tohoto Vstupního bonusu je třeba, aby Počáteční vklad, ze kterého se vypočítává výše tohoto Vstupního bonusu, vložil Nový sázející na Konto nejpozději do sedmi (7) dnů od data aktivace tohoto Vstupního bonusu, a to ve formě jedné transakce.

Pro přiznání tohoto Vstupního bonusu je nutné, aby Nový sázející uzavřel u Fortuny sázky na Casino hry v celkové hodnotě desetinásobku (10x) Počátečního vkladu (maximálně však desetinásobku (10x) Nabídnutého bonusu).

Do požadovaného obratu se započítávají sázky Nového sázejícího na Casino hry, přičemž sázky musí být uzavřeny nejpozději do pěti (5) dnů od akceptace tohoto Vstupního bonusu. Pro účely splnění podmínek uzavření sázek ve výši odpovídající desetinásobku (10x) Počátečního vkladu (maximálně však desetinásobku (10x) Nabídnutého bonusu), se sázky na Hrací automaty započítávají ze 100 %, na Ruletu z 20 % a na hry Blackjack, Bowling a Sic Bo z 10 %.

Podmínky pro získání tohoto Vstupního bonusu je Nový sázející povinen splnit nejpozději do pěti (5) dnů ode dne akceptace zpřístupněné nabídky tohoto Vstupního bonusu v Aplikaci. V případě, že nebude tento požadavek splněn v daném termínu, ztrácí Nový sázející na Vstupní bonus nárok.

4.9 BALÍČEK 50.000 KČ

Tento Vstupní bonus se skládá z balíčku čtyř dílčích častí tohoto Vstupního bonusu, přičemž výše Nabídnutého bonusu bude pro jednotlivé dílčí části následující:

  1. Bonus na první vklad ve výši 100 % Počátečního vkladu, maximálně ve výši 5.000 Kč;
  2. Bonus na druhý vklad ve výši 75 % Počátečního vkladu, maximálně ve výši 7.000 Kč;
  3. Bonus na třetí vklad ve výši 50 % Počátečního vkladu, maximálně ve výši 15.000 Kč;
  4. Bonus na čtvrtý vklad ve výši 25 % Počátečního vkladu, maximálně ve výši 20.000 Kč

Pro účely tohoto typu Vstupního bonusu se za Počáteční vklad považuje první, druhý, třetí a čtvrtý vklad v pořadí, provedený Novým sázejícím po aktivaci tohoto Vstupního bonusu, přičemž pravidla pro získání příslušné dílčí části tohoto Vstupního bonusu se řídí pravidly pro tu část Vstupního bonusu, a to vždy v závislosti na tom, která část tohoto typu Vstupního bonusu je Novým sázejícím čerpána/plněna. V ostatním platí definice pojmu Počáteční vklad tak, jak je uvedeno výše v těchto Pravidlech.

Pro účely tohoto typu Vstupního bonusu, a to každé z jeho dílčích částí, je výše minimálního Počátečního vkladu stanovena ve výši 100 Kč. Poté, co Nový sázející provede první Počáteční vklad, resp. druhý, třetí a čtvrtý Počáteční vklad, bude mu zobrazena nabídka na využití příslušné dílčí části tohoto Vstupního bonusu, kterou je povinen akceptovat ve lhůtě nejpozději do dvou (2) dnů od zpřístupnění nabídky. V případě, že Nový sázející nabídku neakceptuje, nesplní, resp. odmítne, ztrácí Nový sázející na Vstupní bonus, resp. jeho příslušnou část, nárok. Zároveň tím automaticky dojde i k zániku nároku na získání všech v pořadí následujících dílčích částí tohoto Vstupního bonusu.

Pro přiznání tohoto Vstupního bonusu, je třeba, aby příslušný Počáteční vklad, ze kterého se vypočítává výše tohoto Vstupního bonusu, resp. jeho první dílčí části, vložil Nový sázející na Konto nejpozději do čtrnácti (14) dnů od data aktivace tohoto Vstupního bonusu, resp. jeho první dílčí části, a to ve formě jedné transakce.

Pro přiznání každé dílčí varianty tohoto Vstupního bonusu je nutné, aby Nový sázející uzavřel u Fortuny sázky na Casino hry, a to vždy v celkové hodnotě třicetinásobku (30x) výše příslušného Nabídnutého bonusu, který je stanoven v závislosti na výši příslušného Počátečního vkladu a dále na pořadí Počátečního vkladu.

Do požadovaného obratu se započítávají sázky Nového sázejícího na Casino hry, přičemž sázky musí být uzavřeny nejpozději do (i) sedmi (7) dnů od akceptace nabídky na první dílčí část tohoto Vstupního bonusu v případě první dílčí části tohoto Vstupního bonusu, (ii) čtrnácti (14) dnů od akceptace nabídky na druhou dílčí část tohoto Vstupního bonusu v případě druhé dílčí části tohoto Vstupního bonusu, (iii) dvaceti jedna (21) dnů od akceptace nabídky na třetí dílčí části tohoto Vstupního bonusu v případě třetí dílčí části tohoto Vstupního bonusu a (iv) dvaceti osmi (28) dnů od akceptace nabídky na čtvrtou dílčí část tohoto Vstupního bonusu v případě čtvrté dílčí části tohoto Vstupního bonusu. V případě, že Nový sázející provede druhý, třetí či čtvrtý Počáteční vklad dříve, než dojde ke splnění podmínek pro získání bezprostředně předcházející části Vstupního bonusu, pak se uzavřené sázky započítávají vždy na plnění té dílčí části Vstupního bonusu, která byla aktivována nejdříve a nebyla dosud splněna.

Pro účely splnění podmínek uzavření sázek ve výši odpovídající třicetinásobku (30x) Nabídnutého bonusu se sázky na Hrací automaty započítávají ze 100 %, na Ruletu z 20 % a na hry Blackjack, Bowling a Sic Bo z 10 %. Po uzavření sázek ve stanovené hodnotě bude příslušná část tohoto Vstupního bonusu připsána Novému sázejícímu na jeho Konto, a to nejpozději do 24 hodin po splnění podmínek pro jeho získání.

4.10 THEMAG500

Pro přiznání tohoto Vstupního bonusu je třeba, aby Nový sázející v souvislosti s uzavřením Smlouvy vložil do příslušné kolonky v rámci registračního formuláře unikátní promokód ve znění „THEMAG500“ a následně převedl na své Konto Počáteční vklad, formou jedné transakce minimálně ve výši 500 Kč, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů od aktivace tohoto Vstupního bonusu.

Po splnění stanovených podmínek bude Novému sázejícímu v rámci Aplikace (v sekci Vegas/Casino) zobrazena nabídka na získání sto (100) zatočení zdarma na níže uvedené technické hry provozované Fortunou:

Název hry
Wanted Secrets of Egypt Multi Diamonds 81 Joker 27
Vikings Ring of Fire XL Joker Strong Ice Bar 27
Ultimate Crystals Puppet Show Joker Boom Plus Fruit Farm
Turbo 27 Poly Diamonds Joker Boom Alchemy
Super Joker 40 Nine Stars Joker 81
Stars Neon Fruits Joker 27 PLUS
Simply the Best 81

Multi Vegas 81


Zatočení zdarma budou Novému sázejícímu připsána poté, co prostřednictvím příslušné funkcionality v rámci Aplikace (v sekci Vegas/Casino) tuto nabídku akceptuje, přičemž akceptaci je nutné provést nejpozději do 24 hodin od zpřístupnění nabídky v Aplikaci. V případě, že Nový sázející Vstupní bonus odmítne, resp. neakceptuje ve stanovené lhůtě, nárok na tento Vstupní bonus zaniká. Pokud Nový sázející zatočení zdarma nevyužije ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od akceptace nabídky na zatočení zdarma předložené v rámci tohoto typu Vstupního bonusu, nárok na využití tohoto Vstupního bonusu zaniká. Pro případ, že by Nový sázející měl zájem postupovat v souladu s využitím zatočení zdarma postupem stanoveným v článku ‎6.5 těchto Pravidel, pak pro účely tohoto typu Vstupního bonusu činí hodnota jednoho (1) volného zatočení 1 Kč.

4.11 VSAĎ SI AŽ ZA 600 KČ BEZ RIZIKA

Výše tohoto Vstupního bonusu bude vypočtena jako jednonásobek (1x) Počátečního vkladu vloženého na Konto Nového sázejícího dle parametrů Nabídnutého bonusu až do výše 600 Kč.

Pro přiznání tohoto Vstupního bonusu je třeba, aby Počáteční vklad, ze kterého se vypočítává výše tohoto Vstupního bonusu, vložil Nový sázející na Konto nejpozději do sedmi (7) dnů od data aktivace tohoto Vstupního bonusu, a to ve formě jedné transakce.

Pro získání tohoto Vstupního bonusu je nutné, aby Nový sázející uzavřel u Fortuny sázky na Hazardní hru kursová sázka v celkové hodnotě Počátečního vkladu, respektive částky odpovídající Nabídnutému bonusu až do výše 600 Kč, pokud je Počáteční vklad vyšší, než je výše Nabídnutého bonusu. První kvalifikační sázka, která bude splňovat stanovené podmínky tohoto Vstupního bonusu, musí být Novým sázejícím uzavřena nejpozději do dvou (2) dnů ode dne připsání Počátečního vkladu na Konto. Po uzavření sázek ve stanovené hodnotě bude Vstupní bonus připsán Novému sázejícímu na jeho Konto, a to nejpozději do 24 hodin po splnění podmínek pro jeho získání.

Do požadovaného obratu se započítávají všechny sázky Nového sázejícího splňující kritéria uvedená v tomto článku ‎4.11 těchto Pravidel, které byly uzavřeny Novým sázejícím na Pobočce a/nebo prostřednictvím Aplikace, přičemž minimální celkový kurs na tiketu musí být 2,0:1. Do požadovaného obratu se nezapočítávají sázky, které odpovídají výše uvedeným parametrům, avšak budou stornované a zároveň sázky, které po vyhodnocení nebudou splňovat výše uvedené parametry (např. kurs příležitosti nebo kurs na tiketu).

Podmínky pro získání tohoto Vstupního bonusu je Nový sázející povinen splnit nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne připsání Počátečního vkladu na Konto. V případě, že nebude tento požadavek splněn v daném termínu, ztrácí Nový sázející na Vstupní bonus nárok.

4.12 VSAĎ SI ZDARMA

Při výběru této varianty Vstupního bonusu obdrží Nový sázející, který splní všechny podmínky stanovené v těchto Pravidlech a zároveň v souvislosti s uzavřením Smlouvy vloží do příslušné kolonky v rámci registračního formuláře unikátní promokód ve znění uvedeném v Nabídnutém bonusu, věrnostní body Fortuny, přičemž konkrétní počet věrnostních bodů Fortuny, který bude Novému sázejícímu připsán, bude uveden v parametrech Nabídnutého bonusu. Věrnostní body Fortuny budou připsány na Konto Nového sázejícího automaticky po aktivaci tohoto Vstupního bonusu.

4.13 ZÍSKEJ AŽ 400 KČ NA PRVNÍ STÍRACÍ LOSY

Pro přiznání tohoto Vstupního bonusu je třeba, aby Nový sázející převedl na své Konto Počáteční vklad, formou jedné transakce v minimální výši 200 Kč, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů od Registrace

Poté, co Nový sázející provede kvalifikační vklad a následně uzavře u Fortuny prostřednictvím Aplikace sázky na Hazardní hru loterie – okamžité loterie (stírací losy), pak za každých 100 Kč vkladu do Hazardní hry loterie – okamžité loterie obdrží bonus v hodnotě 100 Kč, a to až do výše 400 Kč. Nový sázející tak může při splnění stanovených podmínek obdržet bonus v hodnotě 400 Kč, a to za předpokladu, že uzavře kvalifikační sázky v celkové hodnotě 400 Kč.

Do požadovaného obratu se započítávají všechny sázky Nového sázejícího splňující kritéria uvedená v tomto článku ‎4.13 těchto Pravidel, které byly uzavřeny Novým sázejícím prostřednictvím Aplikace po provedení kvalifikačního vkladu. Podmínky pro získání tohoto Vstupního bonusu je Nový sázející povinen splnit nejpozději do pěti (5) dnů od provedení kvalifikačního vkladu. V případě, že nebude tento požadavek splněn v daném termínu, ztrácí Nový sázející na Vstupní bonus nárok.

Po splnění stanovených podmínek bude Vstupní bonus připsán Novému sázejícímu na jeho Konto, a to nejpozději do 24 hodin po splnění podmínek pro jeho získání. V případě, že Nový sázející bude plnit podmínky postupně, tj. kvalifikační sázku neuzavře najednou v celkové hodnotě 400 Kč, pak Vstupní bonus bude připisován postupně, podle toho, jak budou plněny podmínky ze strany Nového sázejícího.

4.14 POKER BONUS (Získej 10 € na poker turnaj)

Pro přiznání tohoto Vstupního bonusu je třeba, aby Nový sázející zvolil při registraci Vstupní bonus Poker Bonus (Získej 10 € na poker turnaj) nebo zadal promokód POKER10 a převedl na své Konto Počáteční vklad, formou jedné transakce v minimální výši 500 Kč, a to nejpozději do deseti (10) dnů od Registrace.

Po splnění stanovených podmínek bude Novému sázejícímu v rámci Poker Aplikace přidělena vstupenka do turnaje pokeru v hodnotě deseti (10) EUR (€). Platnost vstupenky je dva (2) kalendářní měsíce od jejího přidělení.

4.15 POKER BONUS (Získej 3x 10 € na poker turnaj)

Pro přiznání tohoto Vstupního bonusu je třeba, aby Nový sázející zvolil při registraci Vstupní bonus Poker Bonus (Získej 3 x 10 € na poker turnaj) nebo zadal promokód POKER30 a převedl na své Konto Počáteční vklad, formou jedné transakce v minimální výši 500 Kč, a to nejpozději do deseti (10) dnů od Registrace.

Po splnění stanovených podmínek bude Novému sázejícímu v rámci Poker Aplikace přidělena vstupenka do turnaje pokeru v hodnotě deseti (10) EUR (€). Po 24 hodinách od přidělení první vstupenky bude Novému sázejícímu v rámci Poker Aplikace přidělena druhá vstupenka do turnaje pokeru v hodnotě deseti (10) EUR (€) a po 24 hodinách od přidělení druhé vstupenky bude Novému sázejícímu v rámci Poker Aplikace přidělena třetí vstupenka do turnaje pokeru v hodnotě deseti (10) EUR (€). Platnost vstupenky je dva (2) kalendářní měsíce od jejího přidělení.

5. POČÍTÁNÍ ČASU

5.1 Pro účely těchto Pravidel platí, že veškeré lhůty stanovené v těchto Pravidlech ve dnech, se přepočítávají na hodiny a z tohoto důvodu se pro počítání času použijí pravidla stanovená v ustanovení § 608 občanského zákoníku. Ustanovení § 605 odst. 1 občanského zákoníku se tak pro účely počítání času dle těchto Pravidel nepoužije.

6. SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 V případě že Počáteční vklad bude nižší než 10 Kč, nebude pro účely přiznání nároku na Vstupní bonus tento převod zohledňován a za Počáteční vklad bude považován první převod vyšší než 10 Kč.

6.2 Pro účely přiznání nároku na Vstupní bonus musí být Počáteční vklad uhrazen prostřednictvím platební metody, která byla, resp. bude ověřena v souladu s pravidly stanovenými v příslušném Herním plánu. V případě nesplnění této podmínky si Fortuna vyhrazuje právo připsaný Vstupní bonus odebrat. Připsaný Vstupní bonus lze z Konta vybrat za podmínek stanovených v těchto Pravidlech a příslušném herním plánu.

6.3 Do doby splnění podmínek příslušného Vstupního bonusu, který se týká her v sekci Vegas/Casino, nesmí Nový sázející podat žádost o výběr peněžních prostředků z Konta. V případě, že o výběr z Konta požádá, nárok na příslušný Vstupní bonus zaniká.

6.4 Výše Nabídnutého bonusu bude vždy uložena v centrálním systému Fortuny s tím, že takto uložená výše Nabídnutého bonusu je vždy rozhodující. Pokud je Počáteční vklad vyšší než Nabídnutý bonus, platí pro výpočet příslušné varianty Vstupního bonusu (jakož i pro stanovení celkové hodnoty sázek, kterou je nutné uzavřít, pokud je tato podmínka u příslušné varianty Vstupního bonusu aplikována) hodnota Počátečního vkladu ve výši Nabídnutého bonusu.

6.5 V případě, že součástí Vstupního bonusu jsou zatočení zdarma a Nový sázející nemá zájem je využít, může nejpozději před jejich využitím, kontaktovat helpdesk Fortuny, a to odesláním e-mailu na adresu [email protected] ze svého registrovaného e-mailu, který má Nový sázející evidován u Fortuny, kde po ověření jeho nároku na příslušnou variantu Vstupního bonusu, mu nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne doručení předmětného e-mailu, bude připsána hodnota příslušné varianty Vstupního bonusu, respektive jeho části, na jeho Konto, a to namísto přidělení zatočení zdarma, která budou z Konta Nového sázejícího odebrána, to vše za předpokladu, že ke dni vyřízení žádosti Fortunou ve lhůtě stanovené v tomto článku Nový sázející přidělená zatočení zdarma nevyužije, a to ani částečně. Pokud Nový sázející bude mít zájem využít plnění získané ze zatočení zdarma před tím, než uplatní všechna zatočení zdarma ve stanovené lhůtě, je povinen postupovat shodným způsobem jako je popsáno výše v tomto článku, přičemž žádost musí být odeslána nejpozději do 48 hodin od akceptace předmětných zatočení zdarma v Aplikaci.

6.6 Provedenou volbu varianty Vstupního bonusu, o níž má Nový sázející zájem, nelze měnit a každý Nový sázející má nárok vždy pouze na jednu variantu Vstupního bonusu. V případě, že Nový sázející zvolí variantu Vstupního bonusu, který mu však následně nebude přiznán z důvodu nesplnění podmínek pro jeho získání, nemá Nový sázející ani v takovém případě nárok na volbu jiné varianty Vstupního bonusu.

6.7 Fortuna si vyhrazuje právo Vstupní bonus, respektive jakoukoliv jeho variantu, kdykoliv změnit a/nebo bez náhrady zrušit.

6.8 Ostatní podmínky pro získání Vstupního bonusu, které nejsou stanoveny v těchto Pravidlech, jsou upraveny v Podmínkách.

6.9 Dočasné konto bude možné založit pouze do 31.12.2023 s tím, že pokud v této lhůtě nebude Registrace plně dokončena a dočasné konto transformováno na Konto, pak s účinností od 01.01.2024 bude takové dočasné konto zablokováno pro účast na Hazardních hrách. Blokace dočasného konta pro účely účasti na Hazardních hrách od 01.01.2024 nemá žádný vliv na běh lhůt stanovených v těchto Pravidlech pro plnění podmínek Vstupních bonusů. Pokud podmínky Vstupního bonusu nebudou splněny z důvodu blokace dočasného konta pro účely účasti na Hazardních hrách od 01.01.2024, jde tato skutečnost k tíži Účastníka a Vstupní bonus v takovém případě nebude přiznán. V případě, že Registrace Účastníka, kterému bylo založeno dočasné konto nebude plně dokončena ani ve lhůtě 30 dnů od jeho založení, pak marným uplynutím této lhůty dojde ke zrušení takového dočasného konta.

6.10 V případě, že je v těchto Pravidlech stanoven jako počátek běhu lhůty pro plnění podmínek Vstupního bonusu okamžik aktivace příslušného Vstupního bonusu, pak pro plnění podmínek příslušného Vstupního bonusu, který byl aktivován (vybrán) Účastníkem od 01.01.2024 se za počátek běhu této lhůty stanovuje okamžik úplného dokončení Registrace a založení Konta.

6.11 Pravidla v tomto znění nabývají platnosti a účinnosti dne 18.3.2024 a v celém rozsahu nahrazují předchozí znění Pravidel vydané Fortunou.

3F