Čas
Kurzy
1.01
1000

PRAVIDLA SOUTĚŽE „ZLATÝ TIKET – 10. SOUTĚŽNÍ KOLO“

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže „ZLATÝ TIKET – 10. SOUTĚŽNÍ KOLO“ (dále jen „soutěž“) je společnost FORTUNA GAME a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Italská 2584/69, PSČ 120 00, IČ: 430 03 575, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 944 (dále jen „Fortuna“).

2. OBDOBÍ KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž je vyhlášena v období od 18.09.2023 od 10:00:00 hod. do 25.09.2023 do 09:30:00 hod.

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit každý Účastník, který je oprávněn k účasti na Hazardních hrách provozovaných Fortunou prostřednictvím Aplikace a zároveň není v režimu Dočasného konta (dále jen „soutěžící“).

4. MECHANIKA SOUTĚŽE

Každému soutěžícímu bude v průběhu konání soutěže při prvním přihlášení do Aplikace zobrazena bonusová nabídka (dále jen „bonus“). Bonus bude aktivní, tj. bude možné jej přijmout a splnit jeho podmínky nejpozději do konce období konání soutěže, tj. nejpozději do pondělí 25.09.2023 do 09:30:00 hod. V případě, že soutěžící bude akceptovat nabídku a bonus přijme, pak poté, co uzavře u Fortuny sázky na Hazardní hru kurzová sázka v celkové výši 200 Kč dle níže uvedených parametrů, bude mu na jeho Konto připsán bonus v hodnotě 100 Kč a současně postoupí do slosování o ceny uvedené níže v těchto pravidlech. Sázky mohou být uzavřeny prostřednictvím Aplikace i na Pobočkách Fortuny. Parametry kurzových sázek, které jsou rozhodující pro plnění bonusové nabídky, jsou následující:

  • všechny druhy sázek s výjimkou SOLO sázky;
  • minimální celkový kurz na tiketu 3,00.

Sázky, které budou odpovídat výše uvedeným parametrům, avšak budou stornované a zároveň sázky, které po vyhodnocení nebudou splňovat výše uvedené parametry, se do limitu uzavřených sázek nezapočítávají.

Pokud soutěžící neuzavře sázky dle výše uvedených parametrů ve stanovené výši nejpozději do pondělí 25.09.2023 do 09:30:00 hod., nabídka bonusu přestane být aktivní a soutěže se již nelze zúčastnit.

Každý soutěžící může obdržet maximálně 1 nabídku na bonus za období konání soutěže dle těchto pravidel.

5. VÝHERCI A VÝHRY

Všichni soutěžící, kterým bude na Konto připsán bonus podle těchto pravidel, současně postupují do slosování o ceny specifikované v těchto pravidlech. O výhercích bude rozhodnuto slosováním, které bude provedeno v sídle Fortuny, a to nejpozději do tří (3) dnů od ukončení období konání soutěže.

Výhry v soutěži jsou pro jednotlivá výherní pořadí následující:

Výherní pořadíVýhra
Hlavní cenaZlatý tiket
Hlavní cenaZlatý tiket
1. – 5.Apple AirPods Pro nebo 6 500 Kč
6. – 15.Bonus v hodnotě 2 000 Kč
16. – 30.Bonus v hodnotě 1 000 Kč
31. – 50.Bonus v hodnotě 500 Kč
51. – 70.Bonus v hodnotě 100 Kč
71. – 100.100 volných zatočení (free spins) v technické hře Fortuna:Liga
101. – 130.50 volných zatočení (free spins) v technické hře Fortuna:Liga
131. – 160.2000 věrnostních bodů na kurzové sázky
161. – 200.10 volných zatočení (free spins) v technické hře Fortuna:Liga

Výherci zlatého tiketu se v rámci této soutěže stávají dva (2) soutěžící, kteří postupují do slosování podle pravidel soutěže „Zlatý tiket“, která jsou zveřejněna na webových stránkách www.ifortuna.cz.

Výherci cen ve výherním pořadí 1. – 5. budou kontaktování za účelem dohody o způsobu předání a výplaty výhry, a to telefonicky a/nebo prostřednictvím SMS na kontaktní údaje, které si u Fortuny zaregistrovali v souvislosti s uzavřením Smlouvy (případně kdykoliv později), a to do sedmi (7) dnů po provedení slosování. Výherce je povinen ve lhůtě tří (3) pracovních dnů poté, co bude informován o výhře, potvrdit svůj zájem o výhru, zda má zájem o věcnou nebo peněžitou výhru a sdělit Fortuně doručovací adresu, na kterou má zájem doručit výhru. V případě, že výherce shora uvedenou povinnost ve stanovené lhůtě nesplní, nárok na výhru mu zaniká. Při splnění všech stanovených podmínek budou věcné výhry odeslány, a to do třiceti (30) dnů po provedení slosování a peněžité výhry připsány na Konto výherců, a to do tří (3) dnů od potvrzení zájmu o peněžitou výhru ze strany soutěžícího. V případě, že si soutěžící zásilku obsahující věcnou výhru nevyzvedne a zásilka bude vrácena zpět Fortuna, nárok na výhru mu zaniká.

Výhercům cen ve výherním pořadí 6. - 200., tj. výhercům nabídky na využití bonusu v Kč, věrnostních bodech a volných zatočení, bude nabídka na využití bonusu a/nebo volných zatočení zpřístupněna v Kontě soutěžícího, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů po provedení slosování, ověření nároku na výhru a splnění všech podmínek stanovených v těchto pravidlech. Výherce musí nabídku v rámci Konta akceptovat do čtyřiceti osmi (48) hodin po zpřístupnění nabídky. Výhry budou výhercům poukázány na jejich Konto, a to bez zbytečného odkladu po akceptaci nabídky, přičemž jiný způsob výplaty této výhry není možný. Výhry v podobě volných zatočení musí být využity ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) hodin od jejich akceptace. V případě, že výherce nabídku odmítne, resp. neakceptuje či nevyužije ve stanovené lhůtě, nárok na výhru zaniká.

Výherci v rámci slosování budou rovněž zveřejněni na webových stránkách www.ifortuna.cz či jiným vhodným způsobem.

6. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Soutěž představuje samostatné dílčí období konání soutěže „Zlatý tiket“, jejíž pravidla jsou zveřejněna na webových stránkách www.ifortuna.cz.

Není-li v těchto pravidlech výslovně stanoveno jinak, mají výrazy použité v textu těchto pravidel začínající velkými písmeny význam stanovený ve Všeobecných podmínkách ke smlouvě o účasti na hazardních hrách provozovaných společností FORTUNA GAME a.s., jejichž aktuální znění je dostupné na webových stránkách www.ifortuna.cz.

Fortuna si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny období konání soutěže, či akci kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění takové informace či změny na webových stránkách ifortuna.cz, na Pobočkách či jiných vhodným způsobem. V případě, že soutěžícímu bylo nabídnuto více bonusů a/nebo se účastní více soutěží či akcí, jsou jednotlivé podmínky soutěží, akcí či bonusů plněny/využívány postupně, a to podle toho, které ze soutěží, akcí či bonusu akceptoval soutěžící jako první, to platí i pro účast v rámci jednotlivých dílčích období konání soutěže.

Pro účely této soutěže činí hodnota jednoho volného zatočení 1 Kč. V souvislosti s využitím volných zatočení se přiměřeně použijí podmínky stanovené v dokumentu označeném „Obecná pravidla bonusů nabízených společností FORTUNA GAME a.s.“, který je dostupný na webových stránkách ifortuna.cz.

Veškeré výhry, před jejich vyplacením výhercům, budou dle platných právních předpisů poníženy o veškeré zákonem stanovené daně a odvody (zejména pak srážkovou daň, pokud má být aplikována), které je Fortuna povinna odvést, a to v zákonem stanovené výši. Výhry jsou nepřenosné a nevzniká na ně právní nárok a není možné místo nich požadovat jiné plnění, není-li v těchto pravidlech výslovně stanoveno jinak.

Bude-li mít Fortuna podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k bonusu (výhře), nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k bonusu (výhře), jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Ve sporných případech si Fortuna vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Účast na soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Účastí na soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a Fortunou řídí Všeobecnými podmínkami ke smlouvě o účasti na hazardních hrách provozovaných společností FORTUNA GAME a.s. a právním řádem České republiky. Tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění.

V Praze dne 23. srpna 2023

FORTUNA GAME a.s.