Čas
Kurzy
1.01
1000
Zavřít
Vážení klienti, mBank hlásí plánovaný relax a to dne 23.6.2024 od 02:30 do 09:00 hod. Ostatní vklady jsou ve vynikající kondici.

PRAVIDLA SOUTĚŽE „VYHRAJ ZÁJEZD NA DUEL JIRKY PROCHÁZKY“

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže „VYHRAJ ZÁJEZD NA DUEL JIRKY PROCHÁZKY“ (dále jen „soutěž“) je společnost FORTUNA GAME a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Italská 2584/69, PSČ 120 00, IČ: 43003575, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 944 (dále jen „Fortuna“).

2. OBDOBÍ KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž je vyhlášena v období od 26.04.2022 do 31.05.2022.

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, která uzavřela s Fortunou smlouvu o účasti na hazardních hrách (dále jen „smlouva“) a v souladu s příslušným herním plánem je oprávněna k účasti na hazardní hře, provozované Fortunou, ke které je nutná registrace (dále jen „soutěžící”).

Soutěže se nemohou zúčastnit fyzické osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE

Soutěž je rozdělena do dvou samostatných částí, přičemž první část je určena pro sázející, kteří se v období konání této soutěže zaregistrují u Fortuny dle postupu stanoveného v těchto pravidlech (dále označován také jako „Nový sázející“) a druhá část je určena pro ostatní soutěžící (dále označován také jako „Registrovaný sázející“) s tím, že pro každou část jsou určeny samostatné výhry.

Každý soutěžící se může do této soutěže zapojit maximálně jednou. V případě, že se soutěžící zúčastní této soutěže jako Nový sázející, pak není oprávněn se této soutěže účastnit jako Registrovaný sázející, resp. jeho činnost pro účely této soutěže nebude zohledněna.

NOVÝ SÁZEJÍCÍ

Podmínkou účasti v soutěži pro Nového sázejícího je, aby v období konání soutěže uzavřel s Fortunou smlouvu o účasti na hazardních hrách, ve smyslu příslušného herního plánu plně dokončil registraci (tj. nebyl v režimu dočasného konta) a byl oprávněn k účasti na hazardních hrách provozovaných Fortunou prostřednictvím internetu a zároveň při registraci platně použil promokód „PROCHAZKA“.

Prvních sto (100) Nových sázejících, kteří splní pravidla stanovená v těchto podmínkách stanovené pro Nové sázející, jakož i ostatní pravidla stanovená pro soutěžící, obdrží podepsané tričko z kolekce BJP. Všichni Noví soutěžící, kteří splní pravidla stanovená v těchto podmínkách pro Nové sázející, jakož i obecná pravidla pro soutěžící, budou zároveň zařazeni do slosování o jednu (1) výhru v podobě zájezdu do Singapuru na duel Jirky Procházky pro dvě (2) osoby, který se uskuteční v době od 09.06.2022 do 14.06.2022 (dále jen „zájezd“). Výhra v podobě zájezdu obsahuje (i) 2 lístky na duel Teixeira x Procházka, který se uskuteční dne 11.06.2022 v Singapuru (ii) leteckou dopravu pro 2 osoby z Prahy do Singapuru a zpět, (iii) ubytování v Singapuru, (iv) transfery a (v) doprovodný program.

REGISTROVANÝ SÁZEJÍCÍ

Podmínkou účasti v soutěži pro Registrovaného sázejícího je, aby v období konání této soutěže uzavřel u Fortuny předzápasovou sázku, a to jako AKO nebo SOLO sázku nebo Malá domů, jejímž předmětem bude sázka na duel Teixeira vs. Procházka, který se uskuteční dne 11.06.2022, a to buď prostřednictvím internetu nebo na pobočce Fortuny, a to s následujícími parametry:

  • minimální celková výše kurzu na tiketu 1,5;
  • minimální výše vkladu za sázku na jednom tiketu ve výši 500 Kč.

V případě, že Registrovaný sázející v období trvání soutěže uzavře více sázek, které budou splňovat podmínky stanovené v těchto pravidlech, bude do soutěže zařazen vždy pouze jednou.

Tikety, u nichž byl ze strany Registrovaného sázejícího využit cashout nebo které byly stornované, nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že v souladu s herním plánem dojde ke snížení celkové výše kurzu, který je uveden na tiketu a výše kurzu klesne pod minimální výši stanovenou v těchto pravidlech, nebude takový tiket do soutěže zařazen.

Všichni Registrovaní sázející, kteří splní pravidla stanovená v těchto podmínkách stanovené pro Registrované sázející, jakož i ostatní pravidla stanovená pro soutěžící, budou zařazeni o slosování následujících výher:

Pořadí Výhra
1. - 2. Zájezd
3. – 102. Podepsané tričko z kolekce BJP

5. PŘEDÁNÍ VÝHER

Slosování výherců o ceny v podobě zájezdů a podepsaných triček z kolekce BJP (pokud jsou tyto výhry v souladu s pravidly této soutěže losovány) proběhne v centrále organizátora, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po ukončení období konání soutěže, kde budou vylosování výherci, a to zvlášť výherci z kategorie Nových sázejících a zvlášť z kategorie Registrovaných sázejících. Pro každou kategorii výherců budou pro výhru v podobě zájezdu vylosování vždy dva náhradní výherci, a to za předpokladu, že prvotně vylosovaným výhercům nárok na výhru dle těchto pravidel zanikne.

V případě výhry v podobě trička je výherce povinen ve lhůtě 2 pracovních dnů poté, co bude informován o výhře, potvrdit svůj zájem o výhru a sdělit Fortuně doručovací adresu pro zaslání výhry. Pokud výherce výhru nepotvrdí, resp. nepotvrdí doručovací adresu, nárok na výhru zaniká. Po potvrzení adresy bude výhra v podobě trička odeslána výherci, a to ve lhůtě do 14 dnů od potvrzení adresy. V případě, že si výherce zásilku nevyzvedne a z tohoto důvodu bude zásilka vrácena zpět Fortuně, nárok na tuto výhru zaniká.

V případě výhry v podobě zájezdu je výherce povinen ve lhůtě 2 pracovních dnů poté, co bude informován o výhře, potvrdit svůj zájem o výhru a sdělit Fortuně identifikační údaje osoby, která se zájezdu bude účastnit s ním, a to konkrétně celé jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo a e-mailový kontakt. V případě, že výherce shora uvedenou povinnost ve stanovené lhůtě nesplní (byť i částečně), nárok na výhru mu zaniká. Po nahlášení jména a příjmení výherce a druhé osoby, která se bude zájezdu účastnit společně s výhercem, již není možné tyto osoby změnit.

Poté, co výherce splní všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech, zašle mu organizátor na e mailovou adresu potvrzení o získání výhry v podobě zájezdu a další podstatné související informace a pokyny k uplatnění výhry. Při nástupu na zájezd jsou výherce i osoba, která bude výherce doprovázet, povinni se prokázat platným cestovním pasem či jiným relevantním dokladem totožnosti, který je možné použít pro cestu na zájezd a dále jsou povinni prokázat splnění aktuálních podmínek (zejména v souvislosti s opatřeními proti šíření pandemie COVID 19), které jsou nutné pro vstup na území státu, kde se zájezd koná, a to při využití letecké dopravy, a dále podmínek pro vstup na duel; v případě nesplnění kterékoliv z těchto povinností nárok na výhru zaniká a takové osobě nebude umožněno nastoupit na zájezd, resp. využít výhru.

V případě, že by z jakéhokoliv důvodu došlo k situaci, že se duel Teixeira vs. Procházka neuskuteční v plánovaném termínu, tj. 11.06.2022, je Fortuna oprávněna zájezd bez náhrady zrušit nebo uskutečnit zájezd, s tím, že součástí zájezdu nebude vstupenky na duel Teixeira vs. Procházka, nebo nabídnout výherci jiný zájezd dle nabídky Fortuny, a to dle výhradního rozhodnutí Fortuny.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Soutěžící bere na vědomí, že v případě výhry v podobě zájezdu, budou jeho osobní údaje (konkrétně jméno, příjmení a datum narození, e-mailová adresa), včetně shodných údajů u druhé osoby, předány společnosti Forbidden Events by Peppermint s.r.o., IČ: 09943633, se sídlem Praha 8, Karlín, Pernerova 635/57, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 345127, která je pořadatelem zájezdu, který je předmětem výhry, a to za účelem ověření nároku výherce na výhru při nástupu na zájezd, přičemž zpracování osobních údajů uvedeným způsobem bude realizováno na základě plnění závazku organizátora vůči výherci v souvislosti s využitím výhry. Pořadatel zájezdu je v souvislosti se zpracováním osobních údajů považován za samostatného správce.

Osobní údaje soutěžících, které v souvislosti se soutěží poskytnou organizátorovi, jsou zpracovávány v souladu a za podmínek stanovených v dokumentu označeném „Ochrana osobních údajů“, jehož aktuální znění je dostupné na internetových stránkách ifortuna.cz.

Fortuna si vyhrazuje právo na zveřejnění přezdívky výherců soutěže.

7. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Fortuna si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny období konání soutěže, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění takové informace či změny na webových stránkách ifortuna.cz. V případě, že soutěžícímu bylo nabídnuto více bonusů a/nebo se účastní více soutěží, jsou jednotlivé podmínky soutěží či bonusů plněny/využívány postupně, a to podle toho, které ze soutěží či bonusu akceptoval soutěžící jako první, to platí i pro účast v rámci jednotlivých dílčích období konání soutěže.

Bude-li mít Fortuna podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k bonusu (výhře), nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k bonusu (výhře), jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Ve sporných případech si Fortuna vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a Fortunou řídí Obchodními podmínkami ke smlouvě o účasti na hazardních hrách a právním řádem České republiky. Tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění.

V Praze dne 26. dubna 2022

FORTUNA GAME a.s.